COVID-19 Information and Protocol

South East European University
bringing knowledge to life!
Export

Jeton Shasivari

Faculty : Law
Position : Full Professor
Engagement type : Full time
Personal data
E-mail : j.shasivari@seeu.edu.mk
Address : Rr. e Ilindenit, p.n., 1200, Tetovë-Tetova-Tetovo
Telephone : 00 389 44 356 121
Languages ( Self-evaluated )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
English
C2 - Proficient
Bosnian
C2 - Proficient
Croatian
C2 - Proficient
Serbian
C2 - Proficient
Bulgarian
A2 - Elementary
Turkish
A2 - Elementary

Education

 • Jun 2006 - Jul 2009: Doktor i shkencave të drejtësisë-Doctor of science in Law-Доктор по правни науки
  Faculty: Juridik-Law-Правен
  Universiteti i Evropës Jug-Lindore-South East European University-JIEU, , Tetovë-Tetova-Тетово
  Specialty: E drejta kushtetuese dhe administrative-Constitutional and Administrative Law-Уставно-управно право
  Thesis: "Procesi i zgjedhjeve si element thelbor i demokracisë përfaqësuese me vështrim të posaçëm në RM-The Election process as a key element of Representative Democracy with special emphasis on RM-Изборниот процес како основен елемент на претставничката демократија со посебен осврт во РМ"

 • Oct 2003 - Mar 2006: Magjistër i shkencave juridike-Master of Law sciences-Магистер по правни науки
  Faculty: Juridik-Law-Правен
  Universiteti i Prishtinës-University of Pristina-Универзитет во Приштина, Prishtinë-Pristina-Приштина
  Specialty: E drejta kushtetuese dhe administrative-Constitutional and Administrative Law-Уставно-управно право
  Thesis: "Reformat kushtetuese në gjyqësinë e Republikës së Maqedonisë-Constitutional judicial reforms in R. of Macedonia-Уставните реформи во судството на РМ"

Publications

 • Shasivari, Jeton; LEGAL ASPECTS AND RESULTS OF THE SEVENTH LOCAL ELECTIONS OF OCTOBER 2021 IN NORTH MACEDONIA-WEAKEST POLITICAL INVOLVEMENT OF THE VOTERS SO FAR, pp. 18-31. SEEU, Tetovo, 2022. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Sela; Zejneli; Saliu; GJUHA SHQIPE PARA DHE PAS MIRATIMIT TË LIGJIT TË PËRDORIMIT TË GJUHËVE TË VITIT 2019/АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ПРЕД И ПО УСВОЈУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ ОД 2019 ГОДИНА. Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së/Агенција за примена на јазикот на РСМ, Skopje, 2021. (Link)

 • Morina, Visar; Muçaj, Florent; Nikaj, Entela; Shasivari, Jeton; Balaj, Luz; Vetëqeverisja lokale: shqyrtime teorike dhe krahasimore-Local Self-Government: Theoretical and comparative reviews. Konrad Adenauer Stiftung, Pristina, 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; ТРИДЕЦЕНИСКА СТАТУС - КВО ПОЗИЦИЈА НА УСТАВНИОТ СУД. In ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 24, pp. 19-33. 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS OF JULY 15, 2020 IN NORTH MACEDONIA DURING COVID-19 - CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LEGAL ASPECTS. SEEU, Skopje, 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; NORTH MACEDONIA LOOKING FOR THE “BEST ELECTORAL GEOGRAPHY” FOR THE PARLIAMENTARY ELECTIONS-CONTROVERSIES AND PERSPECTIVES.. ADJURIS – International Academic Publisher, Bucharest, Paris, Calgary, 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE FOUR MAIN CONSTITUTIONAL GAPS REGARDING THE PRESIDENTIAL VETO IN NORTH MACEDONIA AND THEIR FILLING IN THE LIGHT OF COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW. ADJURIS – International Academic Publisher., Bucharest, Paris, Calgary, 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; E DREJTA KUSHTETUESE/CONSTITUTIONAL LAW. FURKAN-ISM, Skopje, 2020. (Link)

