COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Мустафа Ибрахими

Факултет : Јазици, култури и комуникација
Функција : Редовен професор
Вид на вработување : Цело работно време
Лични податоци
E-mail : m.ibrahimi@seeu.edu.mk
Адреса : Xhon Kenedi 5-1/3 Shkup
Телефон : 00489 44 356 322
Мобилен : +389 70 614 985
Јазици ( Самоевалуација )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
Serbian
C1 - Advanced
French
A2 - Elementary
English
A2 - Elementary

Образование

 • 1998 - 2001: PhD in Philology
  Faculty: Faculty of Philology
  University ‘St. Cyril and Methodius’, Skopje
  Specialty: Dialectology and Other Related Linguistic Studies
  Thesis: "Dictionary of Albanian Phraseologisms and Idioms Spoken in the Villages of Crnilishte, Desovo, Zhitoshe, Presill, Aldance, Nerove, and Sogle."

 • 1993 - 1997: Master of Philology
  Faculty: Faculty of Philology
  St. Cyril and Methodius University, Skopje
  Specialty: Dialectology and Other Related Linguistic Studies
  Thesis: "Spoken Albanian Language in Prilep Area"

 • 1988 - 1992: Albanian-Language Elementary Teacher
  Faculty: Teacher Training School
  Academy of Pedagogy “Kliment Ohridski", Skopje
  Specialty: Teacher Training

 • 1985 - 1989: Bachelory of Arts in Albanian Language and Literature
  Faculty: Faculty of Philology
  St. Cyril and Methodius University, Skopje
  Specialty: Albanian Language and Literature
  Thesis: "Spoken Albanian Language in Cernilishte Village"

Публикации

 • Ibrahimi, Mustafa; Nënë Tereza në filatelinë botërore. Interlingua, Shkup, 2017.

 • Ibrahimi, Mustafa; Prozë gojore nga trevat shqiptare të Prilepit dhe Krushevës. Interlingua, Shkup, 2017.

 • Ibrahimi, Mustafa; Challenges facing Albanology and its reintegration In the future. In Challenges of albanological studies at the beginning of the 21st century A compilation of Scientific Papers from First Scientific Meeting Of Young Albanologists 21 April 2017, SEEU, Tetovo, Macedonia, pp. 12-22. UEJL, Tetovë, 2017.

 • Ibrahimi, Mustafa ; Gjuhë dhe kulturë. Interlingua. ISBN 978-9989-173-59-2, Shkup, 2016.

 • Ibrahimi, Mustafa; Sulejmani, Berton ; Mbishkrimet e firmave private dhe institucioneve publike në qytetin e Shkupit. Interlingua. ISBN 978-9989-173-60-8, Shkup, 2016.

 • Ibrahimi, Mustafa; Vështrime etnolinguistike në romanin "Rrengu" të Murat Isakut. In Aktet e Konferencës IX Shkencore Ndërkombëtare "Veprimtaria letrare e Abdylazis Islamit dhe Murat Isakut", (mbajtur 20 nëntor 2015 në Tetovë)., pp. 109-116. UEJL, Tetovë, 2016.

 • Ibrahimi, Mustafa; Disa aspekte të zhargonizimit në gjuhën e sotme shqipe.. In Konferenca vjetore e shkencës "Java e Shkencës 2015". Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Tekonologjisë, Prishtinë, Kosovë. ISBN 978-9951-16-094-0, pp. 57-563. 2016.

 • Ibrahimi, Mustafa; Dita e verës në trevën e Pelagonisë. In SCUPI, vëll.15. ITSHKSH, Shkup, pp. 58-68. 2016. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; Gabimet gjuhësore në mbishkrimet e firmave private dhe institucionale në qytetin e Shkupit. In Në Konferencën shkencore me temë „Bashkëpunimi brendakulturor shqiptar” (22-23.04.2016, USHT, Tetovë). Albanologjia 6/2015. Prishtinë. , pp. 145-154. 2016.

