COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Menaxhmenti publik dhe administrata (2018/2019)

Drejtimi: Menaxhimi publik dhe politikat publike
Cikli i studimeve: Cikli i parë (Deridiplomike)
Fakulteti: Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Kodi i programit: N-PMA-PMPP
Viti akademik: 2021 / 2022
Titulli: I diplomuar në menaxhmentin publik dhe administratë / Drejtimi: Menaxhimi publik dhe politikat publike
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
SETK: 240 (4 vitе) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Programi studimor  për Menaxhimi publik dhe politikat publike  ka qasje multidisiplinare të elementeve thelbësore të studimit në fushën e administratës publike, drejtësisë, shkencave socio-ekonomike, përshkruan dhe identifikon konceptet themelore, parimet, proceset administrative dhe juridike dhe teoritë në administratën publike , teoritë në administratën publike, të tilla si ato që kanë të bëjnë me sjelljen institucionale dhe njerëzore, procesin e politikave publike, ekonominë e sektorit publik dhe menaxhimin e organizatave publike dhe jofitimprurëse.
Qëllimet  kryesore të programit janë përgatitja e studentëve për:
- përgatitjen e dokumenteve administrative, planifikimi dhe koordinimi i punës ndërinstitucionale, arkivimi, regjistrimi i subjekteve administrative duke përdorur sistemet informative;
- zbatimin e  njohurive profesionale për përmbushjen e detyrave të punës në institucionet shtetërore dhe administratën publike, organizatat private dhe sektorin civil;
- zhvillimini e mendimit kritik për punën e institucioneve shtetërore dhe publike në rastet e thyerjes së rregullave administrative, byrokracisë dhe jo transparences;
- të jenë analitikisht të aftë për të zhvilluar rolin e shtetit dhe të administratës publike në dekadat e fundit në Republikën e Maqedonisë dhe në shtetet e tjera rajonale;
- të njohin trendet bashkëkohore dhe zhvillimet në institucionet shtetërore dhe publike dhe në menaxhimin publik në të dy vendet në zhvillim dhe në ato të zhvilluara;
- personeli drejtues dhe menaxhues në institucionet qeveritare, NGo dhe organizata të tjera;
- të fitojë kompetenca dhe aftësi për planifikimin strategjik, planet e veprimit, shkrimin e granteve dhe aplikimin e projektit;
- përvetësime dhe shkathtësi për menaxhimin e projekteve dhe grumbullimin e fondeve në sektorin e OJQ-ve.

Sipas kuadrit kombëtar të profesioneve, pas përfundimit të studimeve në këtë program, studentët mund të punësohen në administratën shtetërore në përputhje me Ligjin për Zyrtarët Administrativ dhe të menaxhojnë me institucionet në sektorin publik, paralelisht të diplomuarit tanë marrin kompetenca dhe aftësi për organizatave të punës dhe menaxhimit në sektorin joqeveritar.

Njohuritë dhe të kuptuarit

- Ka njohuri dhe kuptim multidisiplinar të elementeve kryesore të studimit në fushën e administratës publike dhe menaxhimit, ligjit, shkencave socioekonomike.
- Përshkruan dhe identifikon konceptet bazë, parimet, proceset administrative dhe ligjore, teoritë e administratës publike, të tilla si ato që lidhen me sjelljen njerëzore dhe institucionale, procesin e politikave publike, ekonominë e sektorit publik dhe menaxhimin e organizatave publike dhe joqeveritare.
- Kupton sisteme të ndryshme të administratës publike - administratën shtetërore, menaxhimin publik dhe ndërveprimin e institucioneve dhe proceseve politike, qeverisë dhe politikave administrative.
- Ka njohuri për proceset e integrimit në Bashkimin Evropian nga publiku dhe administrata shtetërore dhe nga aspektet institucionale.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

