Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

FLCC & LC

Врз основа на членовите 166 и 172 од Законот за високото образование на Р.Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 82/2018 ) и Правилникот за посебни услови и за постапка за избор во наставно - научно, наставно - стручно, научно и соработничко звање, Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставник во сите наставни научни звањa и избор/реизбор на наставник во наставно – стручно звање виш лектор

ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА

  • Избор/реизбор на наставник во сите наставни научни звања од научно поле: наука за книжевност, од областите на историја на албанската кижевност (61280) и албански јазик и книжевност (61226 друго);

ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ

  • Избор/реизбор на наставник во наставно-стручно звање, виш лектор од областа на англиски јазик и англиски јазик за специфични намени;

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+