South East European University
bringing knowledge to life!

Aplikimi për subvencionimin e racionit për student për vitin akademik 2023-2024 për studentët aktualë/ Аплицирање за субвенциониран студентски оброк за академската 2023-2024 година за тековните студенти

Aplikimi për subvencionimin e racionit për student për vitin akademik 2023-2024 për studentët aktualë/ Аплицирање за субвенциониран студентски оброк за академската 2023-2024 година за тековните студенти

Në rrjedhë është aplikimi për subvencionimin e racionit për student për vitin akademik 2023-2024 për studentët aktualë

Ministria e Arsimit dhe Shkencës rikujton se në rrjedhë ështëa plikimi për realizimin e të drejtës për subvecnionimin e racionit për student për vitin akademik 2023-2024 për studentët aktualë.

Afati i fundit për aplikim përmes portalit https://e-uslugi.mon.gov.mk/ është 10 gusht.

Afati tjetër i ardhshëm 01 shtator - 07 shtator 2023.

Pas përfundimit të afatit për aplikim, kandidatët të cilët kanë plotësuar kushtet do të njoftohen përmes portalit ku kanë parashtruar aplikimin e tyre. Pastaj, Banka Shparkase, me të cilën Ministria e Arsimit dhe Shkencës lidhi marrëveshje jofinanciare për realizimin e masës - subvencionimi i racionit për student, do të thirret në njërën nga filialet për të lidhur marrëveshjen për hapjen e një llogarie të veçantë, lidhur me kartelën pagesore të dedikuar përmes të cilës do të mund të shfrytëzojnë vetëm mjejtet.

Aplikimi për kandidatët të cilët do të fitojnë statusin e studentit në vitin akademik 2023/2024 dhe të cilët nuk e kanë regjistruar semestrin veror do të zgjasë nga data 1 deri më 7 tetor. Gjithashtu, mundësia e aplikimit do të jetë e hapur nga data 1 deri në datën 7 të çdo muaji pasardhës, për studentët që nuk e kanë ushtruar më parë të drejtën e tyre për ndonjë arsye.

Më shumë informacione keni në linkun në vazhdim:

https://mon.gov.mk/al/content/?id=6259

THIRRJE PUBLIKE Për realizimin e të drejtës për Subvencionimin e Racionit për Studentë për vitin akademik 2023/2024 (mon.gov.mk)

......................

Во тек е аплицирање за субвенциониран студентски оброк за академската 2023-2024 година за тековните студенти

Министерството за образование и наука потсетува дека во тек е аплицирање за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2023-2024 година, за тековните студенти. Крајниот рок за пријавување преку порталот https://e-uslugi.mon.gov.mk/ е 10 август.

Следниот рок е од 01 септември до 07 септември 2023 година.

По завршување на рокот за пријавување, кандидатите кои ги исполниле условите ќе бидат известени за тоа преку порталот каде ја поднеле својата апликација. Потоа, од страна на Шпаркасе банка со која Министерството за образование и наука склучи нефинансиски договор за реализација на мерката - субвенциониран студентски оброк, ќе бидат повикани во некоја од филијалите за да склучат договор за отворање на посебна сметка, поврзана со наменска платежна картичка преку која единствено ќе можат да ги користат средствата.

Аплицирањето за кандидатите кои ќе се стекнат со статус на студенти во академската 2023/2024 година и кои не го запишале летниот семестар ќе трае од 1 до 7 октомври. Понатаму, можноста за аплицирање ќе биде отворена од 1ви до 7ми секој нареден месец, за студентите кои претходно не го оствариле правото поради било каква причина.

Повеќе информации имате на следниот линк

https://mon.gov.mk/content/?id=6259

Јавен повик за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2023/24 година (mon.gov.mk)

Google+