COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Elmi Aziri

Fakulteti : Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Thirja akademike : Docent
Angazhimi : Me kohë të pjesshme
Të dhënat personale
E-mail : elmi.aziri@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindenska bb Tetovo
Faks : ++389 44 356 001
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
English
B2 - Upper Intermediate

Arsimimi

 • Dec 2011 - Mar 2015: Phd
  Faculty: Faculty of Economics
  Ss Cyril and Methodius in Skopje, Skopje
  Specialty: Economics
  Thesis: "Economic effects of public spending in contemporary states and the Republic of Macedonia"

 • Oct 2005 - Jun 2009: Master of Science in Business Administration
  Faculty: Business Administration
  South East Europian University, Tetovo,Macedonia
  Specialty: Finance

 • Jun 2001 - Jun 2004: Bachelor af Arts in Business Administration
  Faculty: Business Administration
  South East Europian University, Tetovo,Macedonia
  Specialty: Marketing

Publikimet

 • Elmi Aziri. The impact of interest rates on economic growth in the Republic of North Macedonia. In Proceedings of the 12th Economics & Finance Conference, Dubrovnik, pp. 1-12. International Institute of Social and Economic Sciences, Prague, Czech Republic, 9 / 2019. ISBN 978-80-87927-80-9. (Download)

 • Elmi Aziri. Economic growth and its determinants in Republic of Mcedonia. In Conference proceedings of 5th international multidisciplinary scientific conference on Social science and arts SGEM 2018, pp. 145-152. STEF92 Technology Ltd,51, Albena, Bulgaria, 8 / 2018. ISBN 978-619-7408-63-8.

 • Elmi Aziri. Public debt and macroeconomic stability in Republic of Macedonia . In Proceedings of 5th International multidisciplinary scientific conference on social science and arts SGEM 2018, pp. 285-292. STEF92 Technology Ltd,51, Albena, Bulgaria, 8 / 2018. ISBN 978-619-7408-63-8.

 • Elmi Aziri. The impact of Public Investment on Economic Growth in Republic of Macedonia. In Revista de Stiinte Politice , pp. 54-64. University of Craiova, Craiova, Romania, 10 / 2017. ISBN 2344-4452. (Download)

 • Elmi Aziri. Fiscal decentralization in Macedonia: Which are the most important achievements and what are the challenges of the future?. In Proceedings of the International Conference on Business and Economics, pp. 140-147. South East Europian University, Tetovo, Macedonia, 9 / 2017. ISBN 978-608-248-017-6.

 • Elmi Aziri. Making the most of Europe. In International Scientific Journal "Scientific Bilten" Nr.9-1, pp. 366-376. Institute for research and development, Ulcinj, Montenegro, 3 / 2017. ISBN 2337-0521.

 • Elmi Aziri. Ndikimi i remitencave në rritjen ekonomike në Republikën e Maqedonisë. In International Scientific Journal "Scientific Bilten" Nr.9-1, pp. 377-407. Institute for research and development, Ulcinj, Montenegro, 3 / 2017. ISBN 2337-0521.

 • Elmi Aziri. Covering the Impact of Fiscal Policy on Economic Sustainability. In Revista de Stiinte Politice No.48.2015, pp. 111-119. UNIVERSITY OF CRAIOVA and CEPOS, Craiova, Romania, 12 / 2015. ISBN 1584-224X. (Download)

 • Elmi Aziri. Comparative analysis of capital expenditures in Southeast Europe. In Proceedings of 2nd International multidisciplinary scientific conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015, pp. 67-72. STEF92 Tehnology Ltd, 51, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 8 / 2015. ISBN 978-619-7105-47-6.

 • Elmi Aziri. Volume and structure of public expenditures in Republic of Macedonia. In Proceedings of 2nd International multidisciplinary scientific conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015, pp. 573-580. STEF92 Tehnology Ltd 51, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 8 / 2015. ISBN 978-619-7105-47-6.

