Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Zbatimi i Teknologjive të Informacionit dhe të Komunikimit (TIK) në Procesin Mësimor

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore
Kodi i programit: N-MCSTAICTT60C
Viti akademik: 2019 / 2020
Titulli: Magjistër i Informatikës / Drejtimi: Zbatimi i Teknologjive të Informacionit dhe të Komunikimit (TIK) në Procesin Mësimor
SETK: 60 (1 vit)
Vendimi:
Njohuritë dhe të kuptuarit
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
Aftësitë për të vlerësuar
Aftësitë e komunikimit
Aftësitë e të mësuarit

Semestri 1

 • [MICTT-105] [6 SETK] Dizajnimi i e-Mësimit: Të mësuarit, Instruksionet dhe Vlerësimi
 • [MAICTT-106] [6 SETK] Analiza e të Dhënave
 • [MAICTT-103] [6 SETK] Metodologjia e Hulumtimit
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [MAICTT-102] Sistemet Kompjuterike
  • [MAICTT-301] Hyrje në Bazat e të Dhënave
  • [MAICTT-203] Multimedia në Arsim
  • [MAICTT-201] Softueri i Dedikuar për Arsim
  • [MAICTT-101] Hyrje në Teknologjitë Arsimore
  • [MAICTT-302] Etika Profesionale e Teknologjive të Informacionit
  • [MAICTT-202] Teknologjitë Ndihmëse për Nxënësit me Nevoja të Veçanta
  • [EMAICTT-202] Dizajnimi dhe Evaluimi i Rrethinave për Mësim i Bazuar në Ueb
  • [EMAICTT-201] Përpunimi i të Dhënave në Arsim
  • [MAICTT-104] Sistemet e Menaxhimit të Mësimit
  • [MAICTT-204] Krijimi i Përmbajtjeve Digjitale
  • [MAICTT-205] Gamifikimi i Mësimit
  • [MAICTT-304] Mediat Sociale në Arsim
  • [MFE07] Aplikacione për Përpunimin Statistikor të të Dhënave
  • [EMAICTT-203] Mjetet për Shkrimin e Punimeve Shkencore
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe Multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi Profesional
  • [MFE11] Menaxhimi i Projekteve
  • [MFE12] Metodat e Optimizimit
  • [MFE13] Çështjet Etike dhe e Drejta në Teknologjitë e Informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të Drejtave të Njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për Përpilimin e një Punimi Shkencor
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [MAICTT-102] Sistemet Kompjuterike
  • [MAICTT-301] Hyrje në Bazat e të Dhënave
  • [MAICTT-203] Multimedia në Arsim
  • [MAICTT-201] Softueri i Dedikuar për Arsim
  • [MAICTT-101] Hyrje në Teknologjitë Arsimore
  • [MAICTT-302] Etika Profesionale e Teknologjive të Informacionit
  • [MAICTT-202] Teknologjitë Ndihmëse për Nxënësit me Nevoja të Veçanta
  • [EMAICTT-202] Dizajnimi dhe Evaluimi i Rrethinave për Mësim i Bazuar në Ueb
  • [EMAICTT-201] Përpunimi i të Dhënave në Arsim
  • [MAICTT-104] Sistemet e Menaxhimit të Mësimit
  • [MAICTT-204] Krijimi i Përmbajtjeve Digjitale
  • [MAICTT-205] Gamifikimi i Mësimit
  • [MAICTT-304] Mediat Sociale në Arsim
  • [MFE07] Aplikacione për Përpunimin Statistikor të të Dhënave
  • [EMAICTT-203] Mjetet për Shkrimin e Punimeve Shkencore
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe Multikulturalizmi
  • [MFE05] Komunikimi Profesional
  • [MFE11] Menaxhimi i Projekteve
  • [MFE12] Metodat e Optimizimit
  • [MFE13] Çështjet Etike dhe e Drejta në Teknologjitë e Informacionit (TI)
  • [MFE14] Mbrojta e të Drejtave të Njeriut
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për Përpilimin e një Punimi Shkencor

Semestri 2

Google+