Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

E - Qeverisja (2019/2020)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Magjistër i E - Qeverisjes
SETK: 120 (2 vite) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Transformimi digjital, si dhe tendencat globale në reformën dhe rritjen e sektorit publik në aplikimin e TIK, kanë transformuar mjedisin në të cilin funksionon sektori publik. Gjatë dekadës së fundit, vëmendje e konsiderueshme i është kushtuar reformave që synojnë përmirësimin e ofrimit të shërbimeve. Duke pasur parasysh faktin se konkurrenca e sektorit privat kontribuoi në rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimeve për përdoruesit përfundimtarë, qytetarët presin të njëjtën gjë nga sektori publik.
Ky program synon të krijojë personel, që do t'i përgjigjet prioriteteve strategjike të vendit në fushën e reformave të administratës publike që i referohen përmirësimit të cilësisë së shërbimeve të sektorit publik, informimit dhe matjes së cilësisë së shërbimeve përmes zgjidhjeve të TIK-ut.
Në secilën nga më shumë se 300 organizata të administratës shtetërore, organizatat administrative, ndërmarrjet publike janë departamentet e TIK të lartë ose personat e angazhuar përgjegjës për TIK, ne besojmë se ky program do t'u mundësojë këtyre personelit dhe të tjerëve të fitojnë njohuri, kompetenca dhe aftësi për t'iu përgjigjur sfidave të digjitalizimit në sektorin publik në përputhje me prioritetet strategjike të vendit për digjitalizimin e sektorit publik.

Ky program synon të mbledhë kuadro kompetentë që do t'u përgjigjen prioriteteve strategjike të vendit në fushën e reformës së administratës publike që i referohen përmirësimit të cilësisë së shërbimeve në sektorin publik, informimit të qytetarëve dhe biznesit dhe matjes së cilësisë së shërbimeve përmes zgjidhjeve të TI.
Program do t'u mundësojë këtyre profesionistëve dhe të tjerëve që janë të interesuar për karrierë në këtë sektor për të fituar njohuri, kompetencat dhe aftësitë për t'iu përgjigjur sfidave të digjitalizimit në sektorin publik në përputhje me prioritetet strategjike të vendit.

Njohuritë dhe të kuptuarit

- Njohuri dhe kuptim të thellë të teorive dhe praktikave në fushën e e-qeverisjes, e-shërbimeve dhe inovacioneve, e-demokracisë, nevojave të menaxhimit të e-qeverisjes dhe përmirësimit të proceseve të biznesit, sigurisë elektronike dhe privatësisë, arkitekturës dhe sistemit TI integrimit dhe menaxhimit të ndryshimeve.
- Përshkruan dhe identifikon konceptet bazë, parimet që lidhen me e-qeverisjen dhe inovacionin në   sektorin publik, proceset administrative dhe ligjore, teoritë e administratës publike, sjellja institucionale dhe burimet njerëzore dhe procesi i politikave publike.
- Njohuri dhe kompetenca për nismat e transformimit të e-qeverisjes në kontekste të ndryshme institucionale.
- Kupton proceset e biznesit dhe menaxhimin e administratës publike dhe është i njohur me rolin dhe funksionin e TIK-ut në inovacionet e sektorit publik, si dhe futjen e zgjidhjeve softuerike në funksion të përmirësimit të shërbimeve publike.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

- Aplikon njohuritë që lidhen me punën komplekse të inovacionit të bazuar në TIK, në administratën publike.
- Të punojë si nëpunës civil dhe një zyrtar administrativ përgjegjës për TIK, në institucionet e sektorit publik.
- Të menaxhojë dhe të prezantojë inovacionet e bazuara në TIK në sektorin publik dhe joqeveritar
- Mund të demonstrojë aftësinë për t'u përgatitur për transformimin e proceseve administrative në administrimin elektronik, të ndihmojë në planifikimin dhe koordinimin e institucioneve në përmirësimin e ndërveprimit, arkivimin elektronik dhe rritjen e nivelit të përdorimit të sistemit të informacionit.
- Analizon, dizajnon dhe menaxhon iniciativat e transformimit të e-qeverisjes në kontekste të ndryshme organizative.
- Për të zgjidhur nevojat teknike, institucionale dhe organizative përmes zgjidhjeve të sistemit të TIK .
- Të udhëheqin proceset e ndryshimit dhe të menaxhojnë implikimet / pasojat e ndryshimit
- Të aplikoj dhe transferoj njohuritë për të gjitha institucionet në sektorin publik.
- Të aplikojnë njohuri profesionale në përmbushjen e detyrave të punës në institucionet shtetërore dhe në administratën publike, në organizatat private dhe në sektorin civil.    