 • Ibrahimi, Mustafa; Simbolika e “lekut” shqiptar dhe shqyrtimi i kartëmonedhave nga këndvështrimi etnolinguistik. In Konferencë e tretë shkencore “Roli i shkencës në zhvillimin e sistemit ekonomik, politik, social dhe juridik të vendit” (26-27.11.2016). Qendra Kërkimore Zhvillimore - Pejë. Në Buletini Shkencor “Dardania”, nr.5,, pp. 89-98. 2016.

 • Ibrahimi, Mustafa; Kuptimi metaforik i disa termave në ligjërimin bisedor dhe atë të shkujdesur. In Instituti Albanologjik 6/2015, pp. 145-154. 2016.

 • Ibrahimi, Mustafa; Trajtesa leksiko-frazeologjike te shqipes. Interlingua, Shkup, 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Kontributi i Cipos në hartimin e fjalorit të parë shpjegues të shqipes dhe pasqyrimi i orientalizmave në të.. In Përmbledhje e materialeve të konferencës shkencore ndërkombëtare “Kostaq Cipo – personalitet i gjuhësisë shqiptare”, mbajtur në Elbasan, më 22 qershor 2012, pp. 155-166. Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan, 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Festimi i ditës së verës te shqiptarët dhe popujt e Ballkanit. In Zëri i Pelagonisë, ISSN 1857-5560. Nr.7-8, Shkup, pp. 3-20. 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Fjalë të urta dhe njësi frazeologjike nga fshatrat e Prilepit dhe Krushevës. In Zëri i Pelagonisë. ISSN 1857-5560, Shkup, nr.7-8, pp. 93-115. 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Gjuha e fshehtë në të folmet shqipe dhe në disa gjuhë të botës. In ANAS, nr.9-10, pp. 41-48. 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Metaforat figurative në ligjërimin bisedor dhe të shkujdesur. In ANAS - Studia humanitatis, Viti III, Nr.11. Institut Alb-Shkenca, Shkup, pp. 23-34. 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Multilingualizmi dhe gjinia. In “AKTET” – Revistë e institutit Alb-Shkenca. Tiranë-Prishtinë-Shkup, Vol. VIII, Nr 4 , pp. 393-397. 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Njësi frazeologjike me gjymtyrë emra vendesh. In MALËSIA, nr.10. Podgoricë, Mali i Zi. ISSN1800-5764 , pp. 145-152. 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Onomat në "Bletën shqiptare" të Thimi Mitkos. In Konferencë Shkencore Ndërkombëtare - 195 vjetori i lindjes të Thimi Mitkos (25-26 mars 2015), Universiteti "Fan Noli", Korçë, Shqipëri. ISSN 2078-7111., pp. 292-301. 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Shaban Demiraj për etnosin arbëresh dhe për rëndësinë e gjuhës arbëreshe. In SCUPI nr.8, Shkup, pp. 177-186. 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Shqyrtime sociolinguistike për normimin, standardizimin dhe kultivimin e gjuhës shqipe. . In Albanologjia - International Journal of Albanology- UT. ISSN 1857-9485. Tetovë, pp. 50-53. 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Aspektet pozitive dhe negative të shumëgjuhësisë. In Kumtesat I nga Konferenca vjetore e shkencës "Java e Shkencës" 2014. ISBN 978-9951-16-088-9. Prishtinë, pp. 179-184. 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Fjalëformime në botën e reklamave dhe diskursin politik . In Materialet e punimeve të Seminarit XXXIV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Prishtinë, 17-28.08.2015, pp. 189-199. 2015. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; Fjalëformime në botën e reklamave dhe diskursin politik. In Seminari XXXIV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare = The XXXIV International Seminar for Albanian Language, Literature and Culture (Prishtinë, 17-28.08.2015). Prishtinë. ISBN 978-9951-00-176-2, pp. 189-200. 2015. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa ; Ideologjia dhe purizmi si konflikt gjuhësor gjatë përdorimit të varieteteve në terminologjinë kompjuterike. In Seminari XXXIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare . Prishtinë, pp. 419-428. 2015. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; Rëndësia e botimit të frazeologjizmave në revistën "Hylli i Dritës". In 100 vjet të revistës "Hylli i Dritës". Akademi Shkencore Ndërkombëtare, mbajtur më 18 dhjetor 2013, në Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi", Shkodër.. Studime Shqiptare 22., pp. 183-191. 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Rëndësia e botimit të frazeologjizmave në revistën "Hylli i Dritës". In Në "100 vjet të revistës "Hylli i Dritës" (18 dhjetor 2013). Shkodër, pp. 183-191. Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi", Shkodër, 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Toponimet dhe etnonimet në veprat e Jeronim de Radës. In Përmbledhje e materialeve të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare "Jeronim de Rada në 200 vjetorin e lindjes (Elbasan, 4-5 qershor 2014). Elbasan 2015, pp. 186-191. 2015.

