Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE

Në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare eR. Maqedonisë nr. 82/2018) dhe Rregullorespër kushtet e veçanta dhe për procedurën për zgjedhje në thirrje mësimore - shkencore, thirrje mësimore - profesionale, thirrje shkencore dhe thirrje bashkëpuntori, Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga sfera shkencore Inxhinieri dhe teknologji,nga lëmi shkencore Inxhinieri kompjuterike,informatikë dhe robotikë (2.02.00.15);
  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga sfera shkencore Inxhinieri dhe teknologji,nga lëmitë: Planifikimi urban (2.01.02.08 të tjera) dhe Burimet ujpre ne zonat urbane (2.01.01.09 të tjera);

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+