Aftësitë për të vlerësuar

- Ka aftësinë për të menduar në mënyrë kritike dhe aktive në analizën e nevojës dhe zhvillimit të shërbimeve të reja elektronike, e-qeverisjes në institucionet në nivel qendror dhe lokal.
- Analiza cilësore e procesit të futjes së e-qeverisjes dhe e-shërbimeve.
- Dallon problemet e ndryshme që lidhen me ndarjen digjitale, ndërveprimin e institucioneve në procesin e futjes së e-qeverisjes.
- Krahason në mënyrë kritike kapacitetin dhe gatishmërinë e TIK në shoqëri dhe administratë publike dhe qasjet në përmirësimin e kapacitetit institucional për inovacionin e bazuar në TIK, në sektorin publik.

Aftësitë e komunikimit

- Mund të zhvillohet debat, ndërmjetësim dhe negociata, duke siguruar një analizë të arsyetuar të kapacitetit të shoqërisë dhe institucioneve në sektorin publik për të futur e-qeverisjen.
- Ka një aftësi koherente për të shkruar projekte dhe analiza në një mënyrë të qëndrueshme dhe koherente.
- Tregon aftësinë për komunikim profesional me shumë në një atmosferë të ekipit dhe përmes një qasjeje gjithëpërfshirëse.
- Komunikon dhe bashkëpunon me aktorë të ndryshëm, politikanë, menaxherë dhe aktorë të jashtëm, si: qytetarë, komuniteti i biznesit dhe sektori joqeveritar.

Aftësitë e të mësuarit

- Mund të përcaktojë dhe ta verifikojë nevojën për një shoqëri të bazuar në njohuri dhe të dhëna të bazuara në empirikë.
- Mund të marrë një nismë për të identifikuar interesat e grupeve dhe institucioneve të sektorit publik në procesin e futjes së e-qeverisjes dhe e-shërbimeve.
- Ka aftësi për të kryer të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe vetë-edukimin në fushën e menaxhimit dhe e-qeverisjes. Ai është në gjendje të trajnojë qytetarët dhe institucionet në sektorin publik për inovacione të bazuara në TIK në sektorin publik.

