Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

ФБЕ

Врз основа на членовите 166 и 172 од Законот за високото образование на Р.Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 82/2018 ) и Правилникот за посебни услови и за постапка за избор во наставно - научно, наставно - стручно, научно и соработничко звање, Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: организациони науки и упраување (менаџмент), од областа: теорија и организација на деловните ситеми (50601) и информациски системи (50624 друго);
  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: организациони науки и упраување (менаџмент), од областа: управување со системи (50611) и информациски системи (50624 друго);

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+