- Të aplikojë njohurit për punën komplekse të shtetit dhe të administratës publike dhe të zbatonjë rregullat dhe procedurat e duhura.
- Të punojë si nëpunës civil dhe një punonjës i ambulancës në çështjet rregullatore dhe administrative.
- Të menaxhojë institucionet nga sektori publik dhe joqeveritar.
- Të demonstrojë aftësinë për të përgatitur dokumente administrative.
- Të ndihmojnë në planifikimin dhe koordinimin e punës ndërinstitucionale, arkivimin, regjistrimin e sendeve administrative përmes përdorimit të sistemit të informacionit.
- Zbatimi i menaxhimit publik financiar.
- Shkrimi i projekteve dhe vlerësimi i projekteve në sektorin publik dhe në sektorin joqeveritar.
- Të aplikojë njohuri profesionale në përmbushjen e detyrave të punës institucioneve të shtetit dhe administratës publike, në organizatat private dhe në sektorin civil.

Aftësitë për të vlerësuar

- Ka aftësinë të mendojë në mënyrë kritike dhe aktive në çështjet aktuale politike në nivel qendror dhe lokal.
- Analiza cilësore e procesit të projekteve publike.
- Vlerësimi i ndikimit të projekteve në komunitet.
- Vlerësimi i projekteve në sektorin joqeveritar.
- Dallon fenomene të ndryshme që lidhen me kulturën politike të një komuniteti të caktuar.
- Krahason në mënyrë kritike tendencat politike në shoqëri dhe shtet dhe vlerëson ndikimin e    tyre në proceset integruese në vend.

Aftësitë e komunikimit

- Janë në gjendje të zhvillojnë debat, ndërmjetësim dhe negociata, duke siguruar një analizë të arsyetuar të diskursit politik.
- Zotëron një aftësi koherente për të shkruar akte administrative, propozime projekti, analiza, koncept koncepti.
- Tregon aftësinë për të komunikuar me të tjerët në një atmosferë të ekipit dhe përmes një qasjeje gjithëpërfshirëse.

Aftësitë e të mësuarit

- Mund të definojë dhe përcaktojë rolin e  politikës për shoqërinë  të bazuar në njohuri.
- Mund të marrë një iniciativë për të identifikuar interesat e grupeve dhe institucioneve shtetërore në procesin e politikës publike.
- Ka aftësi për të kryer të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe vetë-edukimin në fushën e shkencave politike.
- Është në gjendje të trajnojë qytetarët për institucionet në sektorin publik dhe për shoqërinë demokratike  si dhe për sektorin joqeveritar.

