COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Kampi veror "EDUKIMI, TEKNOLOGJIA DHE EKONOMIA E DIJES"

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë, Universiteti i Evropës Juglindore

Të nderuar maturantë,

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë i Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, nga data 19-20 prill 2018, e organizon kampin veror me temë „Edukimi, teknologjia dhe ekonomia e dijes.“

Disa nga qëllimet e kampit veror janë:

  • Tu ofrojë mundësi të gjithë maturantëve dhe studentëve aktual që të njihen me njëri-tjetrin.
  • Tu ofrojë mundësi maturantëve që bashkërisht të mësojnë, argëtohen dhe shoqërohen me njëri-tjetrin.
  • Tu ofrojë mundësi maturantëve që të informohen për sistemin e arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë.
  • Të analizojnë kushtet dhe ofertat akademike që ofron arsimi i lartë në Republikën e Maqedonisë.
  • Të njihen maturantët me teknologjitë e mësimdhënies dhe mësimnxënies duke ndjekur trendet bashkëkohore.
  • Të njihen maturantët me Teknologjinë e Informacionit dhe Komunikimit në mësimdhënie dhe nxënie.
  • Të njihen studentët mbi rolin e universiteteve në zhvillimin e inovacionit në shoqëritë e së ardhmes.
  • Tu ofrojë mundësi maturantëve që të njihen mbi teoritë ekonomike.
  • Tu mundësojë maturantëve që të njihen me sfidat e ekonomisë së tregut të lirë dhe zhvillimit ekonomik të bazuar në dije.

Në kampin verore do të ligjërojnë akademikë, profesorë, menaxher të bizneseve, alumni, etj. në fushën e shkencave ekonomike, sociale, edukimit, TI, shërbimeve, etj. Krahas ligjëratave, do të ketë edhe programe për argëtim dhe shoqërim të gjithë pjesëmarrësve.

Të gjitha shpenzimet e kampit verore (fjetja, ushqimi dhe materialet e nevojshme për ligjërata) janë siguruar nga Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë, përveç shpenzimeve të udhëtimit.

Në fund të kampit verore të gjithë pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatë.

Procedura e Aplikimit:


Programi

Google+