COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Мустафа Ибрахими

Факултет : Јазици, култури и комуникација
Функција : Редовен професор
Вид на вработување : Цело работно време
Лични податоци
E-mail : m.ibrahimi@seeu.edu.mk
Адреса : Xhon Kenedi 5-1/3 Shkup
Телефон : 00489 44 356 322
Мобилен : +389 70 614 985
Јазици ( Самоевалуација )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
Serbian
C1 - Advanced
French
A2 - Elementary
English
A2 - Elementary

Образование

 • 1998 - 2001: PhD in Philology
  Faculty: Faculty of Philology
  University ‘St. Cyril and Methodius’, Skopje
  Specialty: Dialectology and Other Related Linguistic Studies
  Thesis: "Dictionary of Albanian Phraseologisms and Idioms Spoken in the Villages of Crnilishte, Desovo, Zhitoshe, Presill, Aldance, Nerove, and Sogle."

 • 1993 - 1997: Master of Philology
  Faculty: Faculty of Philology
  St. Cyril and Methodius University, Skopje
  Specialty: Dialectology and Other Related Linguistic Studies
  Thesis: "Spoken Albanian Language in Prilep Area"

 • 1988 - 1992: Albanian-Language Elementary Teacher
  Faculty: Teacher Training School
  Academy of Pedagogy “Kliment Ohridski", Skopje
  Specialty: Teacher Training

 • 1985 - 1989: Bachelory of Arts in Albanian Language and Literature
  Faculty: Faculty of Philology
  St. Cyril and Methodius University, Skopje
  Specialty: Albanian Language and Literature
  Thesis: "Spoken Albanian Language in Cernilishte Village"

Публикации

 • Mustafa Ibrahimi. Nënë Tereza në filatelinë botërore. Interlingua, Shkup, 2017. ISBN 978-9989-173-62-2.

 • Mustafa Ibrahimi. Challenges facing Albanology and its reintegration In the future. In First Scientific Meeting Of Young Albanologists (21 April 2017) "Challenges of albanological studies at the beginning of the 21st century" , pp. 12-22. SEEU, 2017, Tetovo, 2017. ISBN 978-608-248-012-1.

 • Mustafa Ibrahimi. Proza gojore shqiptare nga treva e Prilepit dhe Krushevës. Interlingua, Shkup, 2017. ISBN 978-9989-173-61-5.

 • Mustafa Ibrahimi. Portreti i Nënë Terezës në pullat postare të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. In Në revistën “Malësia”, nr.12, 2017, pp. 291-30. Shoqata për kulturë dhe çështje shoqërore "Malësia", Podgoricë, Mali i Zi, 2017.

 • Mustafa Ibrahimi. Varietetet gjuhësore në mjediset e ndryshme sociolinguistike të shqipes. In Në Seminarin XXXV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. Nr.35/1, pp. 263-272. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2017.

 • Mustafa Ibrahimi. Sfidat e albanologjisë dhe riintegrimi i saj në të ardhmen. In Në Takimi i Parë i Albanologëve të rinj, me temë “Sfidat e studimeve albanologjike në fillim të shekullit XXI. (21 prill 2017). UEJL, Tetovë., pp. 12-22. UEJL, Tetovë, 2017. ISBN 978-608-248-012-1.

 • Mustafa Ibrahimi & Berton Sulejmani. Gabime në mbishkrimet e institucioneve publike dhe private në qytetin e Shkupit.. In Filologjia - Vol.4, No.6/2016, pp. 56-69. USHT, Tetovë, 2016. ISBN 1857-8535.

 • Mustafa Ibrahimi. Kuptimi metaforik i disa termave në ligjërimin bisedor dhe atë të shkujdesur. In Punimet nga aktiviteti shkencor "Java e Albanologjisë (15-19 qershor 2015). Albanologji 6/2016, pp. 145-154. Instituti Albanologjik, Prishtinë, Kosovë, 2016. ISBN 978-9951-24-034-5.

 • Mustafa Ibrahimi. Gjuhë dhe kulturë. Interlingua, Shkup, 2016. ISBN 978-9989-173-59-2.

 • Mustafa Ibrahimi - Berton Sulejmani. Mbishkrimet e firmave private dhe institucioneve publike në qytetin e Shkupit. Interlingua, Shkup, 2016. ISBN 978-9989-173-60-8.

 • Mustafa Ibrahimi. Disa aspekte të zhargonizimit në gjuhën e sotme shqipe. In Konferenca vjetore e shkencës "Java e Shkencës 2015", pp. 557-563. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Tekonologjisë, Prishtinë, Kosovë, 2016. ISBN 978-9951-16-094-0.

 • Mustafa Ibrahimi. Vështrime etnolinguistike në romanin "Rrengu" të Murat Isakut. In Aktet e Konferencës IX Shkencore Ndërkombëtare "Veprimtaria letrare e Abdylazis Islamit dhe Murat Isakut", (mbajtur 20 nëntor 2015 në Tetovë)., pp. 109-116. UEJL, Tetovë, 2016. ISBN 978-608-248-006-0.

 • Mustafa Ibrahimi. Simbolika e “lekut” shqiptar dhe shqyrtimi i kartëmonedhave nga këndvështrimi etnolinguistik. In Konferencë e tretë shkencore "Roli i shkencës në zhvillimin e sistemit ekonomik, politik, social dhe juridik të vendit” (Pejë;, 26-27.11.2016). Buletini Shkencor “Dardania”, nr.5., pp. 89-98. Qendra Kërkimore Zhvillimore, Pejë , 2016. ISBN 1800-9794.

