COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Blerta Ahmedi Arifi

Fakulteti : Drejtësia
Thirja akademike : Docent
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : blerta.arifi@seeu.edu.mk
Adresa : Rr. e Ilindenit, p.n., 1200, Tetovë
Telefoni : 0038944356142

Arsimimi

 • Sep 2014 - Jun 2018: Doctor of Juridical Sciences - Criminal Law
  Faculty: Faculty of Law
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Specialty: Criminal Law
  Thesis: "Politika penale ndaj kriminalitetit të fëmijëve dhe metodika e zbulimit të tij në Republikën e Maqedonisë: 2006-2015"

 • Sep 2010 - Jul 2013: Master of Law - Criminal Law
  Faculty: Faculty of Law
  South East European University, Tetovo
  Specialty: Criminal Law
  Thesis: "Veprat penale kundër lirisë dhe moralit gjinor në Republikën e Maqedonisë: 2006-2011"

 • Sep 2007 - Jun 2010: "Bachelor of Law"
  Faculty: Faculty of Law
  South East European University, Tetovo

Publikimet

 • Blerta Ahmedi Arifi. Trajtimi juridiko-penal i fëmijëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. In Book 1st ed.CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје 343.91-053.2/.6(497.7) 343.137.5(497.7) AHMEDI Arifi, pp. 232. LUMA GRAFIK, Tetovo,CIP - Каталогизација во публикаци а) Малолетничка правда -- Македонија COBISS.MK-ID 53749509., 2021. ISBN 978-608-66656-0-9.

 • Blerta Ahmedi Arifi. DOMESTIC VIOLENCE IN THE REGION OF THE MUNICIPALITY OF TETOVO IN THE TIME OF THE PANDEMIC. In Book of Proceedings of 2nd Online International Scientific Conference on Social and Legal Sciences (OISCSLS ’20), pp. 375-388. SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY Faculty of Contemporary Social Sciences & Faculty of Law, Skopje. North Macedonia, 2021. ISBN 978-608-248-039-8. (Download)

 • Merita Zulfiu-Alili, Blerta Ahmedi-Arifi, Drita Bejtullahi. RREGULAR MIGRATION AND SMUGGLING OF MIGRANTS ALONG NORTH MACEDONIA. In Book of Proceedings of 2nd Online International Scientific Conference on Social and Legal Sciences (OISCSLS ’20), pp. 217-226. SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY Faculty of Contemporary Social Sciences & Faculty of Law, Skopje. North Macedonia, 2021. ISBN 978-608-248-039-8. (Download)

 • Blerta Ahmedi Arifi. CRIMINAL OFFENCES AGAINST HUMANITY AND INTERNATIONAL LAW IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA. In International Scientific Conference: SECURITY HORIZONTS: The Euro-Atlantic Values in the Balkan Countries, Volume I Number 2, pp. 208-228. University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security- Skopje & Hans Seidel Stiftung, Skopje. North Macedonia, Volume I Number 2, 11 / 2020. ISBN ISSN 2671-3624. (Download)

 • Blerta Ahmedi Arifi. THE INFLUENCE OF SOME PROTECTIVE FACTORS ON CHILD DELINQUENCY IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA. In Proceedings of the 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL AND LEGAL SCIENCES (ICSLS’19)-"GOOD GOVERNANCE AND THE RULE OF LAW IN THE PERSPECTIVE OF EU INTEGRATION , pp. 349-372. SEEU, Skopje, 4 / 2020. ISBN "978608-248-035-0". (Download)

 • Blerta Ahmedi Arifi. THE PHENOMENOLOGY OF CRIMES OF FOUNDING SLAVERY AND TRANSPORTATION OF PERSONS IN SLAVERY IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: 2007-2018. In The Migration Conference 2020 Proceedings Migration and Politics, pp. 71-76. TRANSNATIONAL PRESS LONDON 2020, LONDON, 2020. ISBN 978-1-912997-89-3. (Download)

 • Blerta Ahmedi Arifi. HOW TO PREVENT YOUTH CRIME IN MACEDONIA?. In European Journal of Social Sciences Education and Research EUSER, pp. 7-15. EJSER European Center for Science Education and Research Volume 11, Nr. 1, 12 / 2017. ISBN ISSN 2411-9563. (Download)

 • Blerta Ahmedi Arifi. HOW TO PREVENT YOUTH CRIME IN MACEDONIA?. In Proceedings of the 13th International Conference on Social Sciences, Volume I, pp. 8-16. EUSER EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH, Vienna, Austria, 10 / 2017. ISBN 9788890916113. (Download)

 • Blerta Arifi. The Child Crime Phenomenon in the Republic of Macedonia: 2006-2015. In ANNUAL of ISPJR 2017 Volume XLI Number 1 Skopje, 2017, pp. 101-115. UNIVERSITY “Ss. CYRIL AND METHODIUS” in SKOPJE INSTITUTE FOR SOCIOLOGICAL, POLITICAL AND JURIDICAL R, Skopje, Macedonia, 7 / 2017. ISBN ISSN 1857-7350.