 • Shasivari, Jeton; FILLET E SË DREJTËS. LOGOS-A, Skopje, 2020. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Nuhija, Bekim; Challenges of Constitutional Judicial Control of the delegated Legislative power during the COVID-19 Pandemic in the light of International standards: the case of North Macedonia. In Juridical Tribune, Volume 10, Issue 3, pp. 364-389. 2020. (Link)

 • Shasivari, Jeton; POTENTIAL VETTING OF JUDGES IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA-SITUATION AND PERSPECTIVES. SEEU, Skopje, 2020. (Link)

 • Jeton, Shasivari; CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF ADMINISTRATIVE JUDICIARY IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA. In Tribuna Juridica/Juridical Tribune, Volume 9, Special Issue, October 2019-Indexed in: Clarivate Analytics (ex: Web of Science); Ebsco, etc., pp. 60-76. 2019. (Link)

 • Shasivari, Jeton; PËRMBAJTJA, PËRBËRJA DHE ASPEKTET JURIDIKE KRAHASUESE TË KUSHTETUTËS SË MEDINËS TË VITIT 622. In International/Regional Scientific Journal "CENTRUM" , No. 12/2019, pp. 171-183. 2019. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Restricted Judicial Activism of Constitutional Court of the Republic of North Macedonia Regarding Protection of Human Rights and Freedoms. In ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS, Vol. 15, no. 1/2019, 31 March, pp. 200-213. 2019. (Link)

 • Shasivari, Jeton; PREAMBULA SI PJESË E STRUKTURËS SË KUSHTETUTËS: DEKLARATË SIMBOLIKE APO ENERGJI JETËSORE E KUPTIMIT TË KUSHTETUTËS/THE PREAMBLE AS PART OF THE STRUCTURE OF THE CONSTITUTION: SYMBOLIC STATEMENT OR LIFEBLOOD ENERGY OF THE MEANING OF THE CONSTITUTION.. In KAMBOVSKI LIBER AMICORUM-Студија во чест на седумдесет години од животот на Академик Владо Камбовски, pp. 341-356. 2019. (Link)

 • Bajrami, Arsim; Muçaj, Florent; E DREJTA KUSHTETUESE (Citation from my University Textbook-Constitutional Law (2015), pp. 32; 79; 87; 127; 134).. Fakulteti Juridik-Universiteti i Prishtinës ISBN 978-9951-00-229-5, Prishtinë, 2018.

 • Shasivari, Jeton; ASPEKTET KUSHTETUESE TË INTEGRIMIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË BASHKIMIN EVROPIAN-SFIDAT DHE PERSPEKTIVAT/UDC: 341.171.071.51:342.4(497.7)/ . In The International Scientific Journal "CENTRUM". No. 10, ISSN: 1857-8640 (printed version) ISSN: 1857-9396 (electronic version), pp. 171-184. 2018. (Link)

 • Shkurti, Aranit; Energy Consumption Modeling in the Western Balkan Countries Using a Top-Down Approach/Citation from my publication pp. 37, 41/. In Academic Journal of Interdisciplinary Studies/Vol 7 No 3/ISSN 2281-3993 , pp. 35-41. 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS OF THE PARTY SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA-SITUATION AND PERSPECTIVES/5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-26.08.2018). (Conference Proceedings Volume 5 Modern Science Issue 1.2., DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, pp. 467-474. ISBN 978-619-7408-62-1/. In SGEM 2018-5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-26.08.2018)., pp. 467-474. STEF 92 Technology Ltd, 51, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA: FICTION OR REALITY? pp. 1-21; (HIGHER EDUCATION, CORRUPTION AND WHISTLE BLOWERS-International Conference on Corruption in Higher Education held on September 11, 2018 at South East European University, Skopje, Macedonia, ISBN 978-608-65157-4-4). INSTITUTE FOR STRATEGIC RESEARCH AND EDUCATION/Miso Dokmanovic, 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; JUDICIAL PROTECTION AGAINST ADMINISTRATIVE MISDEMEANOR DECISION ADOPTED BY MISDEMEANOR ORGAN IN REPUBLIC OF MACEDONIA-DILEMMAS AND CHALLENGES/5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, www.sgemvienna.org, SGEM2018 Vienna ART Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-30-0 / ISSN 2367-5659, 19 - 21 March, 2018, Vol. 5, Issue 1.1; 213-220 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2018H/11/S02.028/. Vienna, Austria, 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; LEGAL AND PRACTICAL CHALLENGES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN APPLYING THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE/5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-26.08.2018). (Conference Proceedings Volume 5 Modern Science Issue 1.2., DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, pp. 615-622, ISBN 978-619-7408-62-1/.. In SGEM 2018-5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-26.08.2018), pp. 615-622. STEF 92 Technology Ltd, 51, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE CONSTITUTION AND POLITICAL OPPOSITION IN REPUBLIC OF MACEDONIA-EXPECTATIONS AND DILEMMAS/5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, www.sgemvienna.org, SGEM2018 Vienna ART Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-30-0 / ISSN 2367-5659, 19 - 21 March, 2018, Vol. 5, Issue 1.1; 325-332 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2018H/11/S02.042/. Vienna, Austria, 2018. (Link)

