COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Etem Aziri

Fakulteti : Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të pjesshme
Të dhënat personale
E-mail : e.aziri@seeu.edu.mk
Adresa : w. Belloviste n.n. 1230 Gostivar
Telefoni : 00389-44-356-129

Arsimimi

 • 1999 - 2001: Doctor of sciene in socilogy
  Faculty: Institute for Sociological and political - juridical studies
  Ss Cyril and Methodius University, Skopje, Republic of Macedonia
  Thesis: "Socio-economic processes and developement in the Pollog region"

 • 1987 - 1990: Master of science in Law
  Faculty: Faculty of Law
  University of Zagreb, Zagreb, Republic of Croatia

 • 1977 - 1981: Bachelor of political science
  Faculty: Faculty of Political Science
  University of Zagreb, Zagreb, Republic of Croatia
  Specialty: Political science

Publikimet

 • Etem Aziri. The Development of Democratic Capacities: A Precondition for Building a Functional Multi-ethnic society in the Republic of Macedonia. In Social Movements in Central and Eastern Europe:Dynamics of protest 25 years after the fall of communism, pp. 520-529. Editura Universitati Din Bukuresti, Bukurest, 5 / 2015. ISBN 978-606-16-0631-3.

 • Etem Aziri. Partitë politike, zgjedhjet dhe sistemet zgjedhore. SEEU, Tetovo, 4 / 2015. ISBN 978-608-4503-96-5.

 • Etem Aziri, Bilall Lutfiu. The Stands of the Political Parties in the Republic of Macedonia towards the 2001 Armed Conflict and the Signing of the OFA Agreement. In Academic Journal of Interdisciplinary Studies, pp. 388-392. MCSER Publishing, Rome, Italy, 7 / 2014. ISBN 2281-3993.

 • Etem Aziri, Emine Emurllai. The Ohrid Framework Agreement and the Multiethnic Future of the Republic of Macedonia. In Academic Journal of Interdisciplinary Studies, pp. 472-477. MCSER Publishing, Rome, Italy, 7 / 2014. ISBN 2281-3993.

 • Etem Aziri, Oreta Saliaj. Electoral Systems and Democracy: A Comparative Analysis of Macedonia and Albania. In Journal of Identity and Migration Studies, Volume 7, number 1, May 2013, pp. 56-68. University of Oradea Publishing House, Oradea, Romania, 5 / 2013. ISBN 1843 – 5610.

 • Etem Aziri. Izborni sistemi i izbori u Republici Makedoniji:prošlost, sadašnjost i izazovi za budućnost. In Političke perspektive: Časopis za istraživanje politike, pp. 7-21. Fakultet političkih nauka u Beogradu, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, Zagreb and Belgrade, 4 / 2013. ISBN 2217-561X.

 • Etem Aziri, Zerijeta Jajaga. State Institutions and Freedom of Speech in the Republic of Macedonia. In Journal for Communication and Culture, pp. 61-71. Institute for Communication and Culture, Romania, 2013. ISBN 2247-4404.

 • Etem Aziri, Oreta Saliaj. Shqiptarët në Maqedoni një shekull pas pavarësimit të shtetit amë . In Vizione: Revistë e shkencave shoqerore, pp. 137-151. Shoqata e Intelektualëve “Klubi Demokratik” – Shkup , 2013. ISBN 1409-8962.

 • Etem Aziri. Electoral systems and elections in the Republic of Macedonia: The Past, the Present and Challenges for the Future. In Archives Des Sciences Vol 65, No. 9, pp. 642-651. SOC PHYS HIST NATURELLE GENEVE, Switzerland, Geneva, 9 / 2012. ISBN 1661-464X.

 • Etem Aziri, Oreta Saliaj. Filozofia e ndarjes së pushtetit: Faktor i rëndësishëm në konsolidimin e demokracisë. In Vizione: Revistë e Shkencave Shoqërore, pp. 81-97. Shoqata e Intelektualëve "Klubi Demokratik", Shkup, Shkup, 8 / 2012. ISBN 1409-8962. (Download)

 • Etem Aziri. Freedom of speech as an indicator of democracy in the Republic of Macedonia. In Political thought, pp. 61-71. Konrad Adenauer Stiftung and Institute for Democracy, 6 / 2012. ISBN 1409-9853.

