Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавен повик за трудови

Јавен повик за трудови - SEEU Review  Том 11 бр. 2 - Продолжување на крајниот рок

SEEU Reviewе он-лајн научно списание со меѓународен карактер, со меѓуколегијална рецензија I со отворен пристап, кoe се издава од Универзитетот на Југоисточна Европа и од издавачот Де Грутер. Ова е официјално истражувачко списание на Универзитетот на Југоисточна Европа.

Нашето списание има за цел да обезбеди меѓународен форум за истражување, анализи и за дебати од различни области како што се: правото, економијата, јавната администрација, меѓународните односи, политичките науки, јазиците, комуникацијата, технолошките науки, животната средина и др.

Списанието има за цел да издава оригинални истражувања кои демонстрираат актуелност и релевантност од соодветната област на студии. Доставените трудови ќе бидат рецензирани од анонимни рецензенти од специфични области вклучени во списанието.

SEEU Review се издава двапати годишно.

http://www.degruyter.com/view/j/seeur


Упатства за доставување на трудови

Предадените ракописи не треба да бидат дадени на разгледување за издавање на некое друго место и доколку ракописот биде избран за издавање авторите треба да му ги дадат авторските права на Универзитетот на Југоисточна Европа.

Ракописите треба да бидат доставени до уредникот на англиски јазик на следнава и-мејл адреса: http://www.editorialmanager.com/seeureview

Авторите треба да ги достават статиите електронски до Научното списание на УЈИЕ во формат мајкрософт ворд и сите ракописи пред да се достават треба да бидат лекторирани од роден говорител на англиски јазик. Сите материјали кои ќе бидат доставени треба да го следат стилот за формат и за референци APA (American Psychological Association). Ракописите треба да содржат најмногу 8.000 зборови, вклучувајќи ги тука и апстрактот (кој треба да содржи од 200 до 300 збора), референците и другите елементи.

Целосниот ракопис, вклучувајќи ги апстрактот, референците и табелите треба да бидат презентирани во А4 формат, печатени со единечен проред со големина на букви 12 во фонтот тајмс њу роман (TimesNewRoman). Треба да се започне со насловната страница на која ќе бидат наведени насловот на трудот, името на авторот, институцијата и адресата за коресподенција, и-мејл адресата, предложените кратки наслови за поглавјата и од три до пет клучни збора. На следната страница треба да се стават насловот на статијата и апстрактот, а потоа да се продолжи со содржината на статијата. Сите страници мора да се нумерирани.

Авторите не треба да користат бројки. Доколку постои причина за употреба на бројки авторите мора да достават оригинални електронски копии во EPS, TIF или во висока резолуција во формат JPG. Доколку има табели тие не треба да бидат направени во ексел (Excel) туку во мајкрософт ворд (Microsoft Word).

Поради технички проблеми на системот за доставување „Editorial Manager“, крајниот рок е продолжен.

Новиот краен рок за доставување на трудовите е 23. октомври 2015 год. до 18:00 часот.

Ве молиме трудовите да ги доставите на: review@seeu.edu.mk

Google+