South East European University
bringing knowledge to life!

The call for subsidizing the ration per student for the academic year 2022-2023 is published

The call for subsidizing the ration per student for the academic year 2022-2023 is published

Publikohet thirrja për subvencionimin e racionit për student për vitin akademik 2022-2023

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se në www.mon.gov.mk është shpallur thirrje publike për realizimin e të drejtës për subvencionimin e racionit për student, që nënkupton marrjen e kompensimit mujor në të holla prej rreth 2400 denarë për 9 muaj të vitit.

Afati i aplikimit për studentët aktual është nga data 25 nëntor deri më 3 dhjetor 2022.

Aplikimi bëhet në formë elektronike përmes portalit https://e-uslugi.mon.gov.mk/ , ndërsa mund të aplikojnë të gjithë studentët e rregullt të regjistruar në studime deridiplomike në universitetet shtetërore dhe private të cilët janë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Më shumë informacione keni në linkun në vazhdim:

https://mon.gov.mk/al/content/?id=5867

…………………………………………………………………………………………

Објавен е повик за субвенциониран студентски оброк за академската 2022-2023 година

Министерството за образование и наука информира дека е објавен јавен повик за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк, што подразбира добивање на месечен паричен надоместок од околу 2400 денари за 9 месеци во годината.

Рокот за пријавување за тековните студенти е од 25 ноември до 3 декември 2022 година.

Аплицирањето се спроведува електронски преку порталот https://e-uslugi.mon.gov.mk/, а на повикот можат да се пријават сите редовни студенти на додипломски студии на државни и приватни високообразовни установи, кои се државјани на Република Северна Македонија.

Повеќе информации имате на следниот линк

https://mon.gov.mk/content/?id=5867

Google+