Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

E Drejta Kushtetuese dhe Administrative (2020/2021)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Drejtësia
Kodi i programit: CAL60C
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Magjistër i shkencave juridike - Drejtimi: E drejta kushtetuese dhe administrative
SETK: 60 (1 vit) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Qëllimi i programit studimor e drejta kushtetuese dhe administrative është të ofrohen module të cilët do ta përfshijnë bazën e njohurive kushtetuese-administrative për përafrimin ndaj profesioneve juridike të cilat janë të ndërlidhura me lëmin e të drejtës kushtetuese dhe administrative dhe të sigurohen njohuri solide, të posaçme dhe sistematike për institucionet dhe për bazat e sistemit kushtetues dhe administrativ të RMV si dhe njohuri krahasimatre të rajonit dhe të Bashkimit Evropian nga lëmi përkatës.

Diploma e programit studimor do t'u mundësojë studentëve të studimeve të magjistraturës të aftësohen për t’i zbatuar njohuritë dhe shkathtësitë e përgjithshme dhe të posaçme teorike dhe praktike profesionale dhe kushtetuese-administrative në praktikë; të ofrojnë përgjigje analitike si nga pikëpamja e zbatimit të akteve normative juridike, ashtu edhe nga pikëpamja e ndryshimit të rregullativës juridike; t’i shqyrtojnë dhe t’i hulumtojnë fenomenet dhe problemet kushtetuese-administrative dhe të japin propozime kreative për zgjidhjen e tyre; në mënyrë kritike dhe argumentative t’i analizojnë dhe t’i evaluojnë zgjidhjet juridike dhe funksionimin e institucioneve juridike-kushtetuese-administrative në praktikë; të vijojnë me perfeksionimin e mëtejshëm të studimeve të doktoratës në lëminë e shkencave juridike- kushtetuese-administrative; ta ndjekin zhvillimin e legjislacionit dhe të praktikës juridike dhe të angazhohet për zbatimin e rezultateve shkencore të hulumtimit në praktikën legjislative dhe juridike.

Njohuritë dhe të kuptuarit

- Tregon njohuri dhe kuptim për të drejtën kushtetuese dhe të drejtën administrative, duke zbatuar metodologjinë adekuate për zgjidhjen e problemeve komplekse kushtetuese dhe administrative, si në mënyrë sistematike, ashtu edhe në mënyrë kreative, që siguron bazë, apo mundësi për origjinalitet në zhvillimin dhe/ose zbatimin e ideve autonome në konktekst të hulumtimit kushtetues e administrativ;
- Aftësi për përdorimin e dijeve të gjera dhe të thella kushtetuese-administrative;
- Tregon nivel të lartë të kompetencës në të drejtën kushtetuese-administrative;
- Posedon dije nga njëra ose më shumë lëndë të lëmisë, të cilat, në fushat e dhëna shkencore, mbështeten në hulumtimet më me renome ndërkombëtare në lëminë kushtetuese-administrative.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

- Aftësi për zgjidhjen kritike, të pavarur dhe kreative të problemeve me origjinalitet të caktuar në mjedise të reja ose të panjohura dhe në kontekst multidisiplinar, të ndërlidhur me trendet bashkëkohore të së drejtës kushtetuese dhe administrative.

Aftësitë për të vlerësuar

- Aftësi për sintetizimin dhe integrimin e dijeve;
- Aftësi për menaxhimin me çështje komplekse, sistematikisht dhe kreativisht, për vlerësimin solid, madje edhe gjatë informacioneve jo të plota dhe të kufizuara, por të cilët i përfshijnë përgjegjësitë personale, shoqërore dhe etike gjatë zbatimit të dijeve të fituara kushtetuese dhe administrative;
- Aftësi për vlerësimin dhe seleksionimin e teorive shkencore, metodologjive, mjeteve dhe shkathtësive të përgjithshme nga lëmitë e lëndëve dhe vendosja e analizave dhe zgjidhjeve të reja në baza shkencore.

Aftësitë e komunikimit

- Aftësi për këmbimin e konkluzioneve dhe propozimeve me mbështetjen me argumente dhe me mbështetje racionale të tyre, si me persona profesionistë, ashtu edhe me persona joprofesionistë, qartë dhe bindshëm;
- Marrja e përgjegjësisë së konsiderueshme për rezultatet e përbashkëta; menaxhimi dhe inicimi i aktiviteteve.

