Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Thirrje për punime shkencore

Thirrje për punime shkencore SEEU Review  - Vëll. 11 Nr. 2 - Shtyerje e afatit

SEEU Review është revistë shkencore ndërkombëtare - online, e recensuar nga kolegët, me qasje të hapur, të cilën e publikon Universiteti i Evropës Juglindore në publikuesin ndërkombëtar akademik De Gruyter. SEEU Review është revistë shkencore e Universitetit të Evropës Juglindore, që synon të sigurojë një forum ndërkombëtar aktiv për analizë, hulumtim dhe debat në një varg të gjerë fushash.

Fushat kryesore të mbuluara nga SEEU Review janë shkencat sociale dhe humane, duke përfshirë drejtësinë, ekonominë, administratën publike, marrëdhëniet ndërkombëtare, shkencat politike, gjuhët, letërsinë, komunikimin dhe studimete mjedisit.

Revista synon të nxisë publikimin e punimeve origjinale, të cilat demonstrojnë aktualitet dhe relevancë në fushën e studimit. Artikujt e dorëzuar do të redaktohen dy herë nga recensentë anonim të fushave specifike të përfshira në revistë.

SEEU Review botohet dy herë në vit.

http://www.degruyter.com/view/j/seeur


Rregullat e dorëzimit të punimeve

Dorëshkrimi i dorëzuar nuk duhet të jetë dërguar për publikim diku tjetër në të njëjtën kohë. Autorët duhet t’ia kalojnë të drejtën e autorësisë Universitetit të Evropës Juglindore, në qoftë se dorëshkrimi zgjidhet për publikim.

Dorëshkrimet duhet të dorëzohen tek redaktori, në gjuhën angleze, me anë të http://www.editorialmanager.com/seeureview.

Autorët duhet t’i dorëzojnë artikujt e tyre në formë elektronike, në formatin Microsoft Word. Para se të dorëzohen, duhet të jenë të lekturuara nga lektorë që gjuhën angleze e kanë gjuhë amtare. Të gjitha dorëshkrimet duhet t’i përmbahen stilit për format dhe referenca - APA (American Psychological Association). Fusnotat dhe shënimet përfundimtare nuk lejohen. Dorëshkrimi nuk duhet të kalojë kufirin e 8.000 fjalëve, duke përfshirë edhe abstraktin (i cili duhet të jetë nga 200 deri 300 fjalë), referencat, etj.

I gjithë dorëshkrimi, duke përfshirë abstraktin, listën e referencave dhe çdo lloj tabele, duhet të jetë në madhësi A4 me një hapësirë në mes (1.0), me font 12, Times New Roman. Punimi duhet të fillojë me faqen hyrëse që përfshin: titullin e punimit, emrin (emrat) e autorit (autorëve), lidhjen me institucionet dhe adresat e korrespondencës, e-mail adresën, titulli i shkurtër i sugjeruar dhe tri deri pesë fjalë kryesore. Në faqen tjetër, duhet vendosur titulli i artikullit dhe abstrakti, pastaj duhet vazhduar me përmbajtjen e artikullit. Të gjitha faqet duhet të kenë numra.

Autorët luten të mos përdorin figura. Në qoftë se ka ndonjë arsye të fortë për të pasur figura, autorët doemos duhet të dorëzojnë një kopje origjinale elektronike në EPS, TIF, ose format JPG me rezolucion të lartë. Në qoftë se ka tabela, ato duhet të jenë të krijuara në Word dhe jo në Excel. 

Për shkak të problemeve teknike në sistemin e dorëzimit Editorial Manager, afati për dorëzimin e punimeve është shtyrë.

Afati i ri për dorëzimin e punimeve është 23 tetor 2015 deri në orën 18:00.  

Ju lutemi punimet dërgoni në adresën: review@seeu.edu.mk

Google+