Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

FLAW & FLCC

Врз основа на членовите 166 и 172 од Законот за високото образование на Р.Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 82/2018 ) и Правилникот за посебни услови и за постапка за избор во наставно - научно, наставно - стручно, научно и соработничко звање, Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставници во насловно звањa

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

  • Избор/реизбор на еден наставник во насловен доцент од научно поле: правни науки, од областа на граѓанско право (50803);

ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА

  • Избор/реизбор на еден наставник во насловен вонреден професор од научно поле: наука за јазикот (лингвистика), од областа на македонистика (60400);

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+