Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
пристап кон иднината . . .

Јавен повик за трудови

SEEU Review Vol. 7 Nr. 1

           SEEU Review е научно списание со меѓународен карактер, кoe се издава од Универзитетот на Југоисточна Европа и има за цел да обезбеди меѓународен форум за истражување, анализи и за дебати од различни области како што се: правото, економијата, јавната администрација, меѓународните односи, политичките науки, јазиците, комуникацијата, технолошките науки, животната средина и др.

           Списанието има за цел да издава оригинални истражувања кои демонстрираат актуелност и релевантност од соодветната област на студии. Доставуваните трудови ќе бидат рецензирани од анонимни рецензенти од специфични области вклучени во списанието.

           SEEU Review се издава двапати годишно.

Упатства за доставување на трудови

           Предадените ракописи не треба да бидат дадени на разгледување за издавање на некое друго место и доколку ракописот биде избран за издавање авторите треба да му ги дадат авторските права на Универзитетот на Југоисточна Европа.

            Пожелно е ракописите да бидат на англиски јазик, но и оние кои ќе бидат доставени на македонски или на албански јазик ќе се разгледуваат под посебни услови. Ракописите треба да бидат доставени до уредникот преку на следнава и-мејл адреса: review@seeu.edu.mk

            Авторите треба да ги доставуваат статиите електронски до Научното списание на УЈИЕ во мајкрософт ворд формат и сите ракописи пред да се достават треба да бидат лекторирани. Сите материјали кои ќе бидат доставени треба да го следат стилот за формат и за референци APA (American Psychological Association). Ракописите треба да содржат најмногу 8.000 зборови вклучувајќи ги тука и апстрактот (кој треба да содржи од 200 до 300 зборови), референците и другите елементи.

              Целосниот ракопис, вклучувајќи ги апстрактот, референците и табелите треба да бидат презентирани во А4 формат, печатени со единечен проред со големина на букви 12 во фонтот тајмс њу роман (TimesNewRoman). Треба да се започне со насловната страница на која ќе бидат наведени насловот на трудот, името на авторот, институцијата и адресата за коресподенција, и-мејл адресата, предложените кратки наслови за поглавјата и од три до пет клучни збора. На следната страница треба да се стават насловот на статијата и апстрактот, а потоа да се продолжи со содржината на статијата. Сите страници мора да се нумерирани.

              Авторите не треба да користат бројки. Доколку постои причина за употреба на бројки авторите мора да достават оригинални електронски копии во EPS, TIF,  или во висока резолуција во формат JPG. Доколку има табели тие не треба да бидат направени во ексел (Excel) туку во мајкрософт ворд (Microsoft Word).

             Краен рок за доставување на трудовите е 31 мај 2011!

Google+