Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
пристап кон иднината . . .

SEEU Review

SEEU Review е научно списание со меѓународен карактер, кoe се издава од Универзитетот на Југоисточна Европа и има за цел да обезбеди меѓународен форум за истражување, анализи и за дебати од различни области како што се: правото, економијата, јавната администрација, меѓународните односи, политичките науки, јазиците, комуникацијата, технолошките науки, животната средина и др.

Списанието има за цел да издава оригинални истражувања кои демонстрираат актуелност и релевантност од соодветната област на студии. Доставуваните трудови ќе бидат рецензирани од анонимни рецензенти од специфични области вклучени во списанието.

SEEU Review се издава двапати годишно.

Архива на SEEU Review

Google+