 • Tornic, Ana Thoonen; Access to Constitutional Courts: Popular Complaints in Croatia, Slovenia and Macedonia/Citation from my publication in pp.: 69, 173, 181, 214/. University of Zurich, Faculty of Law, Zurich, 2017. (Link)

 • Spasovska, Elena; THE ROLE OF WOMEN’S NON-GOVERNMENT ORGANISATIONS IN BUILDING PEACE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA /Citation from my publication pp. 23, 298/. University of South Australia, 2017. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA BETWEEN CONSTITUTIONAL NORMS AND REAL ROLE IN THE CONSTITUTIONAL AND POLITICAL SYSTEM-DILEMMAS AND CHALLENGES/4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-14-0 / ISSN 2367-5659, 24 - 30 August, 2017, Book 1, Vol 2, 753-762 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/12/S02.095/. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017-Section LAW-Day 4-27.08.2017(Conference Proceedings Book 1 Modern Science-Volume II), pp. 753-762. STEF 92 Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2017. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA BETWEEN CONSTITUTIONAL NORMS AND REAL IMPLEMENTATION/4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-14-0 / ISSN 2367-5659, 24 - 30 August, 2017, Book 1, Vol 2, 763-772 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/12/S02.096/. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017-Section LAW-Day 4-27.08.2017 (Conference Proceedings Book 1 Modern Science-Volume II), pp. 763-772. STEF 92 Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2017. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF FUNDAMENTAL CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN VIEW OF ITS JUDICIAL PRACTICE/4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, www.sgemvienna.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-93-3 / ISSN 2367-5659, March 28-31, Vienna, Austria, Book1, Vol.1, 485-492 pp, DOI:10.5593/SGEMSOCIAL2017/HB11/S02.061/. In SGEM 2017 International Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 5. LAW-Day 2-29.03.2017 (Conference Proceedings Book 1 Modern Science Volume I) , pp. 485-492. Vienna, Austria, 2017. (Link)

 • Milanov, Viktor; Macedónia konfliktusainak nemzetközi jogi és politikai vetületei-International Legal and Political Aspects of the Macedonia's Conflicts /Citation from my Publication pp. 245, 247, 273, 335 and 337/. FACULTY OF LAW-PhD School-UNIVERSITY OF DEBRECEN-HUNGARY, Debrecen-Hungary, 2017. (Link)

 • Risteska, Marija; Surkov, Emil; The Transformative Role of the Macedonian Constitutional Court /Citation from my publication pp. 32/. Analitika–Center for Social Research, Sarajevo; Center for Research and Policy Making, Skopje., Sarajevo, 2016. (Link)

 • Shasivari, Jeton; CONSTITUTIONAL ASPECTS OF THE JUDICIAL INDEPENDENCE IN REPUBLIC OF MACEDONIA BETWEEN DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA/3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-73-5 / ISSN 2367-5659, 24-31 August, 2016, Book 2 Vol. 2, 555-562 pp, DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B22/S05.072/. In SGEM 2016 3RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS (Section 5. LAW-Day 5-28.08.2016). (Conference Proceedings Book 2 Volume II) , pp. 555-562. STEF 92 Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2016. (Link)