Semestri 1

 • [CPS-104] [6 SETK] Teoria e shtetit dhe e së drejtës
  Kjo lëndë studentëve ju ofron njohuri hyrëse teorike për konceptet dhe institutet kryesore në fushën e shtetit dhe të drejtës. Në mënyrë plotësuese program i lëndës është thelbësor për studimin e një vargu të lëndëve të tjera gjatë studimeve.
 • [CPA-101] [6 SETK] Hyrje në administrimin publik
  Administrimi publik pëfraqëson një fushë me interes të veçantë për shkencën. Me lëndën Hyrje në administrimin publik studentët marrin njohuri mbi konceptet themelore të administrimit publik. Theks i veçantë do t’i kushtohet vlerësimit të administrimit publik si dhe reformave në këtë fushë në vendin tonë. Studentët do të kenë mundësi të njihen me këtë fushë dhe në mënyrë kritike të analizojnë zhvillimin dhe dukuritë në administrimin publik. Meqë kjo fushë është subjekt i ndryshimeve konstante, vëmendje e veçantë do t’u kushtohet teorive të reja si dhe teorive klasike të administrimit publik. Subjekti i hulumtimit përbëhet nga: termet dhe njohuritë themelore lidhur me parimet dhe institucionet e administrimit publik; roli dhe rëndësia e administrimit publik në shoqërinë e organizuar; gjeneza dhe zhvillimi historik i administrimit publik; struktura organizative e administrimit publik; funksionimi i institucioneve të administratës publike; nëpunësit civilë; kontrolli dhe pëgjegjësia e administrimit publik; komunikimi në administrimin publik; administrimi publik si shërbim për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të njeriut, etj.
 • [CPS-1011] [6 SETK] Hyrje në Sociologji
  Lënda "Hyrje në Sociologji" studentëve u ofron duhet njohuri të përgjithshme për lëvizjet dhe ndryshimet shoqërore. Bëhet fjalë për një objekt që kryen përpunimin e disa lëvizjeve themelore sociale, duke filluar me ato të cilat të gjithë ne përballemi si qytetarë dhe akademikë. Studentët do të pajisen me një literaturë të plotë nga autorë vendas dhe të huaj e cila do t'u mundësojnë atyre të zgjerojnë dhe zhvillojnë njohuritë e tyre në fushat e temave që janë subjekt i analizave. Qëllimet specifike të kësaj lënde janë që studentët: -të kuptojnë konceptet dhe teoritë themelore sociologjike; -të kuptojnë kuadrin shkencor të sociologjisë; -të jenë në gjendje të njohin paradigmat themelore dhe drejtimet në sociologji; -të krijojnë mendime kritike rreth sociologjisë si një sistem dinamik; -të ndërtojnë një qëndrim personal dhe kritik ndaj ndërveprimeve shoqërore në nivelin mikro, si dhe lidhjen e tyre me strukturën makro sociale; -të njohin aspektet sociale dhe kulturore të socializimit; -të krijojnë mendime personale rreth globalizimit dhe zhvillimit teknik e teknologjik dhe ndikimit të tyre në shoqëritë bashkëkohore.
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë shqipe/maqedonase
  • [MAPP1010] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 1
  • [MAPP1020] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 2
  • [BS018] Gjuhë maqedonase për fillestarë 1
  • [BS152] Gjuhë maqedonase për fillestarë 2
  • [BAM1010] Gjuhë shqipe për fillestarë 1
  • [BAM2010] Gjuhë shqipe për fillestarë 2
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze
  • [BENP-01] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 1
  • [BENP-02] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 2
  • [BENP-03] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 3
  • [BENP-04] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 4
  • [BEN-05] Gjuhë angleze 5
  • [BEN-06] Gjuhë angleze 6
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [EFE-107] Të folurit publik
  • [EFE-127] Debat dhe shkathtësi prezantimi
  • [EFE-108] Studime ndëkulturore
  • [EFE-108] Aftësitë e komunikimit
  • [EFE-108] Excel i avancuar
  • [EFE-111] Aftësitë të avancuara të TI-së
  • [EFE-112] Word i avancuar
  • [EFE-113] Google Apps
  • [EFE-114] Access-i i avancuar
  • [EFE-115] Desktop publikimi
  • [EFE-116] Publikimi ueb
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-131] Gjuha shqipe për qëllime specifike
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EFE-103] Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • [EFE-104] Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • [EFE-105] Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • [EFE-117] Mbrojta e ambientit
  • [EFE-121] Zhvillimi profesional i karrierës
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut

Semestri 2

 • [CPA-302] [6 SETK] Hyrje në politikat publike
  Lënda ka për qëllim t’u mundësojë studentëve t’i kuptojnë më lehtë politikat publike, parimet për krijimin e tyre, udhëheqjen e një politike konkrete, analizën, implementimin, vlerësimin dhe zhvillimin e saj. Menaxhimi i politikave publike është një disiplinë për zgjidhjen e problemeve të cilat rezultojnë në njohuri nga metodologjitë dhe teoritë themelorë të shkencave sociale, të profesioneve sociale dhe të filozofisë së politikave.
 • [EPS-405] [6 SETK] Hyrje në ekonomi
  Përmes kësaj lënde studentët do të njihen me mjedisin e jashtëm dhe të brendshëm të ndërmarrjes. Ndërkaq, kujdes do t’i kushtohet funksionit të financimit, marketingut dhe organizatimit të ndërmarrjes. Përveç kësaj, analizohet edhe ndikimi i ndërmarrjes në bashkësinë ku ajo vepron.
 • [CPA-501] [6 SETK] Konceptet dhe parimet bashkëkohore të menaxhimit në sektorin publik
  Studentët do të mund të njihen me aspektet fundamentale të menaxhimit publik si një fushë shkencore dhe si profesion, si dhe të analizojnë aktivitetet e Qeverisë nga perspektiva e së drejtës, menaxheriale dhe politike.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [EFE-107] Të folurit publik
  • [EFE-127] Debat dhe shkathtësi prezantimi
  • [EFE-108] Studime ndëkulturore
  • [EFE-108] Aftësitë e komunikimit
  • [EFE-110] Excel i avancuar
  • [EFE-111] Aftësitë të avancuara të TI-së
  • [EFE-112] Word i avancuar
  • [EFE-113] Google Apps
  • [EFE-114] Access-i i avancuar
  • [EFE-115] Desktop publikimi
  • [EFE-116] Publikimi ueb
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-131] Gjuha shqipe për qëllime specifike
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EFE-103] Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • [EFE-104] Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • [EFE-105] Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • [EFE-117] Mbrojta e ambientit
  • [EFE-121] Zhvillimi profesional i karrierës
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze
  • [BENP-01] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 1
  • [BENP-02] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 2
  • [BENP-03] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 3
  • [BENP-04] Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 4
  • [BEN-05] Gjuhë angleze 5
  • [BEN-06] Gjuhë angleze 6
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë shqipe/maqedonase
  • [MAPP1010] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 1
  • [MAPP1020] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 2
  • [BS018] Gjuhë maqedonase për fillestarë 1
  • [BS152] Gjuhë maqedonase për fillestarë 2
  • [BAM1010] Gjuhë shqipe për fillestarë 1
  • [BAM2010] Gjuhë shqipe për fillestarë 2