 • Ибрахими, Мустафа; Теонимите во албанскиот, македонскиот и јужнословенскиот фолклор. In Балканската култура низ призмата на фолклористичко - етнолошките истражувања на фолклористичко - етнолошките истражувања. ( 19-20. dhjetor 2014). Институт „Марко Цепенков“ – Скопје, pp. 55-65. 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Zdravkovska, Bllagojka; Multilingualism at the South East Europian University. Institute, "Max Van Ser Stoel" SEEU, Tetove, 2015.

 • Ibrahimi, Mustafa; Ligjërimi popullor dhe ai zyrtar i disa ojkonimeve në rajonin e Prilepit, Dollnenit, Resnjës dhe Krushevës. In Në përmbledhjen e kumtesave nga Sesion shkencor “Toponimet shqiptare në Maqedoni” (Shkup më 3 qershor 2013), pp. 145-156. Instituti i Trashëgimisë Shqpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, Shkup, 2014.

 • Ibrahimi, Mustafa; Rreth disa dokumenteve të shkruara në të folmen shqipe të Rekës me alfabet cirilik.. In Përmbledhje kumtesash nga Konferenca Shkencore “REKA DHE SHQIPTARËT E REKËS SË EPËRME” (Mbajtur në Mavrovë më 14 dhjetor 2013), pp. 435-443. Instituti Max van der Stoel, UEJL, Gostivar-Shkup, 2014.

 • Ibrahimi, Mustafa; Antroponimet dhe toponimet në strukturën e lirikës shqipe në rajonin e Pellagonisë.. In ALBANOLOGJI, nr.4, vëll.I. Prishtinë, pp. 231-237. 2014.

 • Mustafa Ibrahimi Ibrahimi, Mustafa; Disa veçori të njësive frazeologjike që kanë si gjymtyrë emra etnonimesh. In “AKTET VII” –Revistë e institutit Alb-Shkenca. Journal of Institute Alb-Shkenca, pp. 282-286. 2014. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; Frazeologjizmat në veprat e Ndre Mjedës. In Mjedologji nr.1, Shkodër, pp. 142-158. Qendra e studimeve Albanologjike, Qendra Muzeore "Ndre Mjeda", Lezhë, 2014.

 • Ibrahimi, Mustafa; Globalizmi dhe rendi i ri gjuhësor në botë. In ANAS, nr.3-4, pp. 59-66. 2014.

 • Ibrahimi, Mustafa; Multikulturalizmi si proces global (pikëpamje dhe praktika. In ANAS (ISSN 1857-8896) , Instituti Alb-Shkenca: Shkup, nr.5-6, pp. 21-31. 2014.

 • Ibrahimi, Mustafa; Ndikimet leksikore të shqipes në maqedonishtes në të folmet dhe rrethanat e sotme sociolinguistike. In Albanologjia nr.1-2, ISSN 1857-9485 (Print), UDK:81. USHT, Tetovë, pp. 127-131. 2014.

 • Ibrahimi, Mustafa; Puna me normimin e shprehjeve dhe standardizimin e termave të reja. In AKTET - Journal of Institute Alb-Shkenca, Vëll.VII, Nr.4, pp. 272-277. 2014.

 • Ibrahimi, Mustafa; Rreth neologjizmave në gjuhën shqipe sipas këndvështrimit sociolinguistik. In ANAS, nr.7-8, pp. 19-28. 2014.