 • Mustafa Ibrahimi. Dita e verës në trevën e Pelagonisë. In Tribunë shkencore 14.03.2016, mbajtur në Strugë. Botuar në revistën SCUPI, vëll.15., pp. 58-68. ITSHKSH, , Shkup, 2016. ISBN 978-608-4653-43-1. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. Metaforat figurative në ligjërimin bisedor dhe të shkujdesur. In ANAS - Studia humanitatis, Viti III, Nr.11, pp. 23-34. Institut Alb-Shkenca, Shkup, 12 / 2015. ISBN 1857-8896.

 • Mustafa Ibrahimi. Rëndësia e botimit të frazeologjizmave në revistën "Hylli i Dritës. In 100 vjet të revistës "Hylli i Dritës". Akademi Shkencore Ndërkombëtare, mbajtur më 18 dhjetor 2013. , pp. 183-191. Studime Shqiptare 22. Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi", Shkodër, 11 / 2015. ISBN 978-9928-191-24-3.

 • Mustafa Ibrahimi. Aspektet pozitive dhe negative të shumëgjuhësisë. In Konferenca vjetore e shkencës "Java e Shkencës" (mbajtur më 14-17 maj 2014). Botuar në Kumtesat I , pp. 179-184. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Prishtinë, 5 / 2015. ISBN 978-9951-16-088.

 • Mustafa Ibrahimi. Onomat në "Bletën shqiptare" të Thimi Mitkos. In Konferencë Shkencore Ndërkombëtare - 195 vjetori i lindjes të Thimi Mitkos (25-26 mars 2015), pp. 292-301. Universiteti "Fan Noli", Korçë, Shqipëri, 3 / 2015. ISBN 2078-7111.

 • Mustafa Ibrahimi. Fjalëformime në botën e reklamave dhe diskursin politik. In Seminari XXXIV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare = The XXXIV International Seminar for Albanian Language, Literature and Culture (Prishtinë, 17-28.08.2015) , pp. 189-200. Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” : Fakulteti i Filologjisë ; Universiteti i Tiranës , Prishtinë, Kosovë, 2015. ISBN 978-9951-00-176-2 . (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. Festimi i ditës së verës te shqiptarët dhe popujt e Ballkanit. In Zëri i Pelagonisë, nr. 7-8/2015, pp. 3-20. Interlingua, Shkup, 2015. ISBN 1857-5560.

 • Mustafa Ibrahimi. Fjalë të urta dhe njësi frazeologjike nga fshatrat e Prilepit dhe Krushevës. In Zëri i Pelagonisë, nr. 7-8/ 2015, pp. 93-115. Interlingua, Shkup, 2015. ISBN 1857-5560.

 • Mustafa Ibrahimi. Multilingualizmi dhe gjinia. In “AKTET” –Revistë e institutit Alb-Shkenca. Journal of Institute Alb-Shkenca.Vol. VIII, Nr 4., pp. 393-397. Institutiti Alb-Shkenca , Tiranë-Prishtinë-Shkup, 2015. ISBN 2073-2244.

 • Mustafa Ibrahimi. Gjuha e fshehtë në të folmet shqipe dhe në disa gjuhë të botës. In ANAS, Revistë e Institutit Alb-Shkenca. nr.9-10/2015, pp. 41-48. Instituti Alb-Shkenca, Shkup, 2015. ISBN 1857-8896.

 • Mustafa Ibrahimi. Kontributi i Cipos në hartimin e fjalorit të parë shpjegues të shqipes dhe pasqyrimi i orientalizmave në të. . In Përmbledhje e materialeve të konferencës shkencore ndërkombëtare “Kostaq Cipo – personalitet i gjuhësisë shqiptare”, mbajtur në Elbasan, më 22 qershor 2012., pp. 155-166. Universiteti i Elbasanit “A.Xhuvani”, Elbasan, 2015.

 • Mustafa Ibrahimi. Toponimet dhe etnonimet në veprat e Jeronim de Radës. In Përmbledhje e materialeve të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare "Jeronim de Rada në 200 vjetorin e lindjes (Elbasan, 4-5 qershor 2014), pp. 186-191. Universiteti "Aleksandër Xhuvani", Elbasan, 2015. ISBN 978-9928-115-51-5.

 • Mustafa Ibrahimi. Njësi frazeologjike me gjymtyrë emra vendesh. . In MALËSIA, nr.10. , pp. 145-152. Shoqata për Kulturë, Podgoricë, Mali i Zi., 2015. ISBN 1800-5764 .

 • Мустафа Ибрахими. Теонимите во албанскиот, македонскиот и јужнословенскиот фолклор. In Балканската култура низ призмата на фолклористичко - етнолошките истражувања . ( 19-20.12.2014). , pp. 55-65. Институтот „Марко Цепенков“ , Скопје, 2015. ISBN 978-9989-642-84-5 .

 • Mustafa Ibrahimi. Ideologjia dhe purizmi si konflikt gjuhësor gjatë përdorimit të varieteteve në terminologjinë kompjuterike. In Seminari XXXIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. (29-30 Gusht 2014), pp. 419-428. Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2015. ISBN 978-9951-00-174-8. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi & Blagojka Zdravkovska. Multilingualism at the South East Europian University. In International scientific conference "Contemporary Challenges of Multiculturalism and Language Policies", pp. 165-172. Institute "Max Van Der Stoel", SEEU, Tetovo, 2015. ISBN 978-608-248-002-2.