 • Etem Aziri. Sistemet politike. Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë, 1 / 2012. ISBN 978-608-4503-70-5.

 • Etem Aziri. Sistemi politik i Republikës së Maqedonisë: Formimi, sfidat dhe perspektiva e zhvillimit demokratik. Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë, 1 / 2012. ISBN 978-608-4503-71-2.

 • Etem Aziri. Inter-ethnic relations in the Republic of Macedonia before and after the Ohrid Framework Agreement. In Balkans: Foreign Affairs, Politics and Socio-Cultures, pp. 131-156. Epoka University, 10 / 2011. ISBN 978-9928-4044-4-2.

 • Etem Aziri. Sociologjia. SEE University, Tetovë, 2010. ISBN 978-9989-86632--6.

 • Zoran Matevski, Etem Aziri. Influence of the Religious Education on the Youth Moral Norms in R. Macedonia. In XVII ISA World Congress of Sociology. Goteborg, 2010.

 • Abdulla Azizi, Etem Aziri, Zemri Elezi. Fjalor : shumëdimensional i termave dhe shprehjeve administrative, politike, sociale dhe të diplomacisë. SEE University, 2009. ISBN 978-6-08-450328-6.

 • Elena Andreevska, Etem Aziri. Principle of equality in international law. In LESIJ NR. XVI, VOL. 2/2009, pp. 228-236. CNCSIS Accredited Publishing House, Bucharest, 2009. ISBN 1583-039X. (Download)

 • Zoran matevski, Etem Aziri. Sociological Analysis of the Religious dialogue and tolerance in the multiethnic West Balkan region. In The 39th World Congress of the International Institute of Sociology Yerevan, Armenia. 2009.

 • Etem Aziri, Zoran Matevski. slamische Ausbildung in der Republik Mazedonien . In Islamische Erziehung in Europa, pp. 259-283. Wiener islamisch-religionspädagogische Studien, Wien, 2009. ISBN 3-205-78310-7.

 • Zoran Matevski, Etem Aziri. Durkheim's achievements in the study of religion. In Sociology and Law: The 150th Anniversary of Emile Durkheim (1858-1917), pp. 158-163. Cambridge Scholars Publishing, 2009. ISBN 978-1-4438-0502-5.

 • Florin Ajdini, Etem Aziri, Zeqir Kadriu. Bilinguizmi i integruar në administratën publike të nivelit lokal. SEE University, 2008. ISBN 978-9989-17-316-5.

 • Etem Aziri. Shpirti i koncensusit dhe integrimi në një shoqëri multietnike. In Ndarja e pushtetit dhe zbatimi i Marëveshjes Kornizë të Ohrit, pp. 51-83. Friedrich Ebert Stiftung, 2008. ISBN 978-9989-10-947-8.

 • Etem Aziri. The spirit of concensus in a multi-ethnic society. In Power Sharing and the Implementation of the Ohrid Framework Agreement, pp. 51-83. Friedrich Ebert Stiftung, 2008. ISBN 978-9989-10-945-4.

 • Etem Aziri (Ed), Nazmi Maliqi (Ed), Ali Pajaziti (Ed). Proceset e integrimit Euroatlantik dhe Republika e Maqedonisë. SEE University, Tetovë, 2008. ISBN 978-6-08-450304-0.

 • Etem Aziri (Ed), Jonuz Abdullai (Ed), Ali Pajaziti (Ed), Memet Memeti (Ed). Shteti i së drejtës dhe reformat në admininstratën publike : rasti Maqedoni : përmbledhje kumtesash shkencore. SEE University, Tetovë, 2008. ISBN 978-6-08-450310-1.

 • Elena Andreevska, Etem Aziri. The UN as a dispute settlement system: The role of the security council. In Crossroads Vol1 . No. 4 / 2008, pp. 85-95. Ministry of foreign affairs of the Republic of Macedonia, 2008. ISBN 1857-5404. (Download)

 • Etem Aziri. Sociologjia. SEE University, Tetovë, 2007. ISBN 978-9989-86632--6.