Aftësitë e të mësuarit

- Aftësi për njohjen e nevojës personale për dijet e mëtejshme dhe aftësi për veprimin e pavarur dhe të mëvetësishëm gjatë fitimit të dijeve dhe shkathtësive të reja në kontekst nacional, rajonal dhe evropian si dhe në kontekst botëror;
- Aftësi për marrjen e përgjegjësisë për zhvillimin dhe perfeksionimin e mëtejshëm profesional.

Semestri 1

 • [MCCR1120] [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Studentët do të jenë në gjendje: - T’i aplikojnë metodat kryesore juridike dhe metodat tjera hulumtuese. - Të mbledhin në mënyrë kritike dhe krijuese material kërkimore, që është relevant dhe që citohet nga autorët në mënyrë selektive në përgjigjet e tyre. - Ta kuptojnë vëllimin e procesit të hulumtimit dhe qasjen në metoda të ndryshme të kërkimit shkencor dhe të jenë në gjendje ato t’i kritikojnë. - Ta studiojnë përmes qasjes së avancuar raportin midis teorisë juridike dhe praktikës kërkimore. - T’i aplikojnë shkathtësitë dhe njohuritë e mësuara në tezat e tyre.
 • [MCAL-0101] [6 SETK] E drejta kushtetuese e zbatuar
  Qëllimet e programit të lëndës: Fitimi i njohurive për konceptet, dukuritë dhe institutet e të drejtës kushtetuese dhe të institucioneve shtetërore në Maqedoni, përfshirë edhe qëndrimet e ndryshme teorike për to. Fitimi i njohurive konkrete për të drejtën kushtetuese si shkencë dhe degë juridike, duke përfshirë analizën krahasimtare të gjendjes dhe perspektivat e saj në domenin rajonal dhe evropian. Nëpërmjet këtij moduli, studentët do të fitojnë njohuri themelore teorike dhe praktike në lidhje me organizimin e organeve shtetërore dhe të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe qytetarit; Inkurajimi i mendimit kritik te studentët për çështjet themelore të rregullimit kushtetues të Republikës së Maqedonisë dhe në suaza të BE-së, me çrast, do të mbahet llogari për profilin e juristit evropian i cili, në të ardhmen, si një ekspert do të duhet ta interpretojë dhe ta zbatojë të drejtën kushtetuese në rrafshin nacional dhe evropian; Planprogrami do të trajtojë materien kushtetuese në aspektin krahasimtar dhe nacional, sepse në kushtet e globalizimit, e drejta kushtetuese nuk mund të kuptohet nëse konsiderohet vetëm në aspektin nacional; Planprogrami, gjithashtu, në vetvete do të mbulojë: Rregulloren e re të punës së Kuvendit e cila ka një rol kyç në zhvillimin e demokracisë parlamentare në Maqedoni, ligjet e reja që rregullojnë materien kushtetuese, siç janë: ligjet që kanë të bëjnë me gjyqësorin, pushtetin vendor, sistemi zgjedhor, shoqëria civile, mbrojtjes, politikës së jashtme, etj; Përveç kësaj komponente normative, planprogrami do të përpunojë dhe praktikën e organeve qendrore të pushtetit shtetëror në RMV, përkatësisht të: Kuvendit, Qeverisë, Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës Supreme, e cila ka një ndikim të fortë në të drejtën kushtetuese si shkencë; Gjithashtu, do të përfshihen edhe amendamentet kushtetuese të vitit 2001 që kanë një ndikim të madh në demokracinë mazhoritare në RMV si dhe në vlerat themelore kushtetuese të rendit kushtetues të RM-së si dhe amendamentet kushtetuese të vitit 2005 lidhur me reformat gjyqësore në RMV; Në fund të kursit, studentët do të jenë në gjendje të bëjnë dallimet themelore dhe thelbësore midis institucioneve kushtetuese, ndërlidhjen e tyre dhe funksionimin e tyre praktik; T’i bëjnë dallimet e nevojshme teorike dhe praktike mbi konceptet, dukuritë dhe institutet e të drejtës kushtetuese; T’ipërshkruajnë dhe analizojnë proceset e ndryshme brenda sistemit dhe rendit kushtetues të RMV në të gjitha aspektet e jetës kushtetuese të vendit, do të thotë të njeriut, qytetarit, shtetit dhe komuniteteve etnike.