Semestri 1

 • [EGOV-101] [6 SETK] Menaxhimi i Informacionit në Sektorin Publik
  Kjo lëndë synon të njohë pjesëmarrësit me rolin e rëndësishëm të menaxhimit të informacionit në organizatat moderne në përgjithësi dhe në veçanti agjencitë qeveritare. Theksi vihet në zbatimin praktik të teknologjisë kompjuterike dhe të informacionit për problemet e botës reale. Objektivat kryesore të lëndës janë: - Njohja me rregullat dhe perspektivat organizative të teknologjisë së informacionit, si dhe marrëdhëniet e saj me planifikimin strategjik - Të fitojnë një kuptim themelor të teknologjive në zhvillim, duke përfshirë qeverisjen digjitale, informatizimin cloud, të dhënat e hapura, analizat e të dhënave dhe arkitekturën e orientuar drejt shërbimit dhe si ndikojnë ato në funksionimin dhe strukturën e qeverisë. - Studimi i ndryshimit të modeleve të shërbimeve qeveritare, duke përfshirë konceptet dhe praktikat e e-qeverisjes. - Përafrimin e sistemeve të informacionit me njerëzit dhe politikat në përputhje me objektivat e biznesit të subjekteve qeveritare.
 • [EGOV-102] [6 SETK] Administrimi dhe Sektori Publik
  Administrata publike është një fushë me interes të veçantë në shkencë. Me hyrjen në administratën publike, studentët, do të fitojnë njohuri për konceptet themelore të administratës publike. Një theks i veçantë, do të vendoset në vlerësimin e administratës publike, si dhe në reformat në këtë fushë në vendin tonë. Studentët, do të kenë mundësinë të njihen me këtë fushë dhe të analizojnë në mënyrë kritike zhvillimin dhe fenomenin e administratës publike. Meqenëse kjo fushë është subjekt i ndryshimeve të vazhdueshme, vëmendje e veçantë do t'i kushtohet teorive të reja, si dhe teorive të menaxhimit klasik në funksion të përmirësimit të proceseve në administratën publike.
 • [EGOV-103] [6 SETK] Teknologjitë dhe Shërbimet e E - Qeverisjes
  Kjo lëndë shqyrton përdorimin e teknologjive të ndryshme informative në menaxhim, në veçanti, në administratën publike; Interneti dhe implikimet e saj në e-qeverisjen në përgjithësi, organizatat publike dhe qytetarët. Lënda synon të sigurojë një kornizë historike, teknike dhe praktike për studentët që të kuptojnë më mirë mundësitë, sfidat dhe kufizimet që lidhen me e-qeverisjen dhe përdorimin e teknologjisë në administratën publike.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EGOV-01] Transformimet Digjitale të Qeverive
  • [EGOV-02] E - Qeverisja dhe Mekanizmat e Demokracisë
  • [EGOV-03] Inovacionet dhe Qeverisja Lokale
  • [EGOV-04] Menaxhimi i Informacioneve dhe Arkivi Digjital
  • [EGOV-05] E - Qeverisja, Reformat në Sektorin Publik dhe Mirëqeverisja
  • [EGOV-06] Trendet e Reja në Sistemet Informative
  • [EGOV-07] Të Dhënat e Hapura
  • [EGOV-08] TI, E Drejta, Etika dhe Komunikimi
  • [EGOV-09] Infrastruktura e TI dhe Siguria
  • [EGOV-10] Planifikimi Strategjik në E - Qeverisje
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe Multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi Profesional
  • [MFE12] Metodat e Optimizimit
  • [MFE13] Çështjet Etike dhe e Drejta në Teknologjitë e Informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të Drejtave të Njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për Përpilimin e një Punimi Shkencor
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EGOV-01] Transformimet Digjitale të Qeverive
  • [EGOV-02] E - Qeverisja dhe Mekanizmat e Demokracisë
  • [EGOV-03] Inovacionet dhe Qeverisja Lokale
  • [EGOV-04] Menaxhimi i Informacioneve dhe Arkivi Digjital
  • [EGOV-05] E - Qeverisja, Reformat në Sektorin Publik dhe Mirëqeverisja
  • [EGOV-06] Trendet e Reja në Sistemet Informative
  • [EGOV-08] TI, E Drejta, Etika dhe Komunikimi
  • [EGOV-09] Infrastruktura e TI dhe Siguria
  • [EGOV-10] Planifikimi Strategjik në E - Qeverisje
  • [EGOV-07] Të Dhënat e Hapura
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe Multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi Profesional
  • [MFE12] Metodat e Optimizimit
  • [MFE13] Çështjet Etike dhe e Drejta në Teknologjitë e Informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të Drejtave të Njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për Përpilimin e një Punimi Shkencor

