Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Adnan Jashari

Fakulteti : Drejtësia
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : a.jashari@seeu.edu.mk
Telefoni : 00389 44 356 149
Gjuhët ( Vetevaluim )
Macedonian
C2 - Proficient
Serbian
C1 - Advanced
English
B2 - Upper Intermediate
Croatian
B2 - Upper Intermediate
Turkish
B2 - Upper Intermediate
German
A2 - Elementary
French
A2 - Elementary

Arsimimi

 • Jan 1997 - Jul 2002: PHD of juridical sciences
  Faculty: Faculty of Law
  Prishtine, Prishtine
  Thesis: " Legal aspects of FDI in the transition countries"

 • 1985 - 1989: Baschelor
  Faculty: Law
  Prishtina, Prishtina
  Specialty: Law,GPA-9.8

Publikimet

 • Adnan Jashari, tj. Curt resolve of the commercial disputes in the Kosovo in the period 2013-2015. In Book of Proceedings , pp. 1-17. Faculty of Law University of Split, Croatia / University of Split, Croatia / University Department , Split,Croatia, 6 / 2018. ISBN 1849-7535. (Download)

 • Adnan Jashari, tj. Legal treatment of commercial contracts, civil contracts and coemmercial transactions in the Republic of Macedonia. In 5 th international multidisiplnary scientific conference on social sciences and arts, SGEM 2018, pp. 124-131. SGEM, Vienna, Vienna , Austria, 3 / 2018. ISBN 978-619-7408-30-0. (Download)

 • Adnan Jashari. Protection of the interests of legal entities within the implementation of law for trade companies in the Republic of Macedonia. In 5 th international multidisiplinary sceintific conference on social sciences arts SGEM 2018, pp. 269-277. SGEM, Vienna, Vienna , Austria, 3 / 2018. ISBN 978-619-7408-30-0. (Download)

 • Adnan Jashari. Roli i noterit ne zbatimin e se drejtes tregtare ne Kosove. In Projekt shkencor i organizuar nga Oda e Noterve te Kosoves dhe Komsioni Europian. Projekt shkencor i organizuar nga Oda e Noterve te Kosoves dhe Komisioni Europian, 2018.

 • Adnan Jashari. Protection of Intellectual Property Rights in Macedonia. LAP LAMBERT academic Publishing, Germany, 9 / 2017. ISBN 978-3-330-07109-4. (Download)

 • Adnan Jashari. General knowledge on copryright in Macedonia and Kosovo after year of 2001 . In In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017-Section LAW-Day 4-27.08.2017(Conference Proceedings Book 1 Modern Science-Volume II) (Indexed in databases: Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, ISI Web of Science, Scopus, Elsevier products, CrossRef, ProQuest, EBSCOHost, MENDELEY, CITEULIKE, BRITISH LIBRARY, etc), pp. 753-762. STEF92 TechnologyLtd, Sofia, Bulgaria, Albena Resort, Republic of Bulgaria, 8 / 2017. ISBN 978-619-7408-14-0., pp. 505-514. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017-Sectio, Albena, Bulgari, 8 / 2017. ISBN 978-619-7408-14-0. (Download)

 • Adnan Jashari. The legal framework of bankruptcy in Republik of Macedonia since 1991. In In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017-Section LAW-Day 4-27.08.2017(Conference Proceedings Book 1 Modern Science-Volume II) (Indexed in databases: Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, ISI Web of Science, Scopus, Elsevier products, CrossRef, ProQuest, EBSCOHost, MENDELEY, CITEULIKE, BRITISH LIBRARY, etc), pp. 731-748. STEF92 TechnologyLtd, Sofia, Bulgaria, Albena Resort, Republic of Bulgaria, 8 / 2017. ISBN 978-619-7408-14-0., pp. 731-748. SGEM International Multidisciplinary Scientific In 4th InternConference on Social Science and Arts , Albena, Bulgari, 8 / 2017. ISBN 978-619-7408-14-0. (Download)