 • Mustafa Ibrahimi. Shqyrtime sociolinguistike për normimin, standardizimin dhe kultivimin e gjuhës shqipe. In Albanologjia - International Journal of Albanology, pp. 50-53. USHT, Tetovë, 2015. ISBN 1857-9485.

 • Mustafa Ibrahimi. Trajtesa leksiko - frazeologjike të shqipes. Interlingua, Shkup, 2015. ISBN 978-9989-173-55-4.

 • Mustafa Ibrahimi. Rreth neologjizmave në gjuhën shqipe sipas këndvështrimit sociolinguistik. In ANAS nr.7-8, pp. 19-28. Instituti Alb-Shkenca, Shkup, Maqedoni, 12 / 2014. ISBN 1857-8896.

 • Mustafa Ibrahimi. Disa veçori të njësive frazeologjike që kanë si gjymtyrë emra etnonimesh. In “AKTET VII” –Revistë e institutit Alb-Shkenca. Journal of Institute Alb-Shkenca, pp. 282-286. institutit Alb-Shkenca , Tiranë-Prishtinë-Shkup, 8 / 2014. ISBN 2073-2244.

 • Mustafa Ibrahimi. Frazeologjizmat në veprat e Ndre Mjedës. In “MJEDOLOGJI”, nr.1/2014, pp. 142-157. Botimet "Fishta", Lezhë, Shqipëri, 5 / 2014. ISBN 978-9928-161-45-1.

 • Mustafa Ibrahimi. Rreth disa dokumenteve të shkruara në të folmen shqipe të Rekës me alfabet cirilik. In Përmbledhje kumtesash nga Konferenca Shkencore “Reka dhe shqiptarët Rekës së Epërme" , pp. 435-443. UEJL, Teovë, 2014. ISBN 978-608-4503-95-8.

 • Mustafa Ibrahimi. Ndikimet leksikore të shqipes në maqedonishte në të folmet dhe rrethanat e sotme sociolinguistike. In Albanologjia - International Journal of Albanology 1-2/2014, pp. 127-131. USHT, Tetovë, 2014. ISBN 1857-9485.

 • Mustafa Ibrahimi. Puna me normimin e shprehjeve dhe standardizimin e termeve të reja. In AKTET - Journal of Institute Alb-Shkenca, Vëll.VII, Nr.4, 2014, pp. 272-277. Instituti Alb-Shkenca, Tiranë-Prishtinë-Shkup, 2014. ISBN 2073-2244.

 • Mustafa Ibrahimi. Multikulturalizmi si proces global (pikëpamje dhe praktika). In ANAS, nr.5-6, pp. 21-31. Instituti Alb-Shkenca, Shkup, Maqedoni, 2014. ISBN ISSN 1857-8896.

 • Mustafa Ibrahimi. The State And Perspective Of Sociolinguistics. In Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Prospects And State Of Today’s Sociolinguistics", held on 1 November 2013 at SEEU, pp. 11-20. SEEU, Tetovo, Macedonia, 2014. ISBN 978?608-4503-92-7.

 • Mustafa Ibrahimi. Modele krijuese të zhargoneve në gjuhën shqipe. In Përmbledhje e kumtesave nga Konferenca "Gjendja dhe perspektiva e Sociolinguistikës sot", mbajtur më 1 nëntor 2013 në UEJL, pp. 35-46. UEJL, Tetovë, Maqedoni, 2014. ISBN 978?608?4503?92?7.

 • Mustafa Ibrahimi. Antroponimet dhe toponimet në strukturën e lirikës shqipe në rajonin e Pellagonisë. In Konferenca shkencore “Java e Albanologjisë” (21-23 tetor 2013). Botuar në ALBANOLOGJI, nr.4, vëll.I/2014,, pp. 231-237. Prishtinë, 2014.

 • Mustafa Ibrahimi. Globalizmi dhe rendi i ri gjuhësor në botë. In ANAS nr.3-4, pp. 59-66. Instituti Alb-shkenca, Shkup, 2014. ISBN 1857-8896.

 • Mustafa Ibrahimi. Ligjërimi popullor dhe ai zyrtar i disa ojkonimeve në rajonin e Prilepit, Dollnenit, Resnjës dhe Krushevës.. In Në përmbledhjen e kumtesave nga Sesion shkencor “Toponimet shqiptare në Maqedoni” (Shkup: 03 qershor 2013), pp. 145-156. ITSHKSH , Shkup, 2014. ISBN 978-608-4653-14-1.

 • Mustafa Ibrahimi, Fatos Ylli, Evan Rroço, Bajram Berisha, Emil Lamani . Sfidat e harmonizimit të arsimit të lartë dhe të kërkimit shkencor në trojet shqipfolëse. In ANASH–Approaching Science • Numri 8, 2013, pp. 5-9. Botim i Institutit Alb-Shkenca (www.alb-shkenca.org), Tiranë-Prishtinë-Shkup, 9 / 2013. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. Dy këngë sllave për Marko Boçarin të mbledhur nga folkloristi rus Stefan Verkoviç. In ALBANOHELLENICA (revistë e studimeve filologjike), viti XIV-XV, nr.5, pp. 229-248. Lidhja filologjike shqiptaro-greke, Athinë, Greqi, 3 / 2013. ISBN 1108-846x.

 • Mustafa Ibrahimi. Pas reformave në arsimin e lartë – nevojë për ndryshime edhe në arsimin fillor dhe të mesëm. In “MËSUESI SOT”, pp. 5-6. Shkup, 2013.

 • Mustafa Ibrahimi. Cikli i festave të pranverës në fshatin Cërnilishtë të Prilepit. In ZËRI I PELAGONISË” nr.nr.5-6, pp. 8-16. Interlingua, Shkup, 2013. ISBN 1857-5560.