 • Shasivari, Jeton; JUDICIAL PROTECTION OF CITIZENS' RIGHTS WITHIN THE ADMINISTRATIVE DISPUTE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA-SITUATION AND PROSPECTS/3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-73-5 / ISSN 2367-5659, 24-31 August, 2016, Book 2 Vol. 2, 677-684 pp, DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B22/S05.087/. In SGEM 2016 3RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS. (Section 5. LAW-Day 5-28.08.2016). (Conference Proceedings Book 2 Volume II) , pp. 677-684. STEF 92 Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2016. (Link)

 • Shasivari, Jeton; E DREJTA ADMINISTRATIVE (E DREJTA MATERIALE DHE PROCEDURALE)(Botimi i parë-366 faqe)-ISBN 978-608-216-116-7. Furkan ISM, Skopje, 2015. (Link)

 • Shasivari, Jeton; E DREJTA KUSHTETUESE -(Botimi i parë-464 faqe)-ISBN 978-608-216-106-8.. Furkan-ISM-Shkup, Shkup, 2015. (Link)

 • Vrgova, Roska; Census, Identity, and the Politics of Numbers: The Case of Macedonia. /Citation from my publication pp. 122, 125/. In Contemporary Southeastern Europe, Graz, Austria, 2015, 2(2), pp. 107-125. 2015. (Link)

 • Andeva, Marina; Minorities in Coalition-Building: the Case of the Republic of Macedonia /Citation from my publication pp. 19, 26/. In Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol 14, No 2, 2015, pp. 7-26. 2015. (Link)

 • Karaman, Ebru; MAKEDONYA CUMHURİYETİ’NDE ANAYASA YARGISININ ELLİNCİ YILI DURUM VE BEKLENTİLER/Citation from my publication pp. 5, 8/. In Türkiye Adalet Akademisi (Yayınlar)-Law Academy of Turkey (Publications), pp. 1-8. 2015. (Link)

 • Latifi, Veton; Shasivari Jeton; Memeti Memet; Muhiç Maja; Rustemi Agron; INTER COMMUNITY RELATIONS-UNDERSTANDING AND COOPERATION FOR DEVELOPMENT. Max Van Der Stoel Institute, South East European University, UNDP, Tetovo, 2014.

 • Zejneli, Ismail; Shasivari J.; Metaj Stojanova A.; Corruption as a form of Organized Crime. In International Journal of Humanities and Social Science-Vol. 4 No. 2-Center for Promoting Ideas (CPI), USA., Los Angeles, CA 90032 USA., pp. 99-104. 2014. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Election Report and Political Analyzes of the 5 June 2011 Early Parliamentary Elections in the Republic of Macedonia. In International Journal of Scientific&Engineering Research-Volume 5-Issue 1-January 2014 (Global Impact Factor: 1.4)-(Index Copernicus Value: 5.27), pp. 17-20. 2014. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Constitutional Judiciary in the Republic of Macedonia under the shadow of its Fiftieth Anniversary-Situation and Prospects.. In Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 9, No 3 (Index Copernicus Value-5.32), pp. 48-66. 2013. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Zejneli, ismail; The Legal and Political System of the Republic of Macedonia between the Rule of Ethnos and Demos. In Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.4, No.10-Rome-Italy, (Global Impact Factor: 0.377), ISSN: 2039-9340, pp. 598-604. 2013. (Link)

