COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Ismail Zejneli

Fakulteti : Drejtësia
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : i.zejneli@seeu.edu.mk
Telefoni : +389 44 356 146
Celulari : 070-360-440
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
Serbian
C2 - Proficient
Croatian
C1 - Advanced
English
A2 - Elementary
French
A2 - Elementary

Arsimimi

 • Dec 2001 - May 2005: Doktor i Shkencave Juridike
  Faculty: Juridik
  I Prishtines, Kosove
  Thesis: " Deliktet ne trafikun rrugor ne R.Maqedonise, per periudhen 1991-2000"

Publikimet

 • Ahmedi, Arifi, Zejneli,; Theoretical positive treatments on computer crime . Ohrid School of Law, Ohrid, 2022. (Link)

 • Zejneli, Ismail.,Zejneli, Ismail; Determining guilt as an element of criminal offense . 2021. (Link)

 • Thaçi, Zejneli, Arsim, Ismail; Extradition in the Light of Legal Solutions in the Republic of Kosovo - Experiences, Challenges. In ,- SEEU Reviev, The Journal of South East European University, pp. 6. 2021.

 • Thaci, Zejneli, Arsim, Ismail; Extradition in the Light of Legal Solutions in the Republic of Kosovo - Experiences, Challenges,- SEEU Reviev, The Journal of South East European University, 06 April, 2021. 2021.

 • Netkova Bistra, Ismail Zejneli; International Standards Regarding Protection of Children of Maltreatment. 2021. (Link)

 • Mustafa, Zejneli, Fat, Ismail; Prevention os Perpetrating the Criminal offense of Theft-Theoretical and Practical Aspect. In SEEU REVIEW, pp. 20. 2021. (Link)

 • Zejneli, Ismail; The challenges of human trafficking, National and International aspects.. In Vizionet , Shkup- RMV, 2 / 2021, pp. 9. 2021.

 • Zejneli, Ismail; Organized crime as an obstacle to the functioning of the judical system. 2020.

 • Ismail ZejneliZejneli, Ismail; General overview of alternative procedures in criminal proceedings. In General overview of alternative procedures in criminal proceedings, pp. 8. Justicia/Tetova, Tetova, 9 / 2019. ISBN ISSN: 2545-4927 . 2019.

 • Ismail ZejneliZejneli, Ismail; Ismail Zejneli, . Somme of the challenges in the judicial reforme process. In Somme of the challenges in the judicial reforme process, pp. 11. Nr. 33-2019-Vizione, Skopje, Skopje, 7 / 2019. ISBN ISSN: 1857-9221. 2019.

 • Zejneli, Ismail Zejneli, Ismail; Delikuenca e të miturve. Tetovë, 2018.

 • Vlado Kambovski; Ismail Zejneli; Kambovski, Zejneli, Vllado, Ismail; E drejta penale. Tetovë, 2018.

 • Saiti, Ejup; Zejneli, IsmailSaiti; Zejneli, Ejup; Ismail; E drejta e procedurës penale e Republikës së Maqedonisë. Shkup, 2017.

 • Ismail ZejneliZejneli, Ismail; CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION AND RESPECTING OF FREEDOM AND HUMAN RIGHTS. Albena, Bulgaria, 2017. (Link)

 • Ismail ZejneliZejneli, Ismail; Some features of corruption in countries in transition with specific emphasis on Republic of Macedonia and Republic of Kosovo. Albena, Bulgaria, 2017.

 • Zejneli, Ismail;Arifi, Blerta; THE MAGNA CARTA LIBERTATUM AND THE PRINCIPLE OF DUE PROCESS OF LAW. 2016. (Link)

 • Zejneli, Ismail; Shasivari J.; Metaj Stojanova A.; Corruption as a form of Organized Crime. . In International Journal of Humanities and Social Science-Vol. 4 No. 2-Center for Promoting Ideas (CPI), USA., Los Angeles, CA 90032 USA, 1 / 2014. ISSN 2220-8488, pp. 99-104. 2014. (Link)

 • Zejneli, Ismail; Dumi, Alba; Economic Criminality in Transition Countries- Aspects of the Legal and Economic Analysis. In Academic Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 2281 3993(Print) ISSN 2281-4612(Online) Vol. 2 No. 1, pp. 189-196. 2013. (Link)

 • Zejneli, Ismail; Shasivari, Jeton; Siguria në Kosovë dhe refleksionet e saj në Republikën e Maqedonisë-The Security in Kosovo and its reflections in the Republic of Macedonia. In JURIDICA-Revistë shkencore-Science Magazine, Viti II-nr. 2-3 (8)-European College, Prishtinë-Pristina, pp. 57-66. 2013.