 • Ibrahimi, Mustafa; Gjendja dhe perspektiva e sociolinguistikës. In “STUDIME SOCIOLINGUISTIKE II” : Përmbledhje e kumtesave nga Konferenca "Gjendja dhe perspektiva e Sociolinguistikës sot", mbajtur më 1 nëntor 2013 në UEJL. ‐ Tetovë. ISBN 978‐608‐4503‐92‐7., pp. 35-46. 2014.

 • Ibrahimi, Mustafa; Modele krijuese të zhargoneve në gjuhën shqipe. In STUDIME SOCIOLINGUISTIKE II”, Përmbledhje e kumtesave nga Konferenca "Gjendja dhe perspektiva e Sociolinguistikës sot", mbajtur më 1 nëntor 2013 në UEJL. ‐ Tetovë, pp. 35-46. 2014.

 • Ibrahimi, Mustafa; The State And Perspective Of Sociolinguistics. In . In Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Prospects And State Of Today’s Sociolinguistics", held on 1 November 2013 at SEEU, pp. 11-20. 2014.

 • Ibrahimi, Mustafa; Cikli i festave të pranverës në fshatin Cërnilishtë të Prilepit. In “ZËRI I PELAGONISË”, Shkup, nr.5-6, pp. 8-16. 2013.

 • Ibrahimi, Mustafa; Huazimet leksikore në mikrotoponiminë në vendbanimet shqiptare të Pelagonisë. In MALËSIA (Revistë për kulturë, shkencë dhe çështje shoqërore ISSN 1800-5764), nr. 8, pp. 367-372. 2013.

 • Ibrahimi, Mustafa; Paralele frazeologjike midis të folmeve të shqipes dhe maqedonishtes. In AKTET” –Revistë e institutit Alb-Shkenca. Journal of Institute Alb-Shkenca. Tiranë/Prishtinë/Shkup, Vëll.VI, nr.4, pp. 478-479. 2013.

 • Ibrahimi, Mustafa; Pas reformave në arsimin e lartë – nevojë për ndryshime edhe në arsimin fillor dhe të mesëm. In “MËSUESI SOT”, Shkup, nr.1, pp. 5-6. 2013.

 • Ibrahimi, Mustafa; Ylli, Fatos ; Rroco, Evan ; Berisha, Bajram ; Lamani, Emil; Sfidat e harmonizimit të arsimit të lartë dhe të kërkimit shkencor në trojet shqipfolëse. In InANASH–Approaching Science • Numri 8, pp. 5-9. 2013.

 • Ibrahimi, Mustafa; Stereotipat, mitet dhe paragjykimet si simbole të nacionalizmit. In ANAS (ISSN 1857-8896) , Instituti Alb-Shkenca: Shkup, nr.1-2, pp. 45-54. 2013.

 • Ibrahimi, Mustafa; The language Of Hatred In Sports As A Means of Political Propaganda Overview Of The Case In Ex-Yugoslavia. In "INTERNATIONAL STUDIES", Center for International Studies, Zagreb, Croatia, pp. 43-53. 2013. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; Frazema dialektore shqipe me gjymtyrë emra njerëzish. In Seminari VI i Albanologjisë të USHT-së (mbajtur në Shkup:20-23 shtator 2012) USHT-Tetovë, pp. 273-286. 2013.

 • Ibrahimi, Mustafa; Për një klasifikim të fushave të interesimit në sociolinguistikën shqiptare. In Në Konferencën Shkencore “Sociolinguistika shqiptare (trashëgimia, gjendja dhe perspektiva” (Korçë: 04-05 nëntor 2011). Botuar në Studime sociolinguistike, pp. 24-30. 2013.

 • Ibrahimi, Mustafa; Dy këngë sllave për Marko Boçarin të mbledhur nga folkloristi rus Stefan Verkoviç. Kumtesë në Konferencën e parë ndërkombëtare e studimeve shqiptaro-greke. Tiranë: 24-25 mars 2012. In ALBANOHELLENICA (ISSN 1108-846X), viti XIV-XV, nr.5, pp. 229-248. ALBANOHELLENICA (ISSN 1108-846X), viti XIV-XV, nr.5/2013, Athinë, 2013.