 • Zejneli, Ismail; Shasivari, Jeton; Kareva, Veronika; THE LEGAL ASPECTS OF HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THEIR IMPLICATIONS ON TEACHING AND LEARNING. In European Scientific Journal, 55 Park Hill Sw4 9ns Clapham Common, London, United Kingdom, Vol 9, No 1-ISSN:1857-7881, pp. 107-118. 2013. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE PAST AND THE PRESENT OF THE CONSTITUTIONAL SYSTEMS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN TERMS OF THE POSITION OF ALBANIANS. In European Scientific Journal-ESJ, 55 Park Hill Sw4 9ns Clapham Common, London, United Kingdom, Vol 9, No 17, ISSN:1857-7881, pp. 190-206. 2013. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Zejneli, Ismail; Aspektet juridike dhe politike të pozitës së Shqiptarëve në RM-Legal and political aspects of the position of Albanians in the Republic of Macedonia. Tirana-Albania, 2013. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Gjuha shqipe në RM, me theks të veçantë në pushtetin gjyqësor-Albanian language in Macedonia, with special emphasis on the judiciary. In CONSTITUTIO-Revistë studimore për çështje juridiko-kushtetuese dhe parlamentare-Research Journal for Constitutional and Parliamentary issues- No. 2, ISSN: 1409-8962, pp. 211-222. 2012. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Open Candidate Lists as an Opportunity to Personalize the Will of the Voters in the Republic of Macedonia. In SEEU REVIEW, Volume 8, Number 1-ISSN: 1409-7001, pp. 8-26. 2012. (Link)

 • Zejneli, Ismail; Shasivari, Jeton; Siguria në Kosovë dhe refleksionet e saj në Republikën e Maqedonisë-The Security in Kosovo and its reflections in the Republic of Macedonia. In JURIDICA-Revistë shkencore-Science Magazine JURIDICA, pp. 57-66. 2012.

 • Shasivari, Jeton; Statusi i Shqiptarëve në sistemin kushtetues, juridik dhe politik të Republikës së Maqedonisë-The Status of Albanians in the Legal, Constitutional and Political System of the Republic of Macedonia. In Revista për çështje juridike dhe shoqërore E DREJTA, viti XXXVII, Nr 1-Journal for Juridical and Social Issues E DREJTA-LAW-Prishtinë, pp. 90-114. 2012. (Link)

 • Zejneli, Ismail; Shasivari, Jeton, Kareva, Veronika; Aspektet juridike te arsimit te larte ne RM. SEEU, Tetovo, 2012.

 • Zejneli, Ismail; Shasivari, Jeton; The process of judicial reforms and their impact in higher legal education in the Republic of Macedonia. Albanian Institute of Sociology-ISBN: 978-9928-4000-2-4, Vlora-Albania, 2012. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Marrëveshja Kornizë e Ohrit-përdorimi i gjuhës shqipe dhe i simbolit kombëtar-Ohrid Framework Agreement, the use of Albanian language and Albanian symbols. In 10 Years Ohrid Framework Agreement-Is Macedonia Functioning as a multi-ethnic state?, ISBN: 978-608-4503-67-5, pp. 140-145. SEEU, SEEU-Tetovo, 2011. (Link)

 • Stojanoska, Biljana; Corruption in Macedonia: Fighting with inadequate weapons. In Eurodialogue 15, Journal for European issues, pp. 277. 2011. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Уставниот развој на Република Македонија и меѓуетничката (не) рамноправност. In Политичка Мисла-Political Thought, Year 9, number 35-Скопје, ISSN:1409-9853, pp. 31-41. 2011. (Link)

 • Shasivari, Jeton; E DREJTA KUSHTETUESE-Ligjerata te autorizuara-Constitutional Law-Authorized Lectures, p. 397. Tetovo, 2010.

 • Shasivari, Jeton; Konferenca akademike nacionale: Përfaqësim dhe përgjegjësi-Lista të hapura apo të mbyllura të kandidatëve?-Paneli 4, faqe: 78-88;. NDI-Macedonia, USAID-Macedonia (Publikuar në Mars 2012), Skopje, 2010. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një e arritur epokale e lirisë dhe e sovranitetit popullor-The Constitution of United States of America as a Epochal Achievement of Freedom and Citizen Sovereignty. In Gëzim Sulejmani-URA MIQËSIE (Maqedoni-SHBA)-BRIDGES OF FRIENDSHIP (Macedonia-USA)-ISBN: 978-608-4579-03-8, pp. 172-189. Nacional Media, Tetovë, 2009.

