Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

E-Qeverisja

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Kodi i programit: E-GOV120
Viti akademik: 2019 / 2020
Titulli: Magjistër i e-Qeverisjes
SETK: 120 (2 vite) Akreditimi
Vendimi:
Njohuritë dhe të kuptuarit
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
Aftësitë për të vlerësuar
Aftësitë e komunikimit
Aftësitë e të mësuarit

Semestri 1

  • [EGOV-101] [6 SETK] Menaxhimi i informacionit në sektorin publik
  • [EGOV-102] [6 SETK] Administrimi dhe sektori publik
  • [EGOV-103] [6 SETK] Teknologjitë dhe shërbimet e e-qeverisjes
  • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
    • [EGOV-01] Transformimet digjitale të qeverive
    • [EGOV-02] E-qeverisja dhe mekanizmat e demokracisë
    • [EGOV-03] Inovacionet dhe qeverisja lokale
    • [EGOV-04] Menaxhimi i informacioneve dhe arkivi digjital
    • [EGOV-05] E-qeversija, reformat ne sektorin publik dhe mirëqeverisja
    • [EGOV-06] Trendet e reja ne sistemet informative
    • [EGOV-07] Të dhënat e hapura
    • [EGOV-08] TI, e drejta, etika dhe komunikimi
    • [EGOV-09] Infrastruktura e TI dhe siguria
    • [EGOV-10] Planifikimi strategjik në e-qeverisje
    • [MFE01] Retorika
    • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
    • [MFE05] Komunikimi profesional
    • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
    • [MFE12] Metodat e optimizimit
    • [MFE13] Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
    • [MFE14] Mbrojta e të drejtave të njeriut
    • [MFE15] Аplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
    • [EGOV-01] Transformimet digjitale të qeverive
    • [EGOV-02] E-qeverisja dhe mekanizmat e demokracisë
    • [EGOV-03] Inovacionet dhe qeverisja lokale
    • [EGOV-04] Menaxhimi i informacioneve dhe arkivi digjital
    • [EGOV-05] E-qeversija, reformat ne sektorin publik dhe mirëqeverisja
    • [EGOV-06] Trendet e reja ne sistemet informative
    • [EGOV-08] TI, e drejta, etika dhe komunikimi
    • [EGOV-09] Infrastruktura e TI dhe siguria
    • [EGOV-10] Planifikimi strategjik në e-qeverisje
    • [EGOV-07] Të dhënat e hapura
    • [MFE01] Retorika
    • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
    • [MFE05] Komunikimi profesional
    • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
    • [MFE12] Metodat e optimizimit
    • [MFE13] Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
    • [MFE14] Mbrojta e të drejtave të njeriut
    • [MFE15] Аplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor

Semestri 2

  • [EGOV-201] [6 SETK] Korniza ligjore e-qeverisjes
  • [EGOV-202] [6 SETK] Menaxhimi i sigurisë kompjuterike
  • [MFE11] [6 SETK] Menaxhimi i projekteve
  • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
    • [EGOV-01] Transformimet digjitale të qeverive
    • [EGOV-02] E-qeverisja dhe mekanizmat e demokracisë
    • [EGOV-03] Inovacionet dhe qeverisja lokale
    • [EGOV-04] Menaxhimi i informacioneve dhe arkivi digjital
    • [EGOV-05] E-qeversija, reformat ne sektorin publik dhe mirëqeverisja
    • [EGOV-06] Trendet e reja ne sistemet informative
    • [EGOV-07] Të dhënat e hapura
    • [EGOV-08] TI, e drejta, etika dhe komunikimi
    • [EGOV-09] Infrastruktura e TI dhe siguria
    • [EGOV-10] Planifikimi strategjik në e-qeverisje
    • [MFE01] Retorika
    • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
    • [MFE05] Komunikimi profesional
    • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
    • [MFE12] Metodat e optimizimit
    • [MFE13] Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
    • [MFE14] Mbrojta e të drejtave të njeriut
    • [MFE15] Аplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
    • [EGOV-01] Transformimet digjitale të qeverive
    • [EGOV-02] E-qeverisja dhe mekanizmat e demokracisë
    • [EGOV-03] Inovacionet dhe qeverisja lokale
    • [EGOV-04] Menaxhimi i informacioneve dhe arkivi digjital
    • [EGOV-05] E-qeversija, reformat ne sektorin publik dhe mirëqeverisja
    • [EGOV-06] Trendet e reja ne sistemet informative
    • [EGOV-07] Të dhënat e hapura
    • [EGOV-08] TI, e drejta, etika dhe komunikimi
    • [EGOV-09] Infrastruktura e TI dhe siguria
    • [EGOV-10] Planifikimi strategjik në e-qeverisje
    • [MFE01] Retorika
    • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
    • [MFE05] Komunikimi profesional
    • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
    • [MFE12] Metodat e optimizimit
    • [MFE13] Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
    • [MFE14] Mbrojta e të drejtave të njeriut
    • [MFE15] Аplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor

Semestri 3

  • [MCPA1010] [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  • [EGOV-301] [6 SETK] Menaxhimi i arkitekturës së ndëmarrjes
  • [EGOV-302] [6 SETK] Fillet e menaxhimit me bazat e të dhënave
  • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
    • [EGOV-01] Transformimet digjitale të qeverive
    • [EGOV-02] E-qeverisja dhe mekanizmat e demokracisë
    • [EGOV-03] Inovacionet dhe qeverisja lokale
    • [EGOV-04] Menaxhimi i informacioneve dhe arkivi digjital
    • [EGOV-05] E-qeversija, reformat ne sektorin publik dhe mirëqeverisja
    • [EGOV-06] Trendet e reja ne sistemet informative
    • [EGOV-07] Të dhënat e hapura
    • [EGOV-08] TI, e drejta, etika dhe komunikimi
    • [EGOV-09] Infrastruktura e TI dhe siguria
    • [EGOV-10] Planifikimi strategjik në e-qeverisje
    • [MFE01] Retorika
    • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
    • [MFE05] Komunikimi profesional
    • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
    • [MFE12] Metodat e optimizimit
    • [MFE13] Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
    • [MFE14] Mbrojta e të drejtave të njeriut
    • [MFE15] Аplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
    • [EGOV-01] Transformimet digjitale të qeverive
    • [EGOV-02] E-qeverisja dhe mekanizmat e demokracisë
    • [EGOV-03] Inovacionet dhe qeverisja lokale
    • [EGOV-04] Menaxhimi i informacioneve dhe arkivi digjital
    • [EGOV-05] E-qeversija, reformat ne sektorin publik dhe mirëqeverisja
    • [EGOV-06] Trendet e reja ne sistemet informative
    • [EGOV-07] Të dhënat e hapura
    • [EGOV-08] TI, e drejta, etika dhe komunikimi
    • [EGOV-09] Infrastruktura e TI dhe siguria
    • [EGOV-10] Planifikimi strategjik në e-qeverisje
    • [MFE01] Retorika
    • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
    • [MFE05] Komunikimi profesional
    • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
    • [MFE12] Metodat e optimizimit
    • [MFE13] Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
    • [MFE14] Mbrojta e të drejtave të njeriut
    • [MFE15] Аplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor

Semestri 4

Google+