 • Mustafa Ibrahimi. Paralele frazeologjike midis të folmeve të shqipes dhe maqedonishtes. In “AKTET” –Revistë e institutit Alb-Shkenca. Journal of Institute Alb-Shkencë Vëll.VI, nr.4, pp. 478-479. Instituti Alb-shkenca, Tiranë/Prishtinë/Shkup, 2013. ISBN 2073-2244. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. Huazimet leksikore në mikrotoponiminë në vendbanimet shqiptare të Pelagonisë. In MALËSIA (Revistë për kulturë, shkencë dhe çështje shoqërore), nr.8 , pp. 367-372. Shoqata për kulturë dhe çështje shoqërore "Malësia", Podgorica, Mali i Zi, 2013. ISBN 1800-5764. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. Stereotipat, mitet dhe paragjykimet si simbole të nacionalizmit. In ANAS nr.1-2, pp. 45-54. Alb-shkenca, Shkup, Shkup, 2013. ISBN 1857-8896.

 • Mustafa Ibrahimi. The language Of Hatred In Sports As A Means of Political Propaganda Overview Of The Case In Ex-Yugoslavia. In INTERNATIONAL STUDIES, years more 13, Number 12, pp. 43-53. Center for International Studies, Zagreb, Croatia, 2013. ISBN 1332-4756 UDK 327. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. The Language Of Hatred In Sports As A Means Of Political Propaganda Overview Of The Case In Ex-Yugoslavia. In “MEĐUNARODNE STUDIJE” god.XIII, br.2, pp. 43-54. Centar za Međunarodne studije, Zagreb , Croatia, 2013. ISBN ISSN1332-4756,UDK327. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. Frazema dialektore shqipe me gjymtyrë emra njerëzish.. In Seminari VI i Albanologjisë të USHT-së (mbajtur në Shkup:20-23 shtator 2012)., pp. 273-286. USHT, Tetovë, 2013. ISBN 978-608-217-004-6.

 • Mustafa Ibrahimi and Hamit Xhaferi. The implementation of multilingualism at the see university: a model for the multicultural Balkans. In “Linguistics” (Jezikoslovlje) , pp. 667-677. Zagreb, Croatia , 11 / 2012. ISBN 1331-7202. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. Emërtimet popullore dhe letrare të muajve të vitit. In “STUDIME ALBANOLOGJIKE”, pp. 57-64. Instituti i Trashëgimisë shpirtërore e kulturore të shqiptarëve - Shkup, Shkup, 2012. ISBN 1857-6958.

 • Mustafa Ibrahimi. Për një politikë të formësuar dhe planifikim të përbashkët në standardizimin dhe kristalizimin e gjuhës shqipe. In “SCUPI” , Vëllimi 2/ nr.2, pp. 87-102. Instituti i Trashëgimisë shpirtërore e kulturore të shqiptarëve, Shkup, 2012. ISBN 978-608-4653-05-9.

 • Mustafa Ibrahimi. Dita e verës si festë e trashëguar popullore dhe shndërrimi i saj në atraksion turistik. In “SCUPI” , Vëllimi 3/ nr.3, pp. 175-194. Instituti i Trashëgimisë shpirtërore e kulturore të shqiptarëve, Shkup, 2012. ISBN 978-608-4653-06-6.

 • Mustafa Ibrahimi. Një legjendë mitologjike shqiptare për “Krali Markon” treguar nga Gjergj Fishta. In MALËSIA (Revistë për kulturë, shkencë dhe çështje shoqërore), pp. 141-146. Shoqata për kulturë dhe çështje shoqërore "Malësia", Podgorica, Mali i Zi, 2012. ISBN 1800-5764. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. Gjendja dhe perspektiva e etnolinguistikës shqiptare. In Konferencë shkencore “Java e shkencës”, pp. 87-94. Ministria e Arsimit e Shkencës te R.Kosovës, Prishtinë, 2012. ISBN 978-9951-16-047-6.

 • Mustafa Ibrahimi. Krijimi i neologjizmave në gjuhën shqipe gjatë tranzicionit demokratik. In “AKTET” –Revistë e institutit Alb-Shkenca. Journal of Institute Alb-Shkenca, pp. 708-713. Instituti Alb-Shkenca, Tiranë-Prishtinë-Shkup, 2012. ISBN 2073-2244. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. Gjurmëve të dy këngëve epike shqipe nga rrethi i Prilepit në koleksionin e Milman Perit të vitit 1934. In Në Konferenc;n Shkencore “Java e Albanologjisë “Mbledhës të dalluar të folklorit dhe kontributi i tyre për folkloristikën shqiptare”. 16-17 nëntor 2011, pp. 505-514. Instituti i Albanologjisë, Prishtinë, 2012.

 • Mustafa Ibrahimi. Historiku i “Valles Ibrahim Hoxha” dhe interpretimi i saj në kontekst ballkanik. In Konferencë shkencore “Dasma shqiptare në Preshevë dhe rrethinë, dikur dhe sot”Preshevë: 23-24 dhjetor 2011, pp. 109-119. Shoqata për Trashëgimi dhe krijmtari kulturore, Preshevë, Serbi, 2012. ISBN 978-86-87157-02-6 .

 • Mustafa Ibrahimi. Toponomastika shqiptare ndër shekuj në rajonin e Pelagonisë. In Seminari V i Albanologjisë (3-4 tetor 2011), pp. 522-534. USHT, Tetovë, 2012. ISBN 978-608-217-004-6 .