 • Mojanoski, C; Todorovska, V; INSTITUTIONALIZED ABILITY AS A FACTOR IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION AND CRIME IN MACEDONIA. In NBP–JOURNAL OF CRIMINALISTICS AND LAW-ISSN 0354-8872, Publisher: Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 196 Cara Dušana Street, Zemun, pp. cited at p. 57 and p. 66. 2009. (Link)

 • Zejneli, Ismail; Shasivari, Jeton; FJALORI JURIDIK ME SHPJEGIME SHQIP-MAQEDONISHT-LEGAL DICTIONARY WITH EXPLANATIONS ALBANIAN-MACEDONIAN. SEEU, Tetovo-ISBN 978-608-4503-01-9, 2008. (Link)

 • Шасивари, Јетон; Корупцијата на официјалните лица како сериозна закана за правната држава на Македонија. 2008. (Link)

 • Shasivari, Jeton; “KORRUPSIONI I PERSONAVE ZYRTARË SI KËRCËNIM SERIOZ PËR SHTETIN E SË DREJTËS NË RM”-"Corruption of officials as a serious threat on Rule of Law in R. of Macedonia. SEEU, Tetovo-ISBN 978-608-4503-04-0, 2008.

 • Shasivari, Jeton; NATYRA E FUNKSIONIT GJYQËSOR DHE PARIMI I NDARJES SË PUSHTETIT NË FUNKSION TË PAVARËSISË SË GJYQËSISË”-"The nature of judicial and the principle of separation of powers In function of judicial independence". SEEU, Tetovo-ISBN 978-608-4503-10-1, 2008.

 • Zejneli, Ismail; Shasivari, Jeton; PAVARËSIA DHE MËVETËSIA E GJYQËSISË SI SHTYLLË BAZIKE E SUNDIMIT TË SË DREJTËS”-“The Independence of Judiciary as an Basic Pillar of Rule of Law. SEEU, Tetovo-ISBN 978-608-4503-10-1, 2008.

 • Netkova, Bistra; Aliu, Abdulla, Bilalli, Asllan; Zejneli, Ismail; Milovanovic, Zllat, Shasivari, Jeton; Basevska, Elena; HUMAN RIGHTS AND DOMESTIC VIOLENCE with emphasis on Republic of Macedonia. SEEU, Tetovo, 2007. (Link)

 • Shasivari, Jeton; FACTORS TO TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS-ESPECIALLY WOMEN. In Trafficking in Human Beings-Legal aspects, pp. 153-161. SEEU, Tetovo, 2006. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Synthesis of a Long University Teaching Experience (A Review of the university textbook: Introduction to Law, 2004 by Prof. Dr Osman Ismaili). In SEEU Review-Volume 2 Number 2-ISSN 1409-7001, pp. 223-226. 2006.

 • Shasivari, Jeton; “KUSHTETUTA PËR RREGULLIMIN E ARDHSHËM SHTETËROR TË MAQEDONISË E VITIT 1880 DHE HIJA E SAJ AKTUALE JURIDIKE DHE POLITIKE”-“The Constitution for Next State Adjustment of Macedonia from 1880 and his Actual Legal and Political Umbrage”. In UNIVERSITAS-Year 4, No. 6-7-Vienna-Austria, pp. 179-201. 2005.

 • Shasivari, Jeton; SINTEZË E NJË PUNE TË GJATË UNIVERSITARE”-(Vështrim mbi tekstin universitar: FILLET E SË DREJTËS të Prof. Dr Osman Ismaili). In E DREJTA-Prishtine-nr.1-ISSN 0350-7890, pp. 168-170. 2004.

Work Experience

 • Mar 2019 - Present : Akademia për gjyqtarë dhe prokurorë publikë/Academy for Judges and Public Prosecutors
  Akademia për gjyqtarë dhe prokurorë publikë/Academy for Judges and Public Prosecutors, Skopje
  Type of business or sector: Ligjërues: E Drejta Kushtetuese/Lecturer: Constitutional Law/Предавач: Уставно Право

 • Nov 2019 - Present : Profesor Ordinar-Редовен Професор-Full Professor
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово, Tetova/Skopje, Maqedonia e Veriut-Северна Македонија-North Macedonia
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e ligjëratave në grupin e lëndëve të drejtimit kushtetues-administrativ-Performing lectures in the constitutional-administrative subjects-Одржување на предавања по уставно-управните предмети