Semestri 3

 • [CPA-403] [6 SETK] Menaxhimi me burimet njerëzore në sektorin publik
  Menaxhimi i burimeve njerëzore (MBNJ) është një aspekt i rëndësishëm i menaxhimit organizativ. Kjo lëndë fokusohet në shprehje të shumta të menaxhimit të burimeve njerëzore në sektorin publik. Nëpërmjet kësaj lënde do të shqyrtohen teoritë dhe praktikat e MBNJ në kontekstin e faktorëve, të demokratizimit të shoqërisë, zhvillimit të shpejtë të teknologjisë dhe globalizimit që drejtëpërdrejtë ndikojnë në zhvillimin e MBNJ. Njëkohësisht shkoqitet edhe roli i MBNJ në organizata me theks të rekrutimit, seleksionimit dhe testimit, trajnimit, zhvillimit dhe kompensimit të burimeve njerëzore në organizatë. Gjithashtu aktivitetet e rëndësishme të MBNJ përfshijnë edhe analizën dhe përshkrimin e vendeve të punës. Të menduarit strategjik gjatë analizës së sfidave organizative dhe kadrovike u ofron zgjidhje konkrete udhëheqësve të sektorit publik. Kjo lëndë i përgatit studentët të jenë menaxherë të suksesshëm duke ekzaminuar teoritë, praktikat dhe politikat bashkëkohore të MBNJ.
 • [CPA-301] [6 SETK] Bazat e statistikës
  Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që t’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri themelore të metodave themelore statistikore dhe zbatimin e tyre me qëllim që të ndjekin literaturën profesionale, që të mund në mënyrë koncize të paraqiten rezultatet dhe përfundimet e hulumtimit të bërë. Aspektet kryesore të studimit të kësaj lënde janë: përcaktimi i disiplinave, lidhja e të dhënave, analiza statistikore, zbatimi i metodave statistikore në fushën e shkencave humane, demonstrimi i të dhënave statistikore dhe lidhshmëria e statistikës me shkencat tjera.
 • [CPA103] [6 SETK] E drejta administrative dhe procedura administrative
  Lënda e studimit është parimet e organizimit, punës dhe fushëveprimit të organeve administrative, aktivitetet themelore që përbëjnë funksionin administrativ, aktet e organeve administrative dhe marrëdhëniet ndërmjet qytetarëve dhe administratës. Objektivat e programit të kësaj lënde janë t'i bëjnë studentët: -të përcaktojë dhe të kuptojë termat e administratës dhe funksionit administrativ; -të njohin dhe analizojnë rregulloret ligjore që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e administratës publike në Republikën e Maqedonisë; -të shohin aktivitetet themelore të funksionit administrativ; -të bëjë dallimin ndërmjet llojeve të akteve të administratës dhe të tejkalojë hapat e para në krijimin e akteve të tilla; -të studiojnë llojet e mbikëqyrjes administrative; -të kuptojnë mekanizmat e kontrollit mbi administratën dhe përgjegjësinë e saj ndaj organeve të tjera shtetërore, por edhe për klientët e saj, përdoruesit e shërbimeve të saj; -të fitojnë aftësi dhe shkathtësi për punësim në të ardhmen në organet e administratës së Republikës së Maqedonisë, organizatat joqeveritare, institucionet dhe të gjitha institucionet në të cilat zgjidhen çështjet e natyrës juridike administrative.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze për qëllime specifike 1
  • [LPCEN-01] Gjuhë angleze për administratë publike, shkenca politike dhe komunikim 1
  • [LPCEN-02] Gjuhë angleze për administratë publike, shkenca politike dhe komunikim 2
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [EFE-107] Të folurit publik
  • [EFE-127] Debat dhe shkathtësi prezantimi
  • [EFE-108] Studime ndëkulturore
  • [EFE-108] Aftësitë e komunikimit
  • [EFE-110] Excel i avancuar
  • [EFE-111] Aftësitë të avancuara të TI-së
  • [EFE-112] Word i avancuar
  • [EFE-113] Google Apps
  • [EFE-114] Access-i i avancuar
  • [EFE-115] Desktop publikimi
  • [EFE-116] Publikimi ueb
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-131] Gjuha shqipe për qëllime specifike
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EFE-103] Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • [EFE-104] Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • [EFE-105] Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • [EFE-117] Mbrojta e ambientit
  • [EFE-121] Zhvillimi profesional i karrierës
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut

