Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs për pjesëmarrje në trajnim për efikasitet energjetik (EE) dhe burime të përtëritura të energjisë (BPE)

Universiteti i Evropës Juglindore (UEJL), Tetovë - Instituti për mjedisin jetësor dhe për shëndet shpallë KONKURS për pjesëmarrje në trajnim për efikasitet energjetik (EE) dhe burime të përtëritura të energjisë (BPE)

Universiteti i Evropës Juglindore (UEJL), Tetovë

Instituti për mjedisin jetësor dhe për shëndet shpallë

KONKURS


për pjesëmarrje në trajnim për efikasitet energjetik (EE) dhe burime të përtëritura të energjisë (BPE)

IDEJA THEMELORE


Ngritja e nivelit themelor teknik për punë me pajisje për përmirësimin të efikasitetit dhe zbatim më të madh të burimeve të energjisë së përtëritur.

Ligjërues janë trajnuesit me certifikim dhe instruktorët për efikasitet energjetik dhe BPE

QËLLIMET E TRAJNIMIT


Qëllimi i përgjithshëm i trajnimit është që të ndërtohet një kapacitet për punë me sistemet për EE dhe BPE.

GRUPI I CAKUT


Persona teknikë të cilët si pjesë të portfolios së tyre kanë aktivitete lidhur me instalimet për ngrohje, ftohje, aklimatizim, ndërtimtari, pajime elektrike.

Kushtet paraprake për kandidatët e interesuar:

  • Shkolla e mesme e arsimit të mesëm teknik ose ndonjëri nga fakultetet teknike,
  • Minimum një vjet punë së paku në njërin nga instalimet si në vijim:
  1. ngrohje
  2. ventilim ,
  3. klimatizim,
  4. ndërtimtari
  5. elektrikë

PROGRAMI PËR TRAJNIM


Programi për trajnim do të përfshijë (6) module:

Moduli 1 – Nocionet themelore – energjia, energjia për instalime dhe për ngrohje, ventilimi dhe klimatizimi

Moduli 2 – Sistemet për ngrohje me biomasë, kazanët për amvisëritë dhe për ndërtesa të vogla

Moduli 3 – Shembuj nga objekte me EE-BPE, Tetovë, RM, Evropë

Moduli 4 – Sistemet e energjisë solare për ngrohjen e ndërtesave dhe sistemet për përgatitjen e ujit e ngrohtë sanitar

Moduli 5 – Sistemet e energjisë solare për prodhimin e energjisë elektrike panele fototensionale

Moduli 6 – Pompa ngrohjeje (ajër-ajër) dhe pompa gjeotermale të ngrohjes (PGJN)

KUSHTET E PËRGJITHSHME


Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë përmes mailit: ieh@seeu.edu.mk

Telefoni kontakt: 078 344 899

Periudha për paraqitje deri më 15 dhjetor të vitit 2015

Çmimi i trajnimit për një person është 8.000,00 denarë.

Për firma:

Për paraqitjen e 3 personave nga një firmë, çmimi është 7.000,00 denarë për person

Për paraqitjen e më shumë se 4 persona çmimi është 6.000,00 denarë për person.

Google+