 • Elmi Aziri. Përcaktuesit e nivelit të kreditimit në Republikën e Maqedonisë. In Buletini Shkencor Nr 7 Vëllimi 1, pp. 188-193. Instituti për kërkime shkencore dhe zhvillim-Ulqin, Ulqin, Mali i Zi, 4 / 2015. ISBN 1800-9794.

 • Elmi Aziri. Interaction between inflation and fiscal deficit in Republic of Macedonia. In International multidisciplinary scientific conferences on Social Science and Arts , pp. 397-405. STEF92 Tehnology Ltd, Sofia Bulgaria, Albena, Bulgaria, 9 / 2014. ISBN 978-619-7105-28-5. (Download)

 • Elmi Aziri. Implikimet e krizës ekonomike mbi borxhin publik dhe deficitin buxhetor:Qasje krahasuese midis vendeve të UE-së dhe Maqedonisë. In Models of harmonization of the ficsal policies of the SEE countries with Europian Union , pp. 122-134. Buletini Shkencor, Ulqin,Montenegro, 4 / 2014. ISBN 1800-9794.

 • Elmi Aziri. Borxhi publik dhe rritja ekonomike:Rasti i Republikës së Maqedonisë. In Revista Ekonomia dhe Agrobiznesi Nr 7, pp. 149-156. Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Tiranë,Shqipëri, 12 / 2013. ISBN 2223-7658.

 • Fadil Zendeli,Elmi Aziri. The role of municipalities in the process of decentralization of education in the Republic of Macedonia. In 4th International Conference, Education, Research& Development,, pp. 181-189. Journal of International Scientific Publication: Educational Alternatives,, Sunny Beach, 9 / 2013. ISBN ISSN 1313-2571. (Download)

 • Ali Pajaziti,Jonuz Abdullai,Elmi Aziri. Quality of life in global crisis era:Reality of Macedonia’s Albanian. Institute for International and Political Studies, Skopje, 1 / 2013. ISBN ISBN 978-608-65446-1.

 • Elmi Aziri. Јавните расходи за образование и нивното влијание врз економскиот развој. In 4th International Conference- SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN FUCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.. HIGH BUSINESS-TECHNICAL SCHOOL, Uzice,Serbia, 10 / 2011. ISBN 978-86-83573-21-9. (Download)

 • Shefket Jakupi,Elmi Aziri. International Conference,The development of economic policies and strategies in the food industry in the municipality of Bujanovac. In Globalization and its implications for Albanian agriculture and food sector, pp. 137-147. Agricultural University of Tirana, Faculty of Economics and Agribusiness , Tirana,Albania, 7 / 2010. ISBN 978-99956-92-11-7.

 • Elmi Aziri. The impact of public investment on economic growth. Elmi Aziri, Tetovo,Macedonia, 11 / 2009. ISBN 978-9989-57-649-2. (Download)

 • Public Policy Research Center (SEEU) and UNDP. Socio-Economic Rural Development: Zhelina, Saraj and Cucer Sandevo Municipalities. 12 / 2008.

 • Association of the units of local self-government of the Republic of Macedonia. "Report on the current situation and needs of municipalities regarding their entry into the second phase of fiscal decentralization in the Republic of Macedonia". ZELS, Skopje, 12 / 2007. (Download)

Përvoja e punës

 • Sep 2015 - Present : Assistant Professor
  Southeast Europian University, Tetovo,Macedonia
  Type of business or sector: Education

 • Aug 2009 - Aug 2015: Assistant
  Southeast Europian University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education

 • Mar 2012 - Aug 2015: Head of Economics and Quantitative Analyses
  Faculty of Public Administration and Political Science,South-East European University, "Tetovo,Macedonia"
  Type of business or sector: "Education and Reserch"

 • Sep 2004 - Jul 2009: Junior Assistant
  South East University, Tetovo,Macedonia
  Type of business or sector: Education

Google+