 • Ibrahimi, Mustafa; Tema sociolinguistike dhe etnolinguistike. Interlingua, Shkup, 2012.

 • Ibrahimi, Mustafa; Historiku i “Valles Ibrahim Hoxha” dhe interpretimi i saj në kontekst ballkanik. In Dasma shqiptare në Preshevë dhe rrethinë, dikur dhe sot. (23-24 dhjetor 2011), pp. 109-119. Shoqata për Trashëgimi dhe Krijmtari Kulturore në Preshevë, Preshevë, 2012. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; Dita e verës si festë e trashëguar popullore dhe shndërrimi i saj në atraksion turistik. In SCUPI” , Vëllimi 3/ nr.3, Shkup. ISBN 978-608-4653-06-6. ITSHKSH, pp. 175-194. 2012.

 • Ibrahimi, Mustafa; Emërtimet popullore dhe letrare të muajve të vitit. In “STUDIME ALBANOLOGJIKE”, Instituti i Trashëgimisë shpirtërore e kulturore të shqiptarëve, nr.6. Shkup, , fq.. (ISSN 1857-6958), pp. 57-64. 2012.

 • Ibrahimi, Mustafa; Krijimi i neologjizmave në gjuhën shqipe gjatë tranzicionit demokratik. In “AKTET” –Revistë e institutit Alb-Shkenca. Journal of Institute Alb-Shkenca.ISSN 2073-2244. Vëll.V, nr.4, , pp. 708-713. 2012.

 • Ibrahimi, Mustafa; Një legjendë mitologjike shqiptare për “Krali Markon” treguar nga Gjergj Fishta. In MALËSIA (Revistë për kulturë, shkencë dhe çështje shoqërore ISSN 1800-5764), nr. 7/2012, Podgorica, pp. 141-146. 2012.

 • Ibrahimi, Mustafa; Për një politikë të formësuar dhe planifikim të përbashkët në standardizimin dhe kristalizimin e gjuhës shqipe. In “SCUPI” , Vëllimi 2/ nr.2, ISBN 978-608-4653-05-9. ITSHKSH, pp. 87-102. 2012.

 • Ibrahimi, Mustafa; The implementation of multilingualism at the see university: a model for the multicultural Balkans. In “LINGUISTICS” (JEZIKOSLOVLJE ISSN 1331-7202),, pp. 667-677. 2012.

 • Ibrahimi, Mustafa; Gjendja dhe perspektiva e etnolinguistikës shqiptare. In Kumtesat nga Konferenca vjetore e shkencës “JAVA E SHKENCËS”. Ministria e Arsimit e Shkencës. Prishtinë. ISBN 978-9951-16-047-6., pp. 87-94. 2012.

 • Ibrahimi, Mustafa; Gjuha shqipe në dokumentet zyrtare të mbretërisë shqiptare, të përdorura në Maqedoninë Perëndi¬mo¬re. In Në Konferencën VI Ndërkombëtare: Gjuha dhe letërsia shqipe nga pavarësia e Shqipërisë gjer në shekullin XX (Tetovë: 23.11.2012), pp. 43-53. 2012.

 • Ibrahimi, Mustafa; Gjurmëve të dy këngëve epike shqipe nga rrethi i Prilepit në koleksionin e Milman Perit të vitit 1934. In Në Konferencën Shkencore “Java e Albanologjisë “Mbledhës të dalluar të folklorit dhe kontributi i tyre për folkloristikën shqiptare” (16-17 nëntor 2011). Prishtinë, pp. 505-514. 2012.

 • Ibrahimi, Mustafa; Toponomastika shqiptare ndër shekuj në rajonin e Pelagonisë. In Seminari V i Albanologjisë (3-4 tetor 2011). USHT: Tetovë-Shkup. ISBN 978-608-217-004-6, pp. 522-534. 2012.

 • Ibrahimi, Mustafa; Dy këngë sllave për Marko Boçarin të mbledhur nga folkloristi rus Stefan Verkoviç. Konferenca e parë ndërkombëtare e studimeve shqiptaro-greke (24-25 mars 2012)., Tiranë, 2012.