Semestri 2

 • [EGOV-201] [6 SETK] Korniza Ligjore E - Qeverisjes
  Qëllimi i kësaj lënde është t’i njoftojë studentët me sfidat ligjore që lidhen me e-qeverisjen. Pas përfundimit të lëndës studentët pritet të jenë në gjendje të njihen me: - Çështjet thelbësore që lidhen me marrëdhëniet midis TI aplikacioneve të parimeve kryesore ligjore; - Konceptet dhe konceptet e teknologjisë dhe mbledhja e informacionit janë në thelb të njëjta me informacionin e tyre; - Politikat kombëtare dhe ndërkombëtare dhe iniciativat për rregullimin e shoqërisë së informacionit; - T’i kuptojnë domosdoshmërinë e miratimit të strategjive dhe perspektivave të reja në mënyrë që të trajtohen implikimet ligjore të qeverisjes; - Të kryejnë kërkime të pavarura në fushën e teknologjisë së informacionit dhe ligjit duke përdorur metoda të përshtatshme kërkimore.
 • [EGOV-202] [6 SETK] Menaxhimi i Sigurisë Kompjuterike
  Kjo lëndë, do të ofrojë një hyrje bazë për të gjitha aspektet e sigurisë kibernetike, duke përfshirë biznesin, politikat dhe procedurat, sigurinë e komunikimit, sigurinë e rrjetit, menaxhimin e sigurisë, çështjet ligjore, çështjet politike dhe çështjet teknike. Kjo shërben si hyrje në rrugën e sigurisë kibernetike në departamentin e Shkencave Bashkëkohore të Shkencave Sociale.
 • [MFE11] [6 SETK] Menaxhimi i Projekteve
  Me përfundimin e suksesshëm të lëndës, studentët, do të jenë në gjendje: - Të planifikojnë aktivitetet e nevojshme për zbatimin e projektit, të identifikojnë ndërvarësitë e tyre, kohëzgjatjen, si dhe kostot e tyre; - Të përgatisin raportet e nevojshme dhe të kryejnë të gjitha komunikimet e nevojshme ndërmjet projektit dhe klientit, si dhe në mes të anëtarëve të ekipit dhe të aktorëve të tjerë; - Të strukturojnë projektin dhe aktivitetet e tij përbërëse; - Të përgatisin një Gantt-tabelë dhe një plan të rrjetit për projektin dhe të identifikojnë kohën më të shkurtër të nevojshme për të përfunduar projektin; - Të përdorin MS Project, si një mjet në procesin e planifikimit, zbatimit dhe rishikimit të projektit; - Të përcaktojnë projektin, të identifikojnë lëminë dhe objektivat e tij, si dhe të zhvillojnë specifikat e projektit;
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EGOV-01] Transformimet Digjitale të Qeverive
  • [EGOV-02] E - Qeverisja dhe Mekanizmat e Demokracisë
  • [EGOV-03] Inovacionet dhe Qeverisja Lokale
  • [EGOV-04] Menaxhimi i Informacioneve dhe Arkivi Digjital
  • [EGOV-05] E - Qeverisja, Reformat në Sektorin Publik dhe Mirëqeverisja
  • [EGOV-06] Trendet e Reja në Sistemet Informative
  • [EGOV-07] Të Dhënat e Hapura
  • [EGOV-08] TI, E Drejta, Etika dhe Komunikimi
  • [EGOV-09] Infrastruktura e TI dhe Siguria
  • [EGOV-10] Planifikimi Strategjik në E - Qeverisje
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe Multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi Profesional
  • [MFE12] Metodat e Optimizimit
  • [MFE13] Çështjet Etike dhe e Drejta në Teknologjitë e Informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të Drejtave të Njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për Përpilimin e një Punimi Shkencor
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EGOV-01] Transformimet Digjitale të Qeverive
  • [EGOV-02] E - Qeverisja dhe Mekanizmat e Demokracisë
  • [EGOV-03] Inovacionet dhe Qeverisja Lokale
  • [EGOV-04] Menaxhimi i Informacioneve dhe Arkivi Digjital
  • [EGOV-05] E - Qeverisja, Reformat në Sektorin Publik dhe Mirëqeverisja
  • [EGOV-06] Trendet e Reja në Sistemet Informative
  • [EGOV-07] Të Dhënat e Hapura
  • [EGOV-08] TI, E Drejta, Etika dhe Komunikimi
  • [EGOV-09] Infrastruktura e TI dhe Siguria
  • [EGOV-10] Planifikimi Strategjik në E - Qeverisje
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe Multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi Profesional
  • [MFE12] Metodat e Optimizimit
  • [MFE13] Çështjet Etike dhe e Drejta në Teknologjitë e Informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të Drejtave të Njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për Përpilimin e një Punimi Shkencor

