Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
qasje drejt ardhmërisë . . .

SEEU Review

SEEU Review është revistë shkencore me karakter ndërkombëtar, e cila botohet nga Universiteti i Evropës Juglindore dhe ka për qëllim që të sigurojë një forum ndërkombëtar për hulumtime, analiza dhe debate në fushën e: së drejtës, ekonomisë, administratës publike, marrëdhënieve ndërkombëtare, shkencave politike, gjuhëve, komunikimit, shkencave të teknologjisë, mjedisit jetësor, etj..

Revista ka për synim të publikojë punime origjinale të cilat demonstrojnë aktualitet dhe relevancë për fushën e studimit. Artikujt e dorëzuar do të redaktohen nga recensentë të fushave specifike të përfshira në revistë.

SEEU Review botohet dy herë në vit.

Arkivi i revistave

Google+