 • Ibrahimi, Mustafa; The language policy of SEEU – an example of a multilingual and a multicultural society. 2nd LINEE Multilingualism in the publik sphere. Conference (4-6 May 2012), Dubrovnik, 2012. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; 1. The language of hatred in the sports as a mean for a political propaganda overview of the case in ex-Yugoslavia. THE BALKAN REVIEW OF INTERNATIONAL AFFAIRS. The American Institute. Zagreb, 2012 (Miratuar për botim). 2012.

 • Ibrahimi, Mustafa; Të mësojmë shqip 1 : niveli fillestar. SEEU, ISBN 978-9989-173-36-3, Skopje, 2011.

 • Ibrahimi, Mustafa; Të mësojmë shqip 2 : niveli i mesëm. SEEU, ISBN 978-9989-173-37-0, Skopje, 2011.

 • Ibrahimi, Mustafa; Të mësojmë shqip 3 : niveli i lartë . SEEU, ISBN 978-9989-173-38-7, Skopje, 2011.

 • Ibrahimi, Mustafa; Status and Prospects of the Albanian Language in State and Local Institutions od RM. In 10 Years Ohrid Framework Agreement, pp. 206-213. SEEU, ISBN 978-608-4503-67-5, Tetovo, 2011. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; The influence of Globalization on National Languages without International Status. In Globalisation, Europeanization and Other Transnational Phenomena. College of Communication and Business, ISBN 978-615-5164-033, Budapest, 2011. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; Shënime diakronike dhe sinkronike të toponimeve shqiptare në rajonin e Pelagonisë. In “AKTET”, Vëll. IV, nr.4 – Revistë e institutit Alb-Shkenca. Journal of Institute Alb-Shkenca. Tiranë/Prishtinë/Shkup, pp. 694-702. 2011. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; Nofkat arbëreshe si fakte të shqipes së përbashkët. In “JETA ARBËRESHE” (Trimestrale della Minoranza linguistica storica Albanese d’Italia). Eianina / Purçill (Cs- Italia), nr. 71, viti /anno X, llonar - vjesht / luglio-settembre, pp. 19-25. 2011. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; Bashkëpunimi i Elena Gjikës me Arbëreshët dhe ndihma e saj në botimin e Gramatikës të Zef de Radës. Konferenca VI Shkencore Ndërkombëtare "Elena Gjika dhe kultura shqiptare", Tetovë. ISBN 978-9951-561-07-5., Prishtinë, 2011. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; Gjurmëve të dy këngëve epike shqipe nga rrethi i Prilepit në koleksionin e Milman Perit të vitit 1934. Java e Albanologjisë “Mbledhës të dalluar të folklorit dhe kontributi i tyre për folkloristikën shqiptare” (16-17 nëntor 2011), Prishtinë, 2011.

 • Ibrahimi, Mustafa; Standarde arsimore - kombëtare në njësimin e plan-programeve në trevat mbarëshqiptare. Konferencën e Parë Mbarëkombëtare (17 - 18 shtator 2011)- "Studimi i mundësive të përafrimit, deri në njësim, të planprogrameve dhe teksteve mësimore, në të gjitha trojet shqiptare dhe në Diasporë”, Tiranë, 2011.

 • Ibrahimi, Mustafa; Toponomastika shqiptare ndër shekuj në rajonin e Pelagonisë. Seminari V i Albanologjisë (3-4 tetor 2011), USHT. Toponimia në trevat lindore, dëshmi e autoktonisë shqiptare, Tetovë, 2011. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; 4. Budapest: 06 – 07.05.2011. Globalisation, Europeanization and Other Transnational Phenomena:Description, Analyses and Generalizations. Tema: Global Processes” Influence on National Languages” International Status.. 2011.

 • Ibrahimi, Mustafa; 6. Pécs (Hun) / Osijek (Cro): 8-10.06.2011: Conference on Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 3. Tema: The Language Reality in Macedonia after the Year 2001. (koautor Hamit Xhaferi).. 2011.

