Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

FLCC

Врз основа од Законот за високото образование на Р.Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 82/2018 ) и Правилникот за посебни услови и за постапка за избор во наставно - научно, наставно - стручно, научно и соработничко звање, Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставник во наставно – стручно звање лектор

ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА

  • Избор/реизбор на наставник во наставно-стручно звање, лектор од научно поле: наука за јазикот (лингвистика), од областа: методика на јазик (60428);

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+