 • Adnan Jashari. Concentrations in Republic of Macedonia in 2014 and 2015. In In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017-Section LAW-Day 4-27.08.2017(Conference Proceedings Book 1 Modern Science-Volume II) (Indexed in databases: Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, ISI Web of Science, Scopus, Elsevier products, CrossRef, ProQuest, EBSCOHost, MENDELEY, CITEULIKE, BRITISH LIBRARY, etc), pp. 731-748. STEF92 TechnologyLtd, Sofia, Bulgaria, Albena Resort, Republic of Bulgaria, 8 / 2017. ISBN 978-619-7408-14-0., pp. 323-334. SGEM,Vienna,2017, Vienna,Austria, 3 / 2017. ISBN 978-619-7105-93-3. (Download)

 • Adnan Jashari. Mbrojtja juridike e konsumatoreve ne baze e dispozitave te ligjit per marrdhenie te detyrimeve ne Kosove dhe Maqedoni. In Buletini shkencor, nr.5, pp. 18-39. Qendra kerkimore Shkencore-peje, botimi nr. 5, 11 / 2016. ISBN 1800-9794. (Download)

 • Adnan Jashari. The development of the competition law in Macedonia(2014 until today). In Intellectual Property Rights: Open Access, pp. 1-10. Intellectual Property Rights: Open Access, 10 / 2016. ISBN 2375-4516. (Download)

 • Adnan Jashari. LEASING AS A SOURCE OF FINANCING OF COMPANY WITH PARTICULAR ACCENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA. In International Journal of Scientific Engineering Research, pp. 355-369. 9 / 2016. ISBN 2229-5518. (Download)

 • Adnan Jashari. EDREJTA AFARISTE KONTRAKTORE. In Libër universitar. UEJL, 9 / 2016. ISBN 978-608-248-005-3.

 • Adnan Jashari, tj. Initiation of inheritance procedure according to positive legislation in Kosovo and problems in practice.. In International Journal of Multidisiplinary Research Academy(IJMRA), Volume 6, Issue 8 (August 2016), pp. 94-117. International Journal of Research in Social Sciences (IJRSS), 8 / 2016. ISBN 2249-2496. (Download)

 • Adnan Jashari, tj. Competition Law in Macedonia in 2011–2012: New Perspectives and New Challenges. In YEARBOOK of ANTITRUST and REGULATORY STUDIES www.yars.wz.uw.edu.pl. 2016. (Download)

 • Adnan Jashari,tj. Types of testaments in Albania and France. In European Journal of Humanities and Social Sciences Scientific journal № 2 2016, pp. 71-80. Vienna 2016, 2016. ISBN 2414-2344. (Download)

 • Adnan Jashar, tj. Ankesa kunder aktgjykimit ne proceduren civile kontestimore. In Instituti per demokraci dhe shkenca juridike. Instituti per demokraci dhe shkenca juridike, Gjilan, 2014. ISBN 1409-8962. (Download)

 • Adnan Jashari. Protection of Intellectua Property Rights in the Republic of Macedonia Conformity with European Standards. In International Journal of Advancements in Research & Technology, Volume 2, Issue4, April-2013 8. 2013. ISBN 2278-7763. (Download)

 • Adnan Jashari, tj. Overview about the property regime of spouses in the German legal system. In International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 4, Issue 4, April-2013. 2013. ISBN 2229-5518. (Download)

 • Peter Van den Bossche, Ardit Memeti, Adnan Jashari. E drejta e Organizates Boterore te Tregtise(WTO). 2013. ISBN 978-9989-909-90-0.