 • Zoran Matevski, Etem Aziri, Goce Velickovski. Introducing Religious Education in Macedonia. In Religion and pluralism in education, pp. 139-161. Centre for Empirical Researches on Religion, 2006. ISBN 86-84111-07-9.

 • Etem Aziri. Sociology of political parties. In SEEU Review Vol 1/No. 1 / 2005, pp. 227-231. Tetovë, 2005. ISBN 1409-7001.

 • Etem Aziri. Organizimi politik i shqiptarëve në Maqedoni. Logos A, Shkup, 2004. ISBN 978-9989-581-09-0.

 • Etem Aziri. Partitë politike dhe demokracia. Logos A, Shkup, 2004. ISBN 978-9989-580-94-9.

 • Etem Aziri. Sociologjia e partive politike. SEE University, Tetovë, 2004. ISBN 978-9989-86615--9.

 • Etem Aziri. Political parties of Albanians in Macedonia and the Kosovo issue. In New Balkan Politics. 2003. (Download)

 • Etem Aziri. Political parties of Albanians in Macedonia and the Kosovo issue. In New Balkan Politics. 2003. (Download)

 • Etem Aziri. Partitë politike në Maqedoni, keqpërdorimi i të rinjve për qëllime politike dhe konflikti i armatosur i vitit 2001. In Traumat dhe dukuritë psikologjike si pasojë e konfliktit, pp. 20-29. Friedrich Ebert Stiftung, 2003. ISBN 9989-109-16-8. (Download)

 • Etem Aziri. Rëndësia e implementimit të Marëveshjes Kornizë për demkokratizimin e shoqërisë maqedonse. In Implementimi i Marrëveshjes kornizë të Ohrit, pp. 83-93. Friedrich Ebert Stiftung, 2003. ISBN 6686-106-11-7.

 • Etem Aziri. Disa aspekte të pluralizmit partiak (Shqip dhe maqedonisht). In Të drejtat e njeriut si vlerë demokratike, pp. 229-248. Friedrich Ebert Stiftung, 2003. ISBN 9989-109-10-9.

 • Etem Aziri. Proceset dhe lëvizjet socio-ekonomike në Pollog. Logos A, Shkup, 2002. ISBN 978-9989-904367--6.

 • Etem Aziri. Socijalnite problemi i siromastijata. In Tendenciite na siromastijata i moznostite za nejzino namaluvane, pp. 112+114. Friedrich Ebert Stiftung, 2001. (Download)

 • Etem Aziri. Disa aspekte të zhvillimit bashkëkohor shkencor-teknologjik. In Jehona 1-2/2001. Flaka e Vëllaz♪7rimit, 2001. ISBN 0448-9330.

Përvoja e punës

 • 2005 - 2010: Professor
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: University

 • 2006 - 2010: Dean of the Faculty for public administration and political science
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: University

 • 2005 - 2006: Pro-dean of the Faculty for public administration and political science
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: University

 • 2003 - 2004: Manager of center for albanian studies
  Ss Cyril and Methodius University / Institute of Sociologica, Political and Juridical Research, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: University

 • 2002 - 2003: Professional cooperator
  Ss Cyril and Methodius University / Institute of Sociologica, Political and Juridical Research, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: University

 • 2001 - 2002: State Secretary
  Ministry of Labor and Social Politics of the Republic of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Ministry

 • 1999 - 2001: CEO
  Macedonian Posts, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Public enterprice
  Main responsibilities: CEO of the Public enterprise "Macedonian Posts"

 • 1995 - 1999: Lecturer
  University of Tetovo, Tetovo
  Type of business or sector: University

 • 1982 - 1998: Professional cooperator
  Worker's University in Gostivar, Gostivar
  Type of business or sector: Education

 • 1976 - 1981: Teacher in several primary schools in the Gostivar region
  Primary schools from the Gostivar region, Gostivar
  Type of business or sector: Education

Google+