Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

E-Qeverisja

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Kodi i programit: E-GOV60
Viti akademik: 2019 / 2020
Titulli: Magjistër i e-Qeverisjes
SETK: 60 (1 vit) Akreditimi
Vendimi:
Njohuritë dhe të kuptuarit
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
Aftësitë për të vlerësuar
Aftësitë e komunikimit
Aftësitë e të mësuarit

Semestri 1

 • [MCPA1010] [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
 • [EGOV-102] [6 SETK] Administrimi dhe sektori publik
 • [EGOV-103] [6 SETK] Teknologjitë dhe shërbimet e e-qeverisjes
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EGOV-201] Korniza ligjore e-qeverisjes
  • [EGOV-101] Menaxhimi i informacionit në sektorin publik
  • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
  • [EGOV-202] Menaxhimi i sigurisë kompjuterike
  • [EGOV-01] Transformimet digjitale të qeverive
  • [EGOV-02] E-qeverisja dhe mekanizmat e demokracisë
  • [EGOV-302] Fillet e menaxhimit me bazat e të dhënave
  • [EGOV-301] Menaxhimi i arkitekturës së ndëmarrjes
  • [EGOV-07] Të dhënat e hapura
  • [EGOV-08] TI, e drejta, etika dhe komunikimi
  • [EGOV-09] Infrastruktura e TI dhe siguria
  • [EGOV-10] Planifikimi strategjik në e-qeverisje
  • [EGOV-04] Menaxhimi i informacioneve dhe arkivi digjital
  • [EGOV-03] Inovacionet dhe qeverisja lokale
  • [EGOV-05] E-qeversija, reformat ne sektorin publik dhe mirëqeverisja
  • [EGOV-06] Trendet e reja ne sistemet informative
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi profesional
  • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
  • [MFE12] Metodat e optimizimit
  • [MFE13] Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të drejtave të njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EGOV-201] Korniza ligjore e-qeverisjes
  • [EGOV-101] Menaxhimi i informacionit në sektorin publik
  • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
  • [EGOV-202] Menaxhimi i sigurisë kompjuterike
  • [EGOV-01] Transformimet digjitale të qeverive
  • [EGOV-02] E-qeverisja dhe mekanizmat e demokracisë
  • [EGOV-302] Fillet e menaxhimit me bazat e të dhënave
  • [EGOV-301] Menaxhimi i arkitekturës së ndëmarrjes
  • [EGOV-07] Të dhënat e hapura
  • [EGOV-08] TI, e drejta, etika dhe komunikimi
  • [EGOV-09] Infrastruktura e TI dhe siguria
  • [EGOV-10] Planifikimi strategjik në e-qeverisje
  • [EGOV-04] Menaxhimi i informacioneve dhe arkivi digjital
  • [EGOV-03] Inovacionet dhe qeverisja lokale
  • [EGOV-05] E-qeversija, reformat ne sektorin publik dhe mirëqeverisja
  • [EGOV-06] Trendet e reja ne sistemet informative
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi profesional
  • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
  • [MFE12] Metodat e optimizimit
  • [MFE13] Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të drejtave të njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor

Semestri 2

Google+