Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
qasje drejt ardhmërisë . . .

Publikime

Lista e Publikimeve

 1. Tomovski Serafim. Megjunarodni smetkovodstveni standardi.  
 2. Dimova Elizabeta. Ekonomija, evidencija, etika. 
 3. Tomovski Serafim. Praktikum po predmetot, osnovi i principi na smetkovodstvo na fakultet za javna I biznis administracija. 
 4. Ismail Zendeli, Bistra N. Traffiking in human beings- Legal aspects.  
 5. Andreevska Elena. International law and human rights.  
 6. Murtezan Ismaili. Shoqeria dhe menaxhimi I mbrojtjes se mjedisit.  
 7. Kurtesh Saliu. Kushtetuta e R. Maqedonise, teksti jozyrtar.  
 8. Ismail Zendeli, Bistra Netkova. Trafikimi me njerez, aspekte legale- shqip.  
 9. Ismail Zendeli, Bistra Netkova. Trgovija so lugje   
 10. Artan Luma, Nderim Zeqiri. Mjetet per dizajnim te WEB-it: Adobe Photoshop. 
 11. Majlinda Fetaji Introduction to programing and databases  
 12. Majlinda Fetaji. Practicum: Introduction to programing and Databases. 
 13. Msc. Artan Luma Msc. Nderim Zeqiri. Mjetet per dizajnim te WEB-it: Adobe Photoshop CS3 dhe Macromedia Dreamweaver 8.0  
 14. Bekim Fetaji. IT management and Strategy.  
 15. Bekim Fetaji. Practicum:IT management and strategy: Case Studies. 
 16. Dc. Dr Ismail Zendeli, Dr Bistra Netkova. Trafficking in Human Beings-Legal Aspects.
 17. Blerim Reka, Arta Ibrahimi. European studies  (in Albanian).
 18.  Blerim Reka, Arta Ibrahimi. European studies  (in Macedonian).
 19.  Blerim Reka, Ylber Sela .Introduction to European Union Law (in Albanian), SEEU, 2007.
 20.  Blerim Reka, Ylber Sela, Introduction to European Union Law  (in Albanian),  SEEU 2011
 21. Doc. Dr. Adnan Jashari. Trajtimi juridik I investimeve te huaja direkte ne shtetet e tranzicionit.  
 22. Prof. Dr. Kurtesh Saliu. Ustav na R. Makedonija.  
 23. Doc.Dr. Ismail Zejneli.  Delikuenca e te miturve ne R. e Maqedonise.  
 24. Prof. Dr. Ismail Mehmeti. Shprehjet idiomatike  te anglishtes me perberes foljor ne perkthimet letrare ne shqipe. 
 25. Ismail Zejneli, Jeton Shasivari. Fjalor juridik shpjegimor shqip- maqedonisht.  
 26. Mirolub Shukarov, Abdulmenaf Bexheti…. Tetovo - Economic status and development. 
 27. Mirolub Shukarov, Abdulmenaf Bexheti…. Tetovo - Ekonomski status i razvoj.  
 28. M-r Shenaj Haxhimustafa. Ulogata na Instituciite za ekonomskiot razvoj na zemjite so poseben osvrt na R. Makedonija.
 29. M-r Shenaj Haxhimustafa. Roli I institucioneve per zhvillim ekonomik te shteteve me theks te vecante ne R. e Maqedonisë.
 30. Etem Aziri, Nazmi Maliqi, Ali Pajaziti. R. e Maqedonise dhe integrimet euroatlantike.  
 31. Prof. Dr. Elena Andreevska. Osnovi na megjunarodnoto javno pravo/Bazat e se drejtes nderkombetare publike. 
 32. Nexhbi Veseli. Roli i marketingut direkt ne zhvillimin e ndermarjeve te vogla dhe te mesme- me theks te vecante ne rajonin e Pollogut  Ali Pajaziti, Mentor Hamiti,
 33. Aslan Bilalli, Imer Ismaili. Etika dhe teknologjitë e informimit.  
