Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

THIRRJE - për kandidim për Dekan të Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë

Në bazë të nenit 54, 63 dhe 65 të Ligjit për arsimin e lartë (Gazeta zyrtare e R. Maqedonisë, nr.35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 dhe 30/16 )dhe neni 37 i Statutit të Universitetit, Universiteti shpall kete:

Qëllimi primar i pozitës: Të udhëheq Fakultetin në çështjet akademike dhe hulumtuese dhe të sigurojë menaxhim efektiv të politikave të Fakultetit, proceseve dhe procedurave; dhe të përfaqësojë Fakultetin dhe Universitetin, duke siguruar dhe mbrojtur suksesin dhe reputacionin e tij.

Detajet e konkursit
Procedurë për emërimin e dekanit
Formulari për aplikim
Google+