 • Mustafa Ibrahimi. Nofkat arbëreshe si fakte të shqipes së përbashkët. In “Jeta Arbëreshe” (Trimestrale della Minoranza linguistica storica Albanese d’Italia), pp. faqe 19/25. Eianina / Purçill (Cs- Italia), 9 / 2011.

 • Mustafa Ibrahimi. Perifrazat shqipe në kontakt me gjuhët tjera. In Seminari XXIX Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën shqiptare.Prishtinë: 27-28 gusht 2010. . Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, Kosovë, 2011.

 • Mustafa Ibrahimi. Shënime diakronike dhe sinkronike të toponimeve shqiptare në rajonin e Pelagonisë. In AKTET - Revistë shkencore e Institutit Alb-Shkenca. Vol.IV.Nr.4,2011., pp. 694-702. Botimi Alb-shkenca, Tiranë-Prishtinë-Shkup, 2011. ISBN ISSN 2073-2244. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. Stereotypes, Myths, and National Identity in Multiethnic Regions in Balkans and Europe. In Conference on Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 2.Tetovo: 07-10.10.2010. , pp. 15-23. SEEU, Tetovo, 2011. ISBN 978-608-4503-68-2.

 • Mustafa Ibrahimi. Shtresimet që ndikojnë në variantet e gjuhës standarde si dukuri sociolinguistike. In Konferenca shkencore mbarëshqiptare “Shqipja në etapën e sotme : Politikat e përmirësimit dhe të pasurimit të standardit”.Durrës: 15 – 17 dhjetor 2010. , pp. 501-518. Instituti Albanologjik i Tiranës, Tiranë, 2011. ISBN 978-9928-4095-6-0..

 • Mustafa Ibrahimi. The influence of Globalization on National Languages without International Status. In Globalisation, Europeanization and Other Transnational Phenomena:Description, Analyses and Generalizations.Budapest: 06 – 07.05.2011. , pp. 471-477. Kommunikacios es Uzleti Foiskola, Budapest, Hungary, 2011. ISBN 978-615-5164-033.

 • Mustafa Ibrahimi. Bashkëpunimi i Elena Gjikës me Arbëreshët dhe ndihma e saj në botimin e Gramatikës të Zef de Radës. In Konferenca VI Shkencore Ndërkombëtare "Elena Gjika dhe kultura shqiptare". Tetovë, 27 maj 2011., pp. 297-302. UEJL, Tetovë, 2011. ISBN 978-9951-561-07-5.

 • Mustafa Ibrahimi and Hamit Xhaferi. The Language Reality in Macedonia after the Year 2001. In Conference on Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 3. Pécs (Hun) / Osijek (Cro): 8-10.06.2011. Sveuciliste Osijek, Pécs / Osijek , 2011.

 • Mustafa Ibrahimi. Gjestet dhe mimika si burim i njësive frazeologjike në fjalorin frazeologjik të akad. Jani Thomai.. In Në Konferencën shkencore ndërkombëtare “Akademiku Jani Thomai në 75-vjetorin e lindjes”(20-21.05.2010), pp. 165-171. Universiteti "Fan S. Noli", Korçë, 2011. ISBN 978992805. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. Status and Prospects of the Albanian Language in State and Local Institutions od RM. In 10 Years Ohrid Framework Agreement, pp. 206-213. SEEU, Tetovo, Macedonia, 2011. ISBN 978-608-4503-67-5.

 • Mustafa Ibrahimi. Veçoritë fonetike dhe morfologjike në mikrotoponominë e vendbanimeve shqiptare të rrethit të Prilepit dhe Krushevës. In Seminari IV Albanologjik (10-12.10.2010)., pp. 88-101. USHT, Tetovë, 2011. ISBN 978-808-217-001-5.

 • Mustafa Ibrahimi. Frazemat somatike arbëreshe krahasuar me frazeologjizmat e shqipes standarde. In Konferenca III Shkencore Ndërkombëtare "Gjuha, kultura dhe letërsia e arbëreshëve". Tetovë, 28-29 prill 2008., pp. 275-298. UEJL, Tetovë, 2011. ISBN 978-608-4503-62-0.

 • Mustafa Ibrahimi. Diftongimi i zanoreve -i,- u dhe -y në të folmen e Prilepit dhe Krushevës. In "ZËRI I PELAGONISË", nr.1-2/2010, pp. 32-44. Interlingua, Shkup, 2010. ISBN ISSN 1857-5560.

 • Mustafa Ibrahimi. Besimi në kultin e drurit tek shqiptarët dhe tek disa popuj të Ballkanit. In "ZËRI I PELAGONISË", nr.3-4/2010, pp. 3-14. Interlingua, Shkup, 2010. ISBN ISSN 1857-5560.

 • Mustafa Ibrahimi. Mikrotoponimet në vendbanimet shqiptare të rrethit të Prilepit, Krushevës dhe Velesit. Interlingua, Shkup, 2010. ISBN 978-9989-17-331-8.

 • Mustafa Ibrahimi, Vebi Bexheti, Hamit Xhaferi dhe Zeqir Kadriu. Studime etnolinguistike, gjuhësore, folklorike, etnografike dhe kulturore për Arbëreshët e Italisë. In Projekt hulumtues, pp. 203. UEJL, 2010. ISBN 978-9989-17-333-2.

 • Mustafa Ibrahimi. Култот и симболиката на дрвото во народните верувања и песни кај некои балкански народи. In Реферати од XVII Меѓународен симпозиум за Балкански фолклор. Струга, 06-10 октомври 2008.Во „Македонски Фолклор„, бр.66, год. XXXV. Институт за фолклор „Марко Цепенков„, Skopje, 2010. ISBN ISSN 0542-2108.

