Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje publike - QBI

Dhënie me qira e hapsirave të restorantit të studentëve dhe të punësuarve në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore

Furnizues: Qendra për Biznes dhe Inovacion (Business & Innovation Centre) në Universitetin e Evropës Juglindore – Tetovë.

  • Dhënie me qira e hapsirave të restorantit të studentëve dhe të punësuarve në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore (detajet janë dhënë në specifikacion).

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit në vazhdim.

Thirrje publike
Specifikacioni
Request Quotation
Google+