Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
пристап кон иднината . . .

За Универзитетот

Универзитетот на Југоисточна Европа е приватна, јавна непрофитна високообразовна институција која се состои од факултети , центри и институти специјализирани во социо-економските науки.

Факултетите  се организирани  единки  во рамките на факултетот  и истите функционираат преку советот на факултетот и универзитетската политичка рамка одобрена од Одборот на Универзитетот  или Извршниот комитет. Универзитетот на Југоисточна Европа се состои од пет факултети: Факултет за современи науки и технологии, Факултет за јазици, култури и комуникација, Правен факултет, Факултет за јавна администрација и политички науки   и Факултет за бизнис и економија.
 
Мисијата  на Универзитетот е дефинирана со Статутот  (1 Декември, 2008), се придржаува кон залагањето за достигнување извонредна наставна и наставно-истражувачка работа  во  системот на високо образование во Република Македонија, преку понуда на еднакви можности за сите, базиран на праведност и заслуга. Активна соработка со другите универзитети, како во Република Македонија така и со меѓунродни универзитети што е еден од клучните елементи на мисијата на Универзитетот.    
 
Главната цел според која Универзитетот се раководи и менаџира е да придонесе за високото образование  на албански јазик, преку взаемно меѓуетничко разбирање и да обезбеди повеќејзичен и мултикултурен пристап  во наставата и во истражувањето преку развивање студиски програми  во согласност со Европските и меѓународните стандарди .  
 
Управувачки тела  на универзитетот се Одборот на Универзитетот, Ректор, Сенатот и Ректорскиот совет.
 
Универзитетот на Југоисточна Европа е рангиран на трето место на државно ниво меѓу 19 универзитети  во Република Македонија. Ова рангирање го реализираа надворешни евалватори од Универзитетот Џио Тонг во Шангај. 
 
Google+