 • Jan 2020 - Jan 2021: Anëtar/Член/Member
  Ministria e Drejtësisë/Министерство за Правда/Ministry of Justice, Shkup/Скопје/Skopje
  Type of business or sector: Komisioni për provimin e jurisprudencës/Комисија за полагање на правосуден испит/Bar Exam Committee
  Main responsibilities: Ekzaminues në lëndën: Rregullimi kushtetues i RMV-së/Испитувач по предметот: Уставно уредување на РСМ/Examiner on the subject: Constitutional Regulation of the RNM

 • Mar 2020 - Mar 2020: Constitutional Legal Expert
  President of the Republic of North Macedonia, Skopje, North Macedonia
  Type of business or sector: Legal Expertise/Consultancy
  Main responsibilities: Constitutional legal aspects of declaring a State of Emergency due to COVID-19 and Constitutional legal aspects of postponing Parliamentary Elections scheduled for April 12

 • Dec 2015 - Dec 2019: Anëtar-Член-Member
  Bordi për akreditim dhe evaluim të arsimit të lartë në RMV, Shkup, RMV
  Type of business or sector: Këshilli për akreditim dhe evaluim të arsimit të lartë në RMV
  Main responsibilities: Akreditimi dhe Evaluimi i arsimit të lartë në RMV-Акредитација и Евалуација на високото образование во РСМ-Accreditation and Evaluation of the higher education in RNM

 • Oct 2017 - Dec 2019: Zëvendës-Kryetar/Заменик-Претседател/Vice-President
  Bordi për akreditim dhe evaluim të arsimit të lartë në RM/Board/ОАЕВО, Shkup-Скопје-Skopje
  Type of business or sector: Akreditimi dhe evaluimi i arsimit të lartë/Accreditation and Evaluation of the Higher Education
  Main responsibilities: Akreditimi dhe Evaluimi i arsimit të lartë në RMV-Акредитација и Евалуација на високото образование во РСМ-Accreditation and Evaluation of the higher education in RNM

 • Nov 2014 - Nov 2019: Profesor Inordinar-Вонреден Професор-Associate Professor
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e ligjëratave në grupin e lëndëve të drejtimit kushtetues-administrativ-Performing lectures in the constitutional-administrative subjects-Одржување на предавања по уставно-управните предмети

 • Nov 2009 - Nov 2014: Docent-Assistant Professor-Доцент
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e ligjëratave në grupin e lëndëve të drejtimit kushtetues-administrativ-Performing lectures in the constitutional-administrative subjects-Одржување на предавања по уставно-управните предмети

 • Sep 2006 - Sep 2014: Prodekan-Vice-Dean-Продекан
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Administrim-Management-Menaxhment
  Main responsibilities: Prodekan për studime deridiplomike, pasdiplomike dhe çështje administrative-Vice-dean for undergraduate, postgraduate studies and administrative issues-Продекан за до и после дипломски студии

 • Nov 2006 - Nov 2009: Asistent-Assistant-Асистент
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e orëve praktike në lëndët e drejtimit kushtetues-administrativ-Performing practical hours in the constitutional-administrative subjects-Одрж. на практични часови по уставно-управните предмети

 • Oct 2002 - Nov 2006: Asistent i ri-Junior Assistant-Помлад асистент
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e orëve praktike në lëndët e drejtimit kushtetues-administrativ-Performing practical hours in the constitutional-administrative subjects-Одрж. на практични часови по уставно-управните предмети

 • 2001 - 2002: Praktikant në zyrë avokati-Improver in the Lawyer Office-Практикант во адвокатска канцеларија
  Avokat: Sabaudin R. Shasivari-Lawyer: Sabaudin R. Shasivari-Адвокат: Сабаудин Р. Шасивари, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Praktikant-Improver-Практикант
  Main responsibilities: Kryerja e punëve administrative dhe juridike teknike-Performing administrative and legal technical works-Вршење на административни и правно-технички работи

Google+