 • Mustafa Ibrahimi. Toponimet e dyfishtë si shkas i moskuptimeve ndërshtetërore në botën e globalizuar. In Takimi IV shkencor i Alb-Shkencës. Tetovë, 31 gusht - 01 shtator 2009. Botuar në AKTET - Revista shkencore e Institutit Alb-Shkenca. Vëll.III, nr.4. , pp. 531-536. Botimi Alb-shkenca, Tiranë-Prishtinë-Shkup, 2010. ISBN ISSN 2073-2244.. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi and Amra Alik. Linguistic nationalism against multiculturalism . In International Workshop on the Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe, pp. 391-401. Budapesti Kommunikacios es Uzleti Foiskola, Budapest, Hungary, 2010. ISBN 978-963-7340-95-5.

 • Mustafa Ibrahimi. Mësimi i shqipes dhe maqedonishtes në UEJL si koncept për shtetet multietnike. In Konferenca I Ndërkombëtare "Dialogu midis gjuhëve, kulturave dhe qytetërimeve Ballkanike. Tiranë, 8-10 prill 2010. Universiteti i Tiranës - Trakya Üniversitesi, Izmir , Tiranë, 2010.

 • Mustafa Ibrahimi. Gjestet dhe mimika si burim i njësive frazeologjike në fjalorin frazeologjik të akad. Jani Thomai. In Konferencë shkencore ndërkombëtare “Kontributet e akademikut Jani Thomai në studimet për gjuhësinë e aplikuar dhe kontrastive”. Korçë,20-21 maj 2010 . Universiteti “Fan Noli”, Korçë, Shqipëri, 2010.

 • Mustafa Ibrahimi. Gjendja dhe perspektiva e Sociolinguistikës shqiptare. In "MALËSIA", nr. 4, , pp. 89-102. Shoqata Malësia:, Podgoricë, Mali i Zi, 2009. ISBN ISSN 1800-5764.

 • Mustafa Ibrahimi. Fjalor i zhargoneve dhe eufeminizmave shqiptare. Interlingua, Shkup, 2009. ISBN 978-9989-17-326-4.

 • Mustafa Ibrahimi. Proceset gjuhësore, identiteti kulturor dhe globalizimi. In Takimi III shkencor i Alb-Shkencës. Prishtinë, 01-03 shtator 2008. Botuar në AKTET - Revistë shkencore e Institutit Alb-Shkenca. Vëll.II, nr.1. 2008, pp. 71-74. Botimi Alb-shkenca, Tiranë-Prishtinë-Shkup, 2009. ISBN ISSN 2073-2244. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. Eufemizmat e shqipes në rrafshin krahasues me kulturat ballkanike sipas Çabejt. In Konferenca IV Shkencore Ndërkombëtare "Eqrem Çabej - figura që shkëlqeu në studimet albanologjike". Tetovë, 19-20 dhjetor 2008., pp. 84-93. UEJL, Tetovë, 2009. ISBN 978-9989-173-27-1.

 • Mustafa Ibrahimi. Ndikimi i faktorëve sociolinguistikë në zhvillimin dhe përhapjen e gjuhës shqipe. In Seminari XXVIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën shqiptare. Prishtinë, 27-28 gusht 2009, Nr.28/1, pp. 199-206. Fakultetit i Filologjisë, Prishtinë, Kosovë, 2009.

 • Mustafa Ibrahimi. Blendet si fjalë neologjike moderne. . In Seminari III Albanologjik i USHT. Shkup, 24-27 shtator 2009. (Referati nuk është përfshi në botim). USHT, Tetovë- Shkup, 2009. ISBN 978-608-217-000-8.

 • Mustafa Ibrahimi. Koncepte terminologjike në Gramatikën e serbokroatishtes të Selman Rizës. In Konferencë shkencore- 100 vjetorit të lindjes së Profesor Selman Rizës. Korçë,3-4 dhjetor 2009. , pp. 122-127. Universiteti “Fan Noli”, Korçë, Shqipëri, 2009. ISBN 978-99928-744-6-2.

 • Mustafa Ibrahimi. Shënime udhëtimi mes Arbëreshëve të Kalabrisë. Interlingua, Shkup, 2008. ISBN 978-9989-17-314-1.

 • Mustafa Ibrahimi, Vebi Bexheti dhe Hamit Xhaferi. Studime etnolinguistike, folklorike dhe sociolinguistike për kulturën shqiptare në Maqedoni. In Projekt hulumtues, pp. 244. UEJL, Tetovë, 2008. ISBN 978-9989-17-319-6.

 • Мустафа Ибрахими. Волшебната сила на мартинката и обичајот „гледање на птиците во лет„ кај некои балкански народи. In Реферати од XVI Меѓународен симпозиум за Балкански фолклор. Охрид, 18-19 октомври. Во „Македонски Фолклор„, бр.65, год. XXXIV , pp. 239-247. Институт за фолклор „Марко Цепенков„, Skopje, 2008. ISBN ISSN 0542-2108.

 • Mustafa Ibrahimi. Raportet gjuhë standarde-dialekt në opinionet e studentëve të UEJL-it dhe USHT-së. . In Seminari I Albanologjik në USHT (Ohër, 21-22.09.2007), pp. 274-291. USHT, Tetovë, 2008. ISBN 978-9989-2775-5-9.