Semestri 4

 • [CPA-201] [6 SETK] Lidershipi publik dhe zhvillimi organizativ
  Kjo lëndë ka për qëllim të njoftojë studentët me mënyrën se si liderët dhe udhëheqësit i zhvillojnë dhe s ii zbatojnë arritjet e misionit dhe vizionit në një organizatë të dhënë në sektorin publik; zhvillimin e vlerave të nevojshme për sukses afatgjatë dhe zbatimin e tyre nëpërmjet aktiviteteve dhe shprehive të përshtatshme; si liderët dhe udhëheqësit janë personalisht të përfshirë në sigurimin që sistemet e menaxhimit të sigurisë do të zhvillohen dhe zbatohen. Gjithashtu i njofton për mënyrën se si organizata e realizon misionin dhe vizionin e saj përmes një strategjie të qartë të bazuar në pikëpamjet e të gjitha palëve të interesuara, të mbështetur nga të gjitha politikat relevante, planet, qëllimet dhe proceset.
 • [CPMPP-04] [6 SETK] Sistemi i nëpunësve administrativ në RMV
  Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri dhe shkathtësi për të analizuar faktorët që ndikojnë në sjelljen e nëpunësve civilë, mekanizmat për të përmirësuar efektivitetin e shërbimit civil dhe llogaridhënien ndaj publikut.
 • [CPMPP-05] [6 SETK] Buxhetimi dhe financat publike
  Qëllimi i lèndës është që studentët të fitojnë njohuri konceptuale dhe përmbajtësore në fushën e financave publike që përfaqësojnë një marrëdhënie ndërmjet qytetarëve (si individë - obligime tatimore dhe përdoruesit e shërbimeve publike dhe mallrave). Në të njëjtën kohë, studentët duhet të studiojnë dhe të kuptojnë politikat fiskale, procedurat dhe instrumentet fiskale për realizimin e marrëdhënieve midis palëve të interesuara në fushën e financave publike.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPA-503] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze për qëllime specifike 2
  • [LPCEN-01] Gjuhë angleze për administratë publike, shkenca politike dhe komunikim 1
  • [LPCEN-02] Gjuhë angleze për administratë publike, shkenca politike dhe komunikim 2

