Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konferencat

 Programi i konferencës
KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “Sfidat bashkëkohore të multikulturalizmit dhe politikat gjuhësore.”
Organizuar nga Instituti Shkencor "Max van der Shtul" Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovo, Maqedoni  
Aktiviteti u mbajt të shtunën dhe të  premten(16-17 maj 2014) duke filluar në orën 10.00 në sallën e Leksioneve LH4 të kampusin e Universitetit të EJL në Tetovë.
TRYEZË E RRUMBULLAKËT:”Roli i Parlamentit në promovimin e  zhvillimit të barabartë dhe të kohezionit ndëretnik dhe social"

Hulumtimi i përvojave dhe njohurive ekzistuese, për të përmbledhur përvojat e nxjerra nga  projekti i  UNDP-së për "Forcimin e dialogut politik përmes Komisionit Parlamentar për Marrëdhënie Ndërmjet  Bashkësive" dhe zhvillimin e një udhëzuesi praktik të burimeve në temat përkatëse, realizuar nga Max van der Shtul Instituti
TRYEZË E RRUMBULLAKËT 

”Roli i Parlamentit në promovimin e  zhvillimit të barabartë dhe të kohezionit ndëretnik dhe social"

15 Maj, 2014
UEJL, Kampusi në Shkup, Amfiteatri i Madh 

12:00-12:15         Mirëseardhje dhe prezantim i objektivave dhe metodologjisë së punës

12:15-13:15         Diskutim i hapur me reflektime nga ish-anëtarët e Komisionit Parlamentar dhe nga ekspertët

Temat: Puna e Komitetit  për Marrëdhëniet ndërmjet Bashkësive të Parlamentit

Si ta focojmë dialogun politik nëpërmjet Komitetit për Marrëdhëniet ndërmjet Bashkësive  të Parlamentit?

Roli i Parlamentit në promovimin e zhvillimit të barabartë dhe të kohezionit ndëretnik dhe social

13:15-13:45       Pyetje nga hulumtuesit e UEJL-së

Temat: Dialogu politik në shoqërinë multikulturore: Roli i Parlamentit dhe udhëheqjes

Promovimi i diversiteteve dhe vlerave ndër-kulturore

 Komunikimi i dialogut politik dhe ndërveprimit në bashkësi  

Arritja e konsensusit,  ndarja e pushtetit dhe monitorim dhe  stabilitet ndëretnik

13:45-14:30       Diskutim

14:30-15:00       Koktej 

TRYEZË E RRUMBULLAKËT :”Institucionet e nivelit lokal dhe qendror dhe aktorët joqeveritar promovojnë  dialogun ndëretnik dhe kohezionin social"

Hulumtimi i përvojave dhe njohurive ekzistuese, për të përmbledhur përvojat e nxjerra nga  projekti i  UNDP-së për "Forcimin e dialogut politik përmes Komisionit Parlamentar për Marrëdhënie Mes  Bashkësive" dhe zhvillimin e një udhëzuesi praktik të burimeve në temat përkatëse, realizuar nga Instituti “Max van der Shtul”

                                                                                             TRYEZË E RRUMBULLAKËT 

”Institucionet e nivelit lokal dhe qendror dhe aktorët joqeveritar promovojnë  dialogun ndëretnik dhe kohezionin social"

                                                                                                 26 Maj, 2014 (E hënë)

                                                                                 UEJL, Kampusi në Shkup, Amfiteatri i madh 

12:00-12:15         Mirëseardhje dhe prezantim i objektivave dhe metodologjisë së punës

12:15-13:15       Diskutim i hapur me reflektimet nga anëtarët e Komunitetit lokal për marrëdhënie ndëretnike (KLMN), ish-anëtarë të Komisionit parlamentar, autoritete lokale, aktivistë të OJQ-ve dhe ekspertë

Temat: Promovimi i dialogut ndëretnik dhe kohezionit social nëpërmjet institucioneve të nivelit lokal

Si mund të rrisim ndërveprimin e qytetarëve me Komitetin parlamentar për marrëdhënie mes bashkësive (KPMN)?

Roli i aktorëve joqeveritar në promovimin e dialogut ndëretnik.

13:15-13:45       Pyetje nga hulumtuesit e UEJL-së

Temat: Trajtimi i çështjeve të rëndësishme për qytetarët përmes KPMN-së dhe KLMN-së

Si  të promovojmë  diversitetin, tolerancën dhe kohezionin ndëretnik përmes punës së KPMN-së dhe KLMN-së?

Kompetenca e KMNP-së dhe KLMN-së  në marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve ?

Ndërveprimi dhe komunikimi më i gjerë (komunikimi vertikal) i  KPMN dhe KLMN

13:45-14:30       Diskutim

14:30-15:00       KoktejGoogle+