 • Mustafa Ibrahimi. Fishta - shkencëtari i gjuhësisë me kulturë profetike. In Konferenca II Shkencore Ndërkombëtare "Gjergj Fishta- figurë madhore e letërsisë sonë". Tetovë, 24 nëntor 2006., pp. 101-112. UEJL, Tetovë, 2008. ISBN 978-9989-173-15-8.

 • Mustafa Ibrahimi. Gjendja dhe perspektiva e Sociolinguistikës në gjuhësinë shqiptare. In Takimi II shkencor i Alb-Shkencës. Prishtinë, 15-16 gusht,2007. AKTET - Revistë shkencore e Institutit Alb-Shkenca. Vëll.I,nr.1, pp. 23-34. Botimi Alb-shkenca, Tiranë-Prishtinë-Shkup , 2008. ISBN ISSN 2073-2244. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. Drejt objektivash madhore në sociolinguistikën shqiptare. In Konferencë Shkencore “Studime filologjike shqiptare”. Prishtinë, 21-22 nëntor 2007, pp. 371-382 . ASHAK, Prishtinë, Kosovë, 2008. ISBN 978-9951-413-68-8.

 • Mustafa Ibrahimi. Dimenzioni kulturor i globalizimit dhe reflektimi në gjuhën shqipe. In Seminari XXVII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën shqiptare.Prishtinë, 28-29 gusht 2008. Botuar në Referatet nr.27/1, pp. 541-552. Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2008.

 • Mustafa Ibrahimi. Zhargonet shqipe midis leksikonit, gramatikës dhe stilit. . In Seminari II Albanologjik i USHT. Ohër, 22-27 shtator 2008. USHT, Tetovë, 2008. ISBN 978-9989-2362-2-8.

 • Mustafa Ibrahimi. Shpirti i arbrit rron – Mbresa udhëtimi nga vendbanimet arbëreshe të Kalabrisë . In "ZËRI I PELAGONISË", nr.22, 23, pp. 5-8. Interlingua, Shkup, 2007. ISBN ISSN 1857-5560. (Download)

 • Mustafa Ibrahimi. Fuqia magjike e “Verores” dhe zogjtë shtegtarë në fluturim. In “JEHONA”, Nr. 1-2/2007, pp. 85-102. Vatra, Shkup, 2007.

 • Mustafa Ibrahimi and Mentor Hamiti. The Density of Wowel and Consonant Usage in Published Albanian Text in Macedonia . In "SEEU REVIEW", Volume 3, Number 1., pp. 12-29. SEEU, Tetovo, 2007. ISBN ISSN 1409-7001.

 • Mustafa Ibrahimi. Fjalë dhe shprehje popullore nga rrethi i Prilepit, Krushevës dhe Velesit. Interlingua, Shkup, 2007. ISBN 978-9989-17-312-7.

 • Mustafa Ibrahimi. Ali Asllani dhe gjuhësia. In Konferenca Shkencore "Ali Asllani Princi i lirikës shqiptare. Vlorë, 19-20 dhjetor 2006., pp. 65-80. Akademia e Shkencave, Tiranë, 2007.

 • Mustafa Ibrahimi. Raportet gjuhë standarde-dialekt në opinionet e stude¬ntë¬ve të UEJL-it dhe USHT-së. In Seminari I Albanologjik në USHT. Ohër, 21-22 shtator 2007, pp. 274-291 . USHT, Tetovë, 2007. ISBN ISBN 978-9989-2775-5.

 • Mustafa Ibrahimi dhe Afrim Braimi. Gjuhë shqipe dhe letërsi për Vitin I. Prosvetno Dello, Shkup, 2006. ISBN 978-9989-0-0489-0.

 • Mustafa Ibrahimi dhe Hamit Xhaferi. Dallimet gjuhësore midis gjinive dhe figura e gruas në poezinë popullore. In Projekt hulumtues, pp. 204. UEJL, Tetovë, 2006. ISBN 978-9989-17-309-7.

 • Мустафа Ибрахими. Детскиот фолклор помеѓу минатото, сегашноста и иднината. In Реферати од XV Меѓународен симпозиум за Балкански фолклор. Струга, 28-29 октомври. Во „Македонски Фолклор„ бр.63, год. XXXII , pp. 155-162. Институт за фолклор „Марко Цепенков„, Скопје, 2006. ISBN ISSN 0542-2108.

 • Mustafa Ibrahimi. Trajtat e përbashkëta të dy kryedialekteve në gjuhën e Gjon Buzukut. In Konferenca I Shkencore Ndërkombëtare "Buzuku dhe shkrimet e hershme shqipe". Tetovë, 18-19 mars 2005., pp. 180-189. UEJL, Tetovë, 2006. ISBN 978-9989-173-08-7.

 • Mustafa Ibrahimi. Bilingualizmi te femijet shqiptar në mërgim. . In Simpoziumi II Ndërkombëtar Shkencor "Emigracioni prej fillimi deri sot". Strugë 20-22 tetor 2005.. Agjencia e Emigracionit, Shkup, 2006.

 • Mustafa Ibrahimi. Prespa dhe presparët në revistën “Zëri i Pelagonisë” (2002-2004). In Konferencë Shkencore "Presparët, kurbeti – riatdhesimi i tyre".Kranjë – Prespë, 01-02.07.2006, pp. 95-104. Shoqata "Prespa na bashkoi"-Çikago, Shkup, 2006. ISBN 978-9989-173-10-9.

 • Mustafa Ibrahimi. Mbi gjuhën e firmave dhe mbishkrimet publike në komunat shqiptare në Maqedoni. In Seminari XXVI ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Prsihtinë, 24.-25 gusht 2006.. Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2006.