 34. Agim Poshka. Evaluating the Cultural element in the foreign language Methodology
 35. Besnik Fetai. Optimal strategy of monetary and fiscal policy in function of maintaining macroeconomic stability in the R M.  
 36. Akad. Vlado Kambovski, Zoran Sulejmanov, Vesel Latifi. Krimi i organizuar.  
 37. Grup autoresh. Analizat e perqendruara ne mendimet e qytetarëve.  
 38. Grupa avtori. Gragjanski zasnovani analizi.  
 39. Netkova Bistra. Human and domestic violence.
 40. Grup autoresh. Përmbledhje e akteve normative per qeverisjen dhe regjimin e studimeve.  
 41. Jonuz Abdullai. Ndryshimet sociale dhe tranzicioni.  
 42. Hasan Jashari. Familja dhe bashkesia.  
 43. Nasir Selmani. Globalizimi ekonomik.  
 44. Abdylmenaf Bexheti. Finanacat Publike.  
 45. Tahir Zajazi. Metodologji.  
 46. Zeqir Kadriu, Ejup Ajdini, Vebi Bexheti. Shkrimi akademik.
 47. Hamit Xhaferi, Mustafa Ibrahimi,Shqyrtime sociolinguistike.  
 48. Blerim Reka, Ylber Sela. Hyrje ne te drejten e Unionit Evropian.  
 49. Blerim Reka, Arta Ibrahimi. Evropski Studii. 
 50. Nasir Selimi. Hyrje ne Ekonomi.
 51.   Buzuku dhe shkrimet e hershme  
 52. Agni Dika. Algoritmet.  
 53. Agni Dika. Argoritmi (maqedonisht).  
 54. Asllan Bilalli. E drejta nderkombetare private.  
 55. Etem Aziri,  Sociologjia  e partive politike.   
 56. Hasan Jashari. Sociologjia  e arsimit.  
 57. Rolfs Dubs. Ligjerata: bazat dhe udhezimet praktike. 
 58. Miroljub Shukarov, Nasir Selimi, Jeton Mazllami, Jusuf Zeqiri.  Sukuk- Muslimanski bezkamatni obvrznici (Research project).  
 59. Symposium Papers and proceedings. Gjergj Fishta - figurë madhore e letërsisë sonë.   
 60. Symposium Papers and proceedings. Shteti i së drejtës dhe reformat në administratën publike:  rasti i Maqedonisë (Research project).  
 61. Florim Ajdini, Zeqir Kadriu, Etem Aziri.  Bilingualizmi i integruar në administratën publike të nivelit lokal” (Research project).  
 62. Hasan Jashari, Jonuz Abdullai, Zllatko Zhoglev. Studentët dhe lëvizjet globale, politike dhe religjioze (Research project). 
 63. Brikena Xhaferi and Gëzim Xhaferi. Vocabulary learning strategies used by students at SEEU in terms of gender and teachers’ attitudes toward teaching vocabulary. (Research project)   
 64. Proceset e integrimit euroatlantik dhe Republika e Maqedonisë (Research project) 
 65. Tahir Zajazi. Perfeksionimi i vazhduesheëm i absolventëve të diplomuar në Fakultetin pedagogjik – UEJL.  
 66. Nasir Selimi. Biznesi ndërkombëtar. Shkup, 2010.
 67. Ali Pajaziti Fjalor i sociologjisë. Shkup, 2009.
 68. Abdulla Azizi. Bashkimi Evropian - e drejta, institucionet dhe politikat.  
 69. Izet Zeqiri, Brikend Aziri, Jeton Mazllami.  Satisfakcioni nga puna si faktor që ndikon në suksesin e kompanive në regjionin Pollogut. Tetovë, 2009.
 70. Rufi Osmani, Fitim Deari. Efektet e reformave tatimore në performancëm e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në komunën e Tetovës dhe Gostivarit, Tetovë. 2009.
Google+