 • Adnan Jashari. Responsibility on Environmental Damage with a View in the Republic Of Macedonia. In International Journal of Multidisiplinary Resaerch Academy,Volume 3, Issue 4, April-2012. 2012. (Download)

 • Adnan Jashari, tj. IMPORTANT ASPECTS OF CONCENTRATIONS IN REPUBLIC OF MACEDONIA. In International Journal of Business and Social Research (IJBSR), Volume -2, No.-2, 2012. 2012. (Download)

 • Adnan Jashari. Competition Law in Macedonia: Am Important Factor for Economic Development. In International Journal of Business, Humanities and Technology Vol. 2 No. 3; May 2012. 2012. (Download)

 • Adnan Jashari. RESPONSIBILITY ON DAMAGE CAUSED IN HEALTH CARE BY MEDICAL ERROR IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA. In Canadian Journal on Computing in Mathematics, Natural Sciences, Engineering and Medicine Vol. 3 No. 5, September 2012. 2012. (Download)

 • Adnan Jashari. E drejta afariste statusore. In Tetove, 2012. 2012. ISBN 978-608-2967-0-3.

 • Adnan Jashari, tj. Disa veshtrime ne lidhje me kriminalitetin ekonomik ne Maqedoni ne periudhen e tranzicionit. In E drejta(LAW), Prishtine, 2011. 2011.

 • Adnan Jashari. Votimi i dyfishte ne Republiken e Maqedonise. In Projekt shkencor ne lidhje me Marrevshjen e Ohrid, SEEU, Tetove, 2010. SEEU, Tetove, 2010, 6 / 2010. (Download)

 • Adnan Jashari. KAPACITETИTЕ NA REPUBLIKA MAKEDONIJA ZA TRANSFER NA TEHNOLOGIJATA. In Projekt shkencor.bartes Enti per mbrojtje te pronesise industriale , Shkup, 2010. 2010. ISBN 978-608-4628-06-4. (Download)

 • A.Jashari. Subjektet e se drejtes afariste. In Tetove,2009, pp. 550. 2009. ISBN 978-9989-2967-0-3.

 • A.Jashari. Pignus siaps te drejtes zakonore shqiptare. In Jehona, Shkup, 2009, pp. 12. 2009. ISBN 1857-6354.

 • Аднан Јашари. Едношалтерски систем во Република Македонија. In Научен пројект, член на правниот тим, Правен Факултет , Скопје. Научен пројект, член на правниот тим, Правен Факултет , Скопје, Научен пројект, Скопје, 2009.

 • Adnan Jashari, tj. Dictionary Albanian –Macedonian and vice versa. In Tetove,2008, pp. 483. 2008. ISBN 978-608-4503-01-9.

 • Adnan Jashari. Themelimi dhe regjistrimi i bankave ne Republiken e Maqedonise. In Dituria- reviste e mendimit shkencor, pp. 128-144. Dituria- reviste e mendimit shkencor, Gostivar, 2008, 2008. ISBN 979-9899-2879-6-9.

 • A.Jashari. Trajtimi juridik i investimeve te huaja direkte ne shtetet e tranzicionit. In Tetove,2007, pp. 190. 2007. ISBN 978-9989-2705-4-3.

 • Adnan Jashari. Mbrojtja e konsumatoreve. In Vizioni. Vizioni, Shkup, 2005. ISBN 978-455-1164-0-4.

 • Adnan Jashari. Transformimi i shoqerive tregtare. In Vizioni. Vizioni, Shkup, 2004. ISBN 978-411-2164-0-1.

Përvoja e punës

 • 2002 - Present : Professor
  SEEU, Tetove
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Teaching: Business Law

 • 2015 - Present : Pjesemarres ne shume komisione per mbrojtje te disertacioneve te doktoratures
  F.Juridik ne Universitetin e Prishtines; F. Juridik ne Universitetin e Shkupit"Shen Kiril dhe Met"
  Type of business or sector: Pjesemarres ne shume komisione per mbrojtje te disertacioneve te doktoratures
  Main responsibilities: Pjesemarres ne komisione per mbrojtje te disertacioneve te doktoratures ne ; F.Juridik ne Universitetin e Prishtines; F. Juridik ne Universitetin e Shkupit"Shen Kiril dhe Met"

 • 2014 - 2016: Ministry of Justice
  Minsistry of Justice, Skopje
  Type of business or sector: Ministry
  Main responsibilities: Ministry of Justice