 • Ibrahimi, Mustafa; 7. Prishtinë: 01 – 03.09. 2011. Takimi VI i Alb-shkenca. Tema: Krijimi i neologjizmave në gjuhën shqip gjatë 20 viteve të tranzicionit demokratik. 2011. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; Shënime diakronike dhe sinkronike të toponimeve shqiptare në rajonin e Pelagonisë. In Takimi V shkencor i Alb-Shkencës. Tetovë, 31 gusht - 01 shtator 2010. AKTET - Journal of Institute Alb-Shkenca. Vëll.IV, nr.4, pp. 694-702. Botimi Alb-shkenca, Tiranë-Prishtinë-Shkup, 2011. ISSN 2073-2244... 2011. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; “Ethnographic, folkloric and dialectological research in the Arbëreshs’ villages in Sicilia –Italy. 2010. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; • Mustafa Ibrahimi. Toponimet e dyfishtë si shkas i moskuptimeve ndërshtetërore në botën e globalizuar. In Takimi IV shkencor i Alb-Shkencës. Tetovë, 31 gusht - 01 shtator 2009. . AKTET - Journal of Institute Alb-Shkenca. Vol.III, nr.4. , pp. 531-536. Botimi Alb-shkenca, Tiranë-Prishtinë-Shkup, 2010. ISSN 2073-2244... 2010. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; Proceset gjuhësore, identiteti kulturor dhe globalizimi. In AKTET - Journal of Institute Alb-Shkenca. Vol.II, nr.1. 2008In Takimi III shkencor i Alb-Shkencës. Prishtinë, 01-03 shtator 2008. Tiranë-Prishtinë-Shkup, 2009. ISSN 2073-2244., pp. 71-74. 2009. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; “Determination of the levels for Albanian and Macedonian language learning according to European Union ALTE program- multimedia form” Coordinator: Henry Dixon. 2009. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; Shënime udhëtimi mes Arbëreshëve të Kalabrisë. Interlingua. Interlingua, Skopje, 2008. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; "Ethno-folkloric and dialectological research in the Albanian localities in RM" , pp. 244. UEJL, Tetovë, 2008. ISBN 978-9989-17-319-6.. 2008. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; • Mustafa Ibrahimi. Gjendja dhe perspektiva e Sociolinguistikës në gjuhësinë shqiptare. In Takimi II shkencor i Alb-Shkencës. Prishtinë, 15-16 gusht,2007. AKTET - Journal of Institute Alb-Shkenca.Vol.I,nr.1, pp. 23-34. Botimi Alb-shkenca, Tiranë-Prishtinë-Shkup , 2008. ISSN 2073-2244.. 2008. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; "Multimedia CD for learning Albanian language". 2007. (Link)

 • Ibrahimi, Mustafa; Sulejmani, Berton ; Gabime në mbishkrimet e institucioneve publike dhe private në qytetin e Shkupit. In Filologjia - Vol.4, No.6/2016, pp. .USHT, Tetovë, pp. 56-69. 2006.

Работно искуство

 • 2001 - Present : Professor
  "Southeast European University", Tetovo
  Type of business or sector: Professor of Albanian language and studies
  Main responsibilities: 2005 – 2010: Scientific Research Center Head of Faculty of Languages, Culture, and Communication; Research Areas: Sociolinguistics, Ethnolinguistics, Dialectology, Lexicology, Multilingualism and Multiculturalism, Albanian Language.

 • 1999 - 2001: Teacher
  High School “ Zef Lush Marku” , Skopje
  Type of business or sector: High School Teacher
  Main responsibilities: 2002 - Published the first edition of “Zëri i Pelagonisë” (“Voice of Pelagonija Region)Monthly Magazine that featured information about culture and science.

 • 1990 - 1998: Teacher
  Primary School “Ismail Qemali” , Crnilishte - Prilep
  Type of business or sector: Primary School Teacher
  Main responsibilities: 1992- 1998 Worked as a reporter for the daily newspapers in Albanian language: “ Flaka e Vëllazërimit” and “Fakti”, where he published hundreds of articles, various information, and reports.

Google+