Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

FLAW & FBE

Врз основа на членовите 166 и 172 од Законот за високото образование на Р.Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 82/2018 ) и Правилникот за посебни услови и за постапка за избор во наставно - научно, наставно - стручно, научно и соработничко звање, Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: правни науки, од областа: меѓународно јавно право (50806) и право на Европската унија (50811);

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: економски науки, од областа: економска теорија (50300) и применета статистика (50329 друго);

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+