 • Zejneli, Ismail; Dumi, Alba; The Diverse Implications of EU Instruments for Legal Criminality of Political Reforms in Macedonia and Albania. In Vol 4 No 9 ISBN: 2039-9340, pp. 253-261. 2013. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Zejneli, Ismail; The Legal and Political System of the Republic of Macedonia between the Rule of Ethnos and Demos. In Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.4, No.10 (Global Impact Factor: 0.377); (Index Copernicus Value: 6.44). Rome- Italy-ISBN: 2039-9340, pp. 598-604. 2013. (Link)

 • Zejneli, Ismail; Shasivari, Jeton; Kareva, Veronika; THE LEGAL ASPECTS OF HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THEIR IMPLICATIONS ON TEACHING AND LEARNING. In In Vol 9, No 1-2013-European Scientific Journal, 55 Park Hill Sw4 9ns Clapham Common, London, United Kingdom, 1 / 2013-ISBN: 1857 - 7881, pp. 107-118. 2013. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Zejneli, Ismail; Aspektet juridike dhe politike të pozitës së Shqiptarëve në RM-Legal and political aspects of the position of Albanians in the Republic of Macedonia. Konferenca ndërkombëtare shkencore: Shqipëria dhe pakicat kombëtare, etnike dhe kulturore. Fakulteti i drejtësisë-Universiteti Marin Barleti dhe Instituti Shqiptar për Çështje publike-Tiranë.,, Tirana, Albania, 2013. (Link)

 • Zejneli, Ismail; Dumi, Alba; Political Changes in Albania and Macedonia under European Union Progress. In Mediterranean Journal of Social Sciences-Vol. 3 (1)-ISSN 2039‐2117, pp. 251-259. 2012. (Link)

 • Zejneli, Ismail; Pazaj, Eglantina; Dumi, Alba; The Management of Legal Policy on the Fight against the Organized Crime in Kosovo and Macedonia. In Journal of Research in International Business and Management. ISBN 2251-0028, Rome, Italy, 2012.

 • Zejneli, Ismail; Dumi, Alba; Educational, leadership and EU process in Albania and Macedonia, influences in progress standards . International Conference on ICT in Education in Albania Annual Journal of Conference Papers-ISSN 2304-5442-3Tre-Con.IT-Rr. Gjergj Arianit 1301, Vlora, Albania, 2012. (Link)

 • Zzejneli, Ismail; Enlargement Relations Albania and Macedonia under European Union Progress. ISBN 978-99956-95-25, Tirana, Albania,, 2012.

 • Zejneli, Ismail; Shasivari, Jeton; The process of judicial reforms and their impact in higher legal education in the Republic of Macedonia.. 100 Anniversary of the Albanian Independence-Proceedings-International Interdisciplinary Conference-26-28 November 2012, Vlora-Albania, pp. 90. Albanian Institute of Sociology, Vlora-Albania, 11-ISBN 978-9928-4000-2-4., Vlora-Albania, 2012. (Link)

 • Zejneli , Ismail; Marrëveshja e Ohrit, Integrimi dhe Ligji i Amnistisë. In 10 vite Marrëveshja Kornizë e Ohrit-A funksionon Maqedonia si shtet multietnik?"-ISBN 978-608-4503-66-8, pp. 155-160. SEEU, Tetovo, 2011. (Link)

 • Zejneli, Ismail; Criminality of minors and sexual offense. In Sciense Magazine Juridica, Instituti Evropian per studime juridike dhe administrate publike. 2011.

 • Zejneli, Ismail; Netkova, Bistra; Human Rights of Victims of Ttafficiking and their Protection by the Criminal Law and Law on Criminal Procedutre in R.Macedonia. In Un percorso di studio sui diritti umani, Bergamo, Italy-ISBN 978-88-6642-020-0.. 2011.

 • Zejneli, Ismail; Legal – Criminal Framework on preventing Human trafficking. In Diritto, Rome, Italy ISBN ISSN 1127-8579, pp. 12-15. 2011. (Link)

 • Zejneli, Ismail; Memeti, Ardit; Ndihma Juridike Pa Pagesë: Obligim Moral dhe Profesional i Avokatëve-Pro Bono Legal Aid: A Moral and Professional Obligation of Lawyers . In Revistë për Çështje Juridike dhe Shoqërore Journal for Juridical and Social Issues Viti XXXV - nr.3-4 -, pp. 55-63. 2011. (Link)

 • Zejneli , Ismail ; Some Opinions on Economic Criminality in Macedonia in the Period of Transition. In E Drejta – Law, Viti XXXV-nr.1.-2011, pp. 7-21. University of Prishtina, . 2011.

 • Zejneli, Ismail; Some opinions on Economic Criminality in Macedonia in the period of Transition. In Revista E DREJTA-LAW, Viti XXXV, nr.1 Law Faculty-Pristina, pp. 7-21. 2011.

 • Zejneli , Ismail ; Criminaly of minors and sexual offens.. 2011.

 • Zejneli , Ismail ; Human Rights of Viktims of Trafficking and their protection by the Criminal Procedure in R.Macedonia. 2011. (Link)

 • Zejneli , Ismail ; Legal Criminal Framework on preventing human trafficking.. 2011. (Link)

 • Zejneli , Ismail ; Some Opinions on Econonic Criminality in Macedonia in the Period of transition.. 2011.