 • 2011 - 2016: Professor
  AAB University, Prishtina
  Type of business or sector: Professor
  Main responsibilities: Professor

 • Dec 1994 - Sep 2014: Professor
  University of Tetovo, Tetove
  Type of business or sector: professor

 • Apr 2012 - Aug 2014: Deputy member
  Venedic Comission
  Type of business or sector: Deputy memeber

 • Apr 2012 - Apr 2014: Vice-member of the Venice Commission
  Venice Commission, Venice
  Type of business or sector: Vice-member of the Venice Commission
  Main responsibilities: Vice-member of the Venice Commission

 • Feb 2012 - May 2013: rule of Law experts
  world Justice Project Rule of Law
  Type of business or sector: The World Justice Project
  Main responsibilities: Certificate of Contribution

 • 2009 - 2012: Member of the Senate of the SEEU
  SEEU, Tetovo
  Type of business or sector: Member of the Senate of the SEEU
  Main responsibilities: Member of the Senate of the SEEU

 • Sep 2006 - Sep 2011: Professor
  Universiteti Fama, Gjilan, Gjilan
  Type of business or sector: Proffesor

 • Sep 2010 - Sep 2011: Professor
  University UFO, Tirane
  Type of business or sector: Professor

 • 2003 - 2011: Consultant
  SEEU
  Type of business or sector: Consultant
  Main responsibilities: Among others, Prof. Adnan Jashari has a broad legislative experience and has acted as a consultant in a number of legislative committees in drafting laws in the area of business law in R. Macedonia and Kosovo.

 • 2003 - 2011: Member of the Parlament
  Parlament of Macedonia, Skopje
  Type of business or sector: Legislativ
  Main responsibilities: Member of Parlament

 • Apr 2010 - May 2010: Study trip
  Supreme Courte of United Kingdom, London
  Type of business or sector: Supreme Courte of United Kingdom
  Main responsibilities: Supreme Courte of United Kingdom

 • Sep 2007 - Sep 2009: Professor
  University of Fama, Prishtine
  Type of business or sector: Professor
  Main responsibilities: Professor

 • May 2009 - Jun 2009: Study Trip
  Court of Justice, Hague
  Type of business or sector: Study Trip
  Main responsibilities: Court of Jusitice , Hague

 • May 2009 - Jun 2009: Study Trip
  International Trade Arbitration, Hague
  Type of business or sector: Study Trip
  Main responsibilities: International Trade Arbitration

 • Apr 2009 - May 2009: Study trip
  University of Oxford, London
  Type of business or sector: Study trip
  Main responsibilities: Study trip

 • 2007 - 2009: professor
  University FAMA, Kosovo, Prishtine
  Type of business or sector: education

 • Apr 2008 - May 2008:  International Court of Justice, International Criminal Court, study trip, Hague, the Netherlands,
  Hague, Hague
  Type of business or sector:  International Court of Justice, International Criminal Court, study trip, Hague, the Netherlands,
  Main responsibilities:  International Court of Justice, International Criminal Court, study trip, Hague, the Netherlands, 2007

 • Apr 2008 - May 2008: Study trip
  Universitu of Bologna,Italy, Bologna
  Type of business or sector: Study trip
  Main responsibilities: Study trip

 • Apr 2006 - May 2006: Study trip
  Strasbourg,France, France
  Type of business or sector:  European Court of Human Rights, Council of Europe, European Parliament, study trip, Strasbourg, Fr
  Main responsibilities:  European Court of Human Rights, Council of Europe, European Parliament, study trip, Strasbourg, France, 2006

 • 2003 - 2006: Vice president of the Accreditation Board of Higher Education in R. Macedonia
  Ministry of Education
  Type of business or sector: Vice president of the Accreditation Board of Higher Education in R. Macedonia
  Main responsibilities: Vice president of the Accreditation Board of Higher Education in R. Macedonia.

 • 1998 - 2002: Member of the Senate of the UT
  Member, Tetove
  Type of business or sector: High education
  Main responsibilities: Member of the Senate of the UT

Google+