Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

О Г Л А С - Избор/реизбор на наставници во наставно-стручно звања – Виш лектор (завршено)

ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ Избор/реизбор на четири наставници во наставно - стручно звање, Виш Лектор за предметот: Англиски јазик и Англиски јазик за специфични намени; Избор/реизбор на еден наставник во наставно - стручно звање, Виш Лектор за предметот: Македонски јазик;

II. Освен општите услови предвидени во Законот за високо образование на Р. Македонија, Статутот и Правилникот за избор и реизбор во наставно научно звање, соработник и наставно стручно звање на ЈИЕУ, кандидатите треба да ги исполнуват и следните услови:


• За сите овие работни места пожелно е познавање на албански, македонски и англиски јазик, но познавањето на најмалку два од горенаведените јазици на академско ниво (за предавање) е неопходно.

III. За да се пријават на овој оглас, кандидатите треба да доставуваат (само преку е-маил) : Пријавно Писмо и С.В., диплома (магистратура), листа на нивната професионална и научна дејност и по една копија на првата рецензија (ако имаат). (Сите овие документи треба да се наведат во биографијата и да бидат доставени по селекцијата на кандидатите кои ги исполнуват условите).

Наведените документи можат да бидат оригинални или заверени на нотар.


IV. Рок за пријавување
Рокот за доставување на апликаците е 5 дена од денот на објавувањето на конкурсот.
Конкурсот е објавен од 20. 04. 2011 – 24. 04. 2011

Апликациите само преку е-маил: HROffice@seeu.edu.mk

Формулар за апликацијаV. Адреса
Универзитет на Југоисточна Европа
Канцеларија за Човечки Ресурси
Ул. Илинденска бб
1200 Tетово, Македонија
Контакт телефон: 044 356 087

Google+