Semestri 3

 • [MCPA1010] [6 SETK] Metodologjia e Hulumtimit
  Kjo lëndë ofron një hyrje gjithëpërfshirëse në metodologjitë kërkimore, teoritë dhe protokolet themelore kërkimore, si dhe në shkrimin e propozimeve kërkimore. Studentët, në këtë lëndë, do të mësojnë për natyrën ciklike të kërkimit të aplikuar dhe procesin iterativ të shkrimit kërkimor. Lënda i mëson studentët si ta identifikojnë temën e studimit, e si të formulojnë pyetje, të organizojnë grumbullim të literaturës dhe të zgjedhin projektet dhe metodologjitë e duhura kërkimore. Deri në fund të lëndës, studentët do të përfundojë një propozim që përfshin një hyrje, përkufizim të problemit (kuptimin e studimit), përmbledhje të literaturës, seksion për metodologjinë, referencat dhe orarin e projektit.
 • [EGOV-301] [6 SETK] Menaxhimi i Arkitekturës së Ndëmarrjes
  Pas përfundimit të semestrit studentët, do të kenë: • Kuptim rreth elementeve bazë të AN; • Krahasojnë në mënyrë kritike tendencat bashkëkohore në AN; • Kuptim të koncepteve dhe praktikave të AN; • Qasje të artikuluara përmes të cilave arkitektura e korporatës mbështet synimet strategjike të organizatës; • Kuptim të bazave të arkitekturës së korporatës - zhvillimin dhe mirëmbajtjen; • Kuptim të rëndësisë së qeverisjes efektive, zhvillimin e suksesshëm dhe miratimin në ndërmarrje.
 • [EGOV-302] [6 SETK] Fillet e Menaxhimit me Bazat e të Dhënave
  • Hyrje në bazat e të dhënave dhe sistemet e menaxhimit të bazës së të dhënave; • Njohja me llojet e bazave të të dhënave dhe karakteristikat e tyre; • Njohja me bazat e të dhënave relacionale; • Hyrje në modelimin e bazës së të dhënave, modelin konceptual, Diagrami E-R; • Futja e mjeteve për të punuar me bazat e të dhënave, Microsoft Access; • Duke përdorur Microsoft Access për të krijuar një bazë të dhënash, krijojnë një ndërfaqe, forma për të punuar me të dhënat dhe raportet; • Hyrje në sistemet e avancuara të menaxhimit të bazës së të dhënave.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EGOV-01] Transformimet Digjitale të Qeverive
  • [EGOV-02] E - Qeverisja dhe Mekanizmat e Demokracisë
  • [EGOV-03] Inovacionet dhe Qeverisja Lokale
  • [EGOV-04] Menaxhimi i Informacioneve dhe Arkivi Digjital
  • [EGOV-05] E - Qeverisja, Reformat në Sektorin Publik dhe Mirëqeverisja
  • [EGOV-06] Trendet e Reja në Sistemet Informative
  • [EGOV-07] Të Dhënat e Hapura
  • [EGOV-08] TI, E Drejta, Etika dhe Komunikimi
  • [EGOV-09] Infrastruktura e TI dhe Siguria
  • [EGOV-10] Planifikimi Strategjik në E - Qeverisje
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe Multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi Profesional
  • [MFE11] Menaxhimi i Projekteve
  • [MFE12] Metodat e Optimizimit
  • [MFE13] Çështjet Etike dhe e Drejta në Teknologjitë e Informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të Drejtave të Njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për Përpilimin e një Punimi Shkencor
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EGOV-01] Transformimet Digjitale të Qeverive
  • [EGOV-02] E - Qeverisja dhe Mekanizmat e Demokracisë
  • [EGOV-03] Inovacionet dhe Qeverisja Lokale
  • [EGOV-04] Menaxhimi i Informacioneve dhe Arkivi Digjital
  • [EGOV-05] E - Qeverisja, Reformat në Sektorin Publik dhe Mirëqeverisja
  • [EGOV-06] Trendet e Reja në Sistemet Informative
  • [EGOV-07] Të Dhënat e Hapura
  • [EGOV-08] TI, E Drejta, Etika dhe Komunikimi
  • [EGOV-09] Infrastruktura e TI dhe Siguria
  • [EGOV-10] Planifikimi Strategjik në E - Qeverisje
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe Multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi Profesional
  • [MFE11] Menaxhimi i Projekteve
  • [MFE12] Metodat e Optimizimit
  • [MFE13] Çështjet Etike dhe e Drejta në Teknologjitë e Informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të Drejtave të Njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për Përpilimin e një Punimi Shkencor

Semestri 4

 • [EGOV-400] [30 SETK] Punimi i Magjistraturës
  Ky modul u mundëson studentëve që të transferojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre për kërkime dhe për të bërë detyrën më të ndërlikuar - punimin e magjistraturës. Moduli synon të jetë plotësisht praktik dhe studentët të fitojnë njohuritë e nevojshme, por edhe aftësitë dhe shkathtësitë që t'i qasen shkrimit të punimit. Moduli ka një rezultat kthyes - t'u mundësojë studentëve ta shkruajnë punimin e magjistraturës me vështirësi minimale dhe me një efikasitet maksimal. Lënda ka për qëllim përmirësimin e teknikave të hulumtimit dhe stilin e shkrimit të punimit, duke mbajtur llogari për ndalesën e shërbimit me mjete të palejuara, siç janë: plagjiatura dhe cenimi i të drejtave të autorit, që janë të ndaluara me Statutin e UEJL-së.
Google+