 • Mustafa Ibrahimi. Kultura shkodrane dhe roli i Fishtës për një alfabet të njësuar. In "UNIVERSITAS" , Viti IV, nr.6-7, , pp. 278-283. Forumi për Shoqëri, Shkencë e Kulturë, Tetovë/Vjenë, 2005. ISBN ISSN 1727-0138.

 • Mustafa Ibrahimi. E folmja shqipe e rrethit të Prilepit dhe Krushevës. Interlingua, Shkup, 2005. ISBN 978-9989-229-36-7.

 • Mustafa Ibrahimi. Të mësojmë shqip - Да учиме албански (Botimi II - II издание). Interlingua, Shkup, 2005. ISBN 978-9989-237-83-6.

 • Mustafa Ibrahimi. Fjalor bashkëbisedues maqedonisht-shqip - Македонско-албански разговорник. Interlingua, Shkup, 2005. ISBN 978-9989-237-88-3.

 • Mustafa Ibrahimi. Emigracioni shqiptarë nga Maqedonia në Çikago . Agjencia e Emigracionit, Shkup, 2005. ISBN 978-9989-173-00-1.

 • Mustafa Ibrahimi. Multilingualism as the Main Segment of Multiculturalism. In Multiculturalism in Macedonia: An emerging model , pp. 103-114. FOSIM, Skopje, 2005. ISBN 978-9989-834-90-3.

 • Mustafa Ibrahimi. Frazeologjizmat në veprat e Ndre Mjedës. In “MJEDOLOGJI”, nr.1/2014, pp. 142-157. Enti Botues "Gjergj Fishta", Lezhë, Shqipëri, 5 / 2004. ISBN 978-9928-161-45-1.

 • Mustafa Ibrahimi. Simbolika e fjalëve - bineq në onomastikë. In "SHQYRTIME ALBANOLOGJIKE", nr.7, pp. 57 - 62. Shkup, 2004. ISBN ISSN 1409-5521.

 • Mustafa Ibrahimi, Seadin Xhaferi dhe Baki Ymeri. Emigracioni nga Maqedonia perëndimore në Rumani. Agjencia e Emigracionit, Shkup, 2004. ISBN 978- 9989-821 -17-8.

 • Mustafa Ibrahimi. Problemet gjuhësore dhe socio-psikologjike të shqiptarëve në diasporë. In Simpoziumi II Ndërkombëtar Shkencor "Emigracioni nga Maqedonia prej fillimi deri sot", pp. 60 - 67. Agjencia e Emigracionit, Shkup, 2004. ISBN 978-9989-2293-7-6.

 • Mustafa Ibrahimi. Sprovë për klasifikimin e nofkave te shqiptarët. In Simpozium Ndërkombëtar "Shkencor "50 vjet studime albanologjike", pp. 187-192. Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2004.

 • Mustafa Ibrahimi. Zgjidhja e problemit gjuhësor në shtetet shumënacionale. In Debat shkencor: Implementimi i Marrëveshjes kornizë të Ohrit, pp. 213-224. Friedrich Ebert Stiftung, Shkup, 8 / 2003. ISBN 978-9989-109-11-7.

 • Mustafa Ibrahimi. Thesari folklorik shqiptar nga rajoni i Pelagonisë. Flaka, Shkup, 2003. ISBN 978-9989-8211-5-8.

 • Mustafa Ibrahimi. Interpretime dhe studime gjuhësore. Pakung, Shkup, 2003. ISBN 978-9989-8211-4-1.

 • Mustafa Ibrahimi. Të mësojmë shqip - Да учиме албански (Botimi I - I издание). Interlingua, Shkup, 2003. ISBN 978-9989-8211-2-7.

 • Mustafa Ibrahimi. Pasqyrimi dhe krahasimi i orientalizmave në dy fjalorët e gjuhës shqipe. In "DORUNTINA" ”, Nr. 32-33, pp. 63-92. Klubi i shkrimtarëve, Kumanovë, 2001. ISBN ISSN 1409-6013.

 • Mustafa Ibrahimi. Disa dukuri fonetike në të folmen shqipe të Prilepit dhe Krushevës. In "SHQYRTIME ALBANOLOGJIKE", nr.6, pp. 151-160. Shkup, 2000. ISBN ISSN 1409-5521.

 • Mustafa Ibrahimi. Kontribut gjuhësisë dhe dialektologjisë shqiptare dhe asaj ballkanike në veçanti . In “JEHONA”, Viti XXXVII, Nr. 1/2000, pp. 124-130. Flaka, Shkup, 2000.

Работно искуство

 • 2001 - Present : Professor
  "Southeast European University", Tetovo
  Type of business or sector: Professor of Albanian language and studies
  Main responsibilities: 2005 – 2010: Scientific Research Center Head of Faculty of Languages, Culture, and Communication; Research Areas: Sociolinguistics, Ethnolinguistics, Dialectology, Lexicology, Multilingualism and Multiculturalism, Albanian Language.

 • 1999 - 2001: Teacher
  High School “ Zef Lush Marku” , Skopje
  Type of business or sector: High School Teacher
  Main responsibilities: 2002 - Published the first edition of “Zëri i Pelagonisë” (“Voice of Pelagonija Region)Monthly Magazine that featured information about culture and science.

 • 1990 - 1998: Teacher
  Primary School “Ismail Qemali” , Crnilishte - Prilep
  Type of business or sector: Primary School Teacher
  Main responsibilities: 1992- 1998 Worked as a reporter for the daily newspapers in Albanian language: “ Flaka e Vëllazërimit” and “Fakti”, where he published hundreds of articles, various information, and reports.

Google+