Semestri 5

 • [CPA-6033] [6 SETK] Metodate kualitative dhe kuantitative në shkencat shoqërore
  Qëllimi i lëndës është që të fokusohet në dy qasje të përgjithshme për analizën e të dhënave, domethënë, në atë sasiore dhe cilësore. Sa i përket analizës sasiore, studenti përqendrohet në përdorimin e analizave statistikore në aspektin e analizës cilësore në të cilën përcaktohet si ato qasje që nuk përfshijnë qasjet sasiore - ose qasjet që nuk përdorin manipulimin numerik. Gjithashtu studenti do të analizojë dhe do të prezantojë rastet studimore, metodat e hulumtimit, qasjet kërkimore, zbatimin e dizajnit empirik, dhe analizën multivariate.
 • [CPA-502] [6 SETK] Sistemet e vetëqeverisjes lokale
  Studentët duhet të fitojnë aftësi themelore, madje edhe më të thella lidhur me organizimin dhe funksionimin e vetëqeverisjes vendore. Poashtu duhet të njihen me marrëdhëniet e pushtetit vendor dhe qendror dhe parimet bazë të vetëqeverisjes vendore në shtetet me vetëqeverisje vendore tradicionale, në shtetet e Evropës Juglindore dhe në Republikën e Maqedonisë. Qëllimi i studimit të kësaj lënde është studentët të jenë të pëgatitur në nivelin e duhur që të mund të kryejnë detyrimet tërësisht dhe me pëgjegjësi.
 • [CPA-401] [6 SETK] Institucionet dhe politikat e BE-së
  Kjo lëndë ka për qëllim t’i njoftojë studentët me natyrën komplekse të fenomeneve që përbëjnë integrimin evropian, institucionet dhe politikat. Pjesa e parë e këtij moduli mbulon zhvillimin e institucioneve, procesin e sjelljes së vendimeve dhe rolin e aktorëve kryesorë, ndërsa pjesa e dytë mbulon politikat e BE-së. Gjithashtu, kjo lëndë ka për qëllim të njoftojë studentët me interpretimet kryesore teorike dhe zhvillimin e BE-së, si dhe të marrë në konsideratë sfidat aktuale dhe të ardhshme me të cilat përballet BE në kuadër të institucioneve dhe politikave të saj.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPS3040] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPS3040] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik

Semestri 6

 • [CPA7030] [6 SETK] Aspektet krahasuese të sistemeve të administratës publike
  Në këtë lëndë studentët do të fitojnë njohuri mbi karakteristikat e administratës publike në shtete të ndryshme. Qëllimi kryesor është të hulumtohen llojet dhe format e veprimit të institucioneve në vende të ndryshme. Me anë të kësaj lënde studentët do të njoftohen me funksionimin e sistemeve të ndryshme administrative në vende të ndryshme duke analizuar sistemet e ndryshme organizative. Për më tepër studentët do të njoftohen me strukturën organizative dhe funksionimin e institucioneve, komponentët ekzekutivë- administrativë si dhe format tjera të funksionimit të administratës. Këto dije dhe njohuri janë të rëndësishme në kontekst të globalizimit dhe proceseve të integrimit.
 • [CPMPP-06] [6 SETK] Menaxhmenti strategjik në sektorin publik dhe jofitimprurës
  Kjo lëndë është e dizajnuar që t'u ofrojë studentëve njohuri themelore për menaxhimin e një organizate/ institucioni si një fenomen i vetëm dhe ndikimin e saj në sjelljen organizative dhe individuale. Gjithashtu, do të analizohen teoritë kryesore të menaxhimit dhe faktorët e brendshëm e të jashtëm që ndikojnë në këtë proces. Studentët do të analizojnë në mënyrë kritike fenomenin e lidershipit dhe qasjen kufizuese të teorive në këtë fenomen. Lënda do të përfshijë tema të tilla si: udhëheqja, sfidat e lidershipit, ndikimi i udhëheqjes dhe ndikimi në krijimin e liderëve në organizata / komunitete dhe raporte për organizatën / komunitetin. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet njohjes, qasjes dhe zbatimit të lidershipit.
 • [CPA-604] [6 SETK] Punim diplome
  Ky është një aktivitet lidhur me punimin e diplomës dhe projekt profesional. Nga studentët kërkohet ta shkruajnë një projekt që zakonisht lidhet me punën e diplomës, të punohet struktura e projektit, të bëhet një hulumtim dhe të shkruhet raporti.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPA-503] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPA-503] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik

240 SETK (4 vitе)

Semestri 7

 • [CPA118] [6 SETK] Sistemet politike bashkëkohore
  Synim parësor i lëndës Sistemet politike bashkëkohore është t’i pajisë studentët me njohuri rreth funksionimit të sistemeve politike që hasen sot në mbarë botën, duke i përfshirë këtu jo vetëm sistemet politike që konsiderohen si demokratike. Lënda është strukturuar asisoj që të pajisen studentët me njohuri përkatëse teorike rreth teorive dhe koncepcioneve bazë mbi sistemet politike, duke i njoftuar ato njëkohësisht edhe me funksionimin praktik të më tepër sistemeve politike nga bota. Shikuar nga ky këndvështrim, si qëllime të veçanta të kësaj lënde mund të theksohen: - Studentët të njoftohen me sistemet politike nga këndvështrimi i nocionit, specifikave dhe zhvillimit historik të tyre. - Studentët të pajisen me njohuri themelore rreth teorive dhe koncepcioneve kryesore mbi sistemet politike - Studentët të pajisen me njohuri mbi qasjet kyç ndaj klasifikimit të sistemeve politike. - Studentët të aftësohen që t’i identifikojnë specifikat e sistemeve të veçanta politike.
 • [CPMPP-07] [6 SETK] Sistemet e prokurimit publik
  Studentët fitojnë njohuri për tërë procesin e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit, nga lëndët e para deri te produktet e gatshme duke analizuar situatat specifike logjistike e duke diagnostikuar problemet e zinxhirit të furnizimit dhe duke propozuar zgjidhje alternative për të adresuar këto probleme; aplikimi i modelit SCOR; identifikimin e elementeve kryesore të menaxhimit të zinxhirit të furnizimit dhe marrëdhëniet e tyre me zinxhirët e prodhimit me vlerë të shtuar dhe rrjetet me vlerë të shtuar; aplikimi i teknologjive informative për integrimin dhe menaxhimin e logjistikës; ndërveprimi midis internetit dhe menaxhimit të zinxhirit të furnizimit.
 • [CPMPP-08] [6 SETK] Mirëqeverisja dhe përgjegjësia shoqërore
  Në këtë lëndë studentët do të fitojnë njohuri për karakteristikat themelore të Qeverisjes së Mirë në institucionet e Bashkimit Evropian. Kjo lëndë do të analizojë sistematikisht Bashkimin Evropian dhe projektin e integrimit ekonomik dhe politik të Evropës. Leksionet do të trajtojnë analizën e institucioneve dhe politikave të integrimit në Evropë. Gjatë semestrit studentët do të analizojnë politikat publike, si: bujqësia, politika rajonale dhe politika e përbashkët e jashtme dhe e sigurisë. Lënda do të analizojë gjithashtu edhe mangësitë demokratike dhe alienizimin e udhëheqësve evropianë nga qytetarët e Bashkimit Evropian.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPS3040] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
  • [EFE-107] Të folurit publik
  • [EFE-127] Debat dhe shkathtësi prezantimi
  • [EFE-108] Studime ndëkulturore
  • [EFE-108] Aftësitë e komunikimit
  • [EFE-110] Excel i avancuar
  • [EFE-111] Aftësitë të avancuara të TI-së
  • [EFE-112] Word i avancuar
  • [EFE-113] Google Apps
  • [EFE-114] Access-i i avancuar
  • [EFE-115] Desktop publikimi
  • [EFE-116] Publikimi ueb
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-131] Gjuha shqipe për qëllime specifike
  • [EFE-102] Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • [EFE-103] Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • [EFE-104] Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • [EFE-105] Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • [EFE-117] Mbrojta e ambientit
  • [EFE-121] Zhvillimi profesional i karrierës
  • [EFE-132] Liritë dhe të drejtat e njeriut