 • [MCAL-0102] [6 SETK] E drejta administrative e zbatuar
  Qëllimet e programit të lëndës: - I definojnë dhe i kuptojnë konceptet e administratës dhe funksioneve administrative; - E njohin dhe e analizojnë legjislacionin që rregullon organizimin dhe funksionimin e administratës publike në Maqedoni; - T’i shqyrtojnë veprimtaritë kryesore të funksionit administrativ; - Të bëjnë dallimin në mes të llojeve të akteve të administratës dhe të zotërojnë hapat e parë të krijimit të akteve të tilla; - T’i mësojnë llojet e mbikëqyrjes administrative; - T’i mësojnë mekanizmat e kontrollit mbi administratën dhe përgjegjësinë e saj para organeve të tjera shtetërore, por edhe para klientëve-përdoruesit e shërbimeve të saj; - Për punësim në të ardhmen në organet e administratës së RMV, OJQ, në institute dhe institucione që merren me zgjidhjen e lëndëve të natyrës juridike administrative.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EMCAL-01] E drejta e vetadministrimi lokal
  • [EMCA0030] Teoria dhe praktika e federalizmit
  • [EMCA0020] E drejta kushtetuese e krahasuar
  • [MCAL-0103] Sistemet politike bashkëkohore
  • [MCAL-0302] Gjyqësori kushtetues
  • [EMCAL-04] Kontratat administrative
  • [MCAL-0203] E drejta parlamentare
  • [MCAL-0202] Gjyqësori administrativ
  • [EM476] Klinika Juridike - E Drejta Kushtetuese dhe Administrative
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • [MFE05] Komunikimi profesional
  • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
  • [MFE12] Metodat e optimizimit
  • Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
  • Mbrojta e të drejtave të njeriut
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EMCAL-01] E drejta e vetadministrimi lokal
  • [EMCA0030] Teoria dhe praktika e federalizmit
  • [EMCA0020] E drejta kushtetuese e krahasuar
  • [MCAL-0103] Sistemet politike bashkëkohore
  • [MCAL-0302] Gjyqësori kushtetues
  • [EMCAL-04] Kontratat administrative
  • [MCAL-0203] E drejta parlamentare
  • [MCAL-0202] Gjyqësori administrativ
  • [EM476] Klinika Juridike - E Drejta Kushtetuese dhe Administrative
  • [MFE01] Retorika
  • [MFE02] Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • [MFE15] Аplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • [MFE05] Komunikimi profesional
  • [MFE11] Menaxhimi i projekteve
  • [MFE12] Metodat e optimizimit
  • Çështjet etike dhe e drejta në teknologjitë e informacionit (TI)
  • Mbrojta e të drejtave të njeriut

Semestri 2

 • [MCCAL4010] [30 SETK] Punimi i magjistraturës
  Kjo lëndë u mundëson studentëve t’i bartin shkathtësitë dhe dituritë e tyre për hulumtimin dhe hartimin e detyrës më të komplikuar - shkrimit të punimit të magjistraturës. Lënda është paraparë që tërësisht të jetë praktike dhe studentët t’i fitojnë dituritë dhe aftësitë, shkathtësitë dhe besimin e nevojshëm që t’i qasen hulumtimit dhe shkrimit të tezës. Lënda ka vetëm një rezultat kthyes – t’u mundësojë studentëve ta shkruajnë tezën e magjistraturës me vështirësi minimale dhe me efektivitet maksimal. Gjithçka që është paraparë të bëhet ka për qëllim përmirësimin e teknikave të hulumtimit dhe të stilit të shkrimit të tezës së magjistraturës duke pasur kujdes me këtë rast për ndalimin e shërbimit me mjetet e palejueshme siç janë: plagjiatura dhe shkelja e të drejtave të autorit, që ndalohen me Statutin e UEJL-së.
Google+