 • Zejneli , Ismail; Delikuenca e te miturve-ISBN: 978-608-4503-00-2. SEEU, Tetove, 2010.

 • Zejneli, Ismail; Organizaed Crime-Legal Aspects. SEEU, Tetovo, 2009.

 • Zejneli, Ismail; Legal Aaspects of Enviroimental Protection in Macedonia. In SEEU REVIEW, No 1 . 2009.

 • Zejneli, Ismail; Shasivari, Jeton; FJALORI JURIDIK ME SHPJEGIME SHQIP-MAQEDONISHT-LEGAL DICTIONARY WITH EXPLANATIONS ALBANIAN-MACEDONIAN-. SEEU ISBN 978-608-4503-01-9. , Tetovo, 2008.

 • Zejneli, Ismail; Shasivari, Jeton; “PAVARËSIA DHE MËVETËSIA E GJYQËSISË SI SHTYLLË BAZIKE E SUNDIMIT TË SË DREJTËS”-“The Independence of Judiciary as an Basic Pillar of Rule of Law. In hteti i së drejtës dhe reformat në administratën publike-Rasti Maqedoni,-ISBN 978-608-4503-10-1., pp. 167-188. 2008.

 • Sahiti, Ejup; Zejneli, Ismail; E drejta e procedures penale e Republikes se Maqedonise. ISBN 978-9989-57-537-2, Tetovo, 2007.

 • Netkova, Bistra; Aliu, Abdulla;Bilalli, Asllan; Zejneli Ismail; Milovanovic Zllat;, Shasivari, Jeton; Bashevska, Elena; HUMAN RIGHTS AND DOMESTIC VIOLENCE with emphasis on Republic of Macedonia. SEEU ISBN 978-9989-2705-7-4., Tetovo, 2007.

 • Zejneli, Ismail; Penal Law (Special Part)-cycle of lessons. Tetovo, 2007.

 • Zejneli, Ismail; Human Rights, protection and help of victims of human trafficking in RM. In Advokatura nr. 22. 2007.

 • Zejneli, Ismail; Human Trafficking against human smuggling. In Praven fakultet Skopje-ISBN 978-9989-194-00-9. 2007.

 • Zejneli, Ismail; Juvenile Deliquence and its Prevention. In VIZIONE. 2007.

 • Zejneli, Ismail; Netkova, Bistra; Trafficking in Human Beings-Legal aspects. SEEU ISBN 9989-2211-3-8., Tetovo, 2006.

 • Zejneli, Ismail; Legal and Criminal overview of Juvenile Deliquency. In E DREJTA Prishtine. 2004.

 • Zejneli, Ismail; Juvenile Delinquency and narcotics trade. In E DREJTA Prishtine. 2003.

 • Zejneli, Ismail; Preventive Measures and Cooperation in Fighjting Organized Crime. In Tirana, Albania. 2002.

 • Zejneli IsmailZejneli, Ismail; Aranit Shkurti, Energy Consumption Modeling in the Western Balkan Countries Using a Top-Down Approach. In Academic Journal of Interdisciplinary Studies, pp. 37. 2.

 • Zejneli, IsmailZejneli, Ismail; Ismail Zejneli. The challenges of human trafficking, National and International aspects. In The challenges of human trafficking, National and International aspects, pp. 9. Vizionet , Shkup- RMV, 2 / 2021. 0. (Link)

 • Zejneli, Ismail ; Mediation procedure as a form of dispute settlement between the parties. In Mediation procedure as a form of dispute settlement between the parties, pp. 11. Vizione-Skopje, Skopje, 2 / 2020. 0.

 • Zejneli Ismail; Halimi BlerimZejneli; Halimi, Ismail; Blerim; Blerim Halimi & Ismail Zejneli. The role of the court on ordering and overseeing the detention on remand. In The role of the court on ordering and overseeing the detention on remand, pp. 8. Viena, Viena-Austria, 11 / 2019.ISBN ISBN: 978-9928-214-8. . 0.

 • Sulejmani, Zejneli, Ersin, Ismail; The close relevance of international migration as a legal process with the criminal act of migrant smugglind ISSN:1857-932X. 0.

 • Metaj,Albana,Zejneli, Ismail,; The impact of Covid 19 on domestic violence. SEEU, Tetovo, 0.

Përvoja e punës

 • Feb 2002 - Present : Full-Professor
  South East European Univeristy, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Oct 2002 - Present : ull-Professor
  South East European Univeristy, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Oct 2002 - Present : Full-Professor
  South East European Univeristy, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: 2002-2003& 2005-2007- Vice-dean of Law Faculty 2007- 2008: Acting Dean 2008- 2014: Dean of Law Faculty 2014- 2015: Pro- Rector for Academic Affairs 2019-ongoing : member of Doctoral School

Google+