Semestri 8

 • [EPA-403] [6 SETK] Nomoteknika
  Qëllimet e programit të lëndës janë që studentët të aftësohen për krijimin e akteve ligjore, pra për krijimin e së drejtës si dhe rolin e teknikës ligjore në këtë proces në nivel kombëtar, në vendet e tjera dhe nga aspekti krahasues, veçanërisht të së drejtës së Bashkimit Evropian.
 • [CPMPP-09] [6 SETK] Menaxhimi i bazuar në rezultate
  Në dekadat e fundit qeveritë vazhdimisht janë të ballafaquara me presion për transparencë më të madhe ndaj taksapaguesve mbi ndarjen e financave publike. Në këtë drejtim presioni publik për llogaridhënie dhe transparencë më të madhe është një nga faktorët më të rëndësishëm për zbatimin e konceptit të menaxhimit të performancës së sektorit publik. Qëllimi i kursit është të njoftojë studentët me konceptet dhe mjetet për operacionalizimin e përdorimit të menaxhimit të bazuar në rezultatet e aktorëve të ndryshëm: institucionet shtetërore, ndërmarrjet publike, sektori joqeveritar.
 • [CPMPP-10] [6 SETK] Çështje bashkëkohore në politikat publike
  Qëllimi i lëndës është t`u mundësojë studentëve që të kuptojnë dhe të udhëheqin më mirë politikën publike si një disiplinë e re shkencore dhe marrëdhëniet me shkencat e tjera shoqërore. Gjithashtu, përmes kësaj lënde studentët do të mësojnë për parimet themelore të politikës publike duke krijuar një politikë specifike, analizën, zbatimin dhe vlerësimin e tyre. Në orët praktike studentët do të mësojnë llojet e ndryshme të politikave publike si dhe krijuesit e tyre në mënyrë që ata të jenë në gjendje të kuptojnë rolin dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e vendosjes për çështjet më të rëndësishme shoqërore .
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPS3040] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EPMPP-01] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  • [EPMPP-02] Sociologjia e teknologjive të informacionit
  • [EPMPP-03] Sistemi administrativ i BE-së
  • [EPMPP-04] E drejta administrative në BE
  • [EPMPP-05] Teoritë dhe praktikat e qeverisjes ndërkombëtare
  • [EPMPP-06] Politika e Evropës dhe Bashkimi
  • [EPMPP-07] Menaxhimi i projekteve dhe menaxhimi i granteve
  • [EPMPP-08] Demografia sociale
  • [EPMPP-09] Analiza e kostove dhe përfitimeve
  • [EPMPP-10] Menaxhimi i ndryshimeve
  • [EPMPP-11] Shoqëria civile dhe politikat zhvillimore
  • [EPMPP-12] Menaxhmenti i sektorit social
  • [EPMPP-13] Organizata ndërkombëtare qeveritare dhe joqeveritare
  • [EPMPP-14] Zhvillimi i qëndrueshëm
  • [EPA-604] Etika në administratën publike
  • [EPA-406] Globalizimi dhe rrjetet sociale
  • [CPS-201] Psikologjia sociale
  • [CPA-202] E drejta kushtetuese
  • [EPS-504] Sistemi politik i RM-së
  • [CPA6040] Shkathtësi për menaxhimin e punëve në zyrë
  • [CPS-4011] Partitë politike, zgjedhjet dhe modelet zgjedhore
  • [EPA-401] Ekonomia sociale dhe e punës
  • [EPS3040] Problemet politike të integrimit në BE
  • [EPA-505] E drejta administrative në Bashkimin evropian
  • [EPA-506] E drejta humanitare dhe roli i nëpunësve publik
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EPA-603] Teoritë e sjelljes organizative
  • [CPS-403] Menaxhimi politik
  • [EPA-606] Planifikimi zhvillimor dhe vlerësimi i ndikimit të politikave publike
  • [CPA071] Politika sociale
  • [EPA-607] Rregullativa afariste qeveritare
  • [CPS-701] Demokracia dhe shoqëria civile
  • [EPA-702] Sociologjia e punës dhe organizatave
  • [CPS-801] Analiza e opinionit publik
  • [EPA081] Puna sociale në sektorin e OJQve
  • [ECSS-01] TI në sektorin publik
Google+