 • Blerta Arifi. Criminal Policy on Children’s Delinquency in Republic of Macedonia . In Proceedings of the International Congresses on Education 2017 ERPA, pp. 119-126. EDUGARDEN, Budapest, Hungary, 5 / 2017. ISBN 978-605-83418-2-1 . (Download)

 • Blerta Arifi. The legal framework that treats domestic violence in Republic of Macedonia. In ELEVENTH ANNUAL MEETING OF THE INSTITUTE ALB-SHKENCA, The Conference of the Legal Sciences Section. Institute ALB-SHKENCA, Tirana, 9 / 2016. ISBN 978-9928-110-71-8.

 • Besa Kadriu, Blerta Arifi. Policymaking in a multiethnic state, the legal changes, practice of Macedonia. In EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES EDUCATION AND RESEARCH September - December 2016 Volume 8, Nr.1, pp. 140-144. European Center for Science Education and Research, Madrid, Spain, 9 / 2016. ISBN ISSN2312-8429 Online. (Download)

 • Blerta Arifi, Besa Kadriu. The place of the criminal justice for children in the legal system of Republic of Macedonia from its independence until today. , . In EUROPEAN JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES September December 2016 Volume 6, Nr. 1 , pp. 46-52. European Center for Science Education and Research, Madrid, Spain, 9 / 2016. ISBN ISSN2411-4138 Online. (Download)

 • Besa Kadriu, Blerta Arifi. Policymaking in a multiethnic state, the legal changes, practice of Macedonia. In ICSS 10 2016 International Congress on Social Sciences 23 -24 September 2016 Madrid, Spain Conference Proceedings Volume I, pp. 59-63. EUSER EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH, Madrid, Spain, 9 / 2016. ISBN 9788890916441. (Download)

 • Blerta Arifi, Besa kadriu. The place of the criminal justice for children in the legal system of Republic of Macedonia from its independence until today. In ICSS 10 2016 International Congress on Social Sciences 23 -24 September 2016 Madrid, Spain Conference Proceedings Volume I, pp. 114-120. European Center for Science Education and Research, Madrid, Spain, 9 / 2016. ISBN 9788890916441. (Download)

 • Prof. Dr. Ismail Zejneli&PhD Assistant Blerta Arifi.. THE MAGNA CARTA LIBERTATUM AND THE PRINCIPLE OF DUE PROCESS OF LAW. I. In The 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Book 2 Vol 2, pp. 849-854. SGEM CONFERENCE PROCEEDINGS, Albena, Bulgaria, , 8 / 2016. ISBN 978-619-7105-73-5. (Download)

 • Blerta Arifi. The role of education in preventing juvenile delinquency in Republic of Macedonia. In 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION- IC-ED-2016. IC-ED, South East European University, Skopje, 5 / 2016.

 • Blerta Arifi, Vedije Ratkoceri.. The Phenomenology of Juvenile Delinquency in Republic of Macedonia during the period 2012-2014. In JUSTICIA (International Journal of Legal Sciences) Vol.4 No.6, , pp. 40-48. State University of Tetova, Tetovo,Republic of Macedonia, 2016. ISBN ISBN ISSN 1857-8454 .

 • Blerta Arifi, Vedije Ratkoceri. The phenomenology of juvenile delinquency in Republic of Macedonia during the period 2012-2014. . In “Universality, Globalization and the rule of law” International Conference. State University of Tetova, Tetovo, 11 / 2015.

 • Vedije Ratkoceri, Blerta Arifi. “The change of law of criminal procedure of the Republic of Macedonia and the role of these changes in the functioning of the legal state”.. In International Conference on Legal Studies “The functioning of the legal State in the South-Eastern Europe” . AAB University., Prishtina, 10 / 2015.

Përvoja e punës

 • Mar 2019 - Present : Assistant Professor of criminal law and security
  South East European University
  Type of business or sector: Faculty of Law

 • Jan 2015 - Mar 2019: PhD Assistant in Criminal Law
  South East Europenan University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Faculty of Law

 • Sep 2014 - Dec 2014: Collaborator/ Assistant
  South East Europenan University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Faculty of Law

 • Sep 2012 - Jul 2013: Student Adviser
  South East Europenan University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Faculty of Law

 • Sep 2010 - Jul 2012: Collaborator/ Demonstator in Criminal Law
  South East Europenan University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Faculty of Law

Google+