Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

LC

Врз основа од Законот за високото образование на Р.Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 82/2018 ) и Правилникот за посебни услови и за постапка за избор во наставно - научно, наставно - стручно, научно и соработничко звање, Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на двајца наставници во наставно – стручно звање виш лектор

ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ

  • Избор/реизбор на двајца наставници во наставно-стручно звање, виш лектор од областа на англиски